Budapesti Közlöny, 1912. november (46. évfolyam, 249-273. szám)

1912-11-01 / 249. szám

Péntek, november 1 Budapest, 1912. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre............................. 40 korona Félévre ................................ 20 , Negyedévre.............................­10 Efsy teljes lap ára 60 fillér. N­Y. H­IVAT­OS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. száza. Kiadóhivatal: VII.,­­Rákóczi-út 54., Athenaeum-építlet. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2% 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyíl­t látvány bélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 xill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50 % engedmény. HIVATALOS RÉSZ. ő császári és­­apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben kinevezni Károly Ferencz József főherceg 7. sz. drag.­e.-beli százados ur ő cs. és kir. fen­ségét a 39. sz. gy.­e.-hez őrnagygyá. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1912. évi szeptember 24-én kelt legfelső elhatározásával gróf Csáky Albinnak a főrendiház elnöki állásától és gróf Széchényi Sándornak a főrendiház alelnöki állásától, saját kérelmükre kegyelemben történt fel­mentése alkalmából, nekik e minőségük­ben tett szolgálataikért, legmagasabb elis­merését legkegyelmesebben nyilvánítani méltóztatott, ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben elrendelni, hogy : Austerlitz Liljót bölcsészettudor, tüzérségi törzs­­beli ezredes a műszaki katonai bizottságtól az 1. sz. vártüzér e.-hez áthelyeztessék; Tobis Frigyes hadmérnöki törzsbeli ezredes, csapatszolgálatra beosztva a 43. sz. gy.-e.-nél — ezen ezredhez áthelyeztessék ; Fiuths Emil ezredes a 2. sz. gy.-e.-től a 67. sz. gy.-e.-hez áthelyeztessék ; elrendelni, hogy a vezérkari testületben való meghagyásuk mellett ,csapatszolgálatra osztassanak be: Sepsiszék-N­agyborosnyói Bartha Lajos vezérkari testületbeli ezredes, a 39. sz. gy.-e.-hez; Andersch Rezső vezérkari testületbeli alezredes, a cs. kir. Landwehrnél szolgálati alkalmaztatásától felmentése mellett — a 34. sz. táb. t.-e.-hez; elrendelni, hogy : ns. Sparber Rezső őrnagy, a 29. sz. táb. vad.­­zászlóalj parancsnoka ettől a parancsnokságtól fel­mentése mellett, a 66. sz. gy.-e.-hez áthelyeztessék­­ elrendelni, hogy áthelyeztessenek a kö­vetkező hivatásos hadbirój­elöltek, tarta­lékos hadnagyok : Czaszka Hugó a 4. sz. vonatosztálytól; Limburger János a 4. tiroli gy.-e.-től; Schrottmüller Antal az 58., Bendas Alfonz a 41. és Wyskoczil Ervin a 21. sz. gy.-e.-től, Cikánek József jogtudor a 10. sz. vonatosztály­tól és Fóliák Henrik jogtudor a 24. sz. táb. t.-e.-től a cs. kir. Landwehr tényleges állományába, és őket 1912. nov. 1-vel főhadnagy-hadbirákká ne­vezte ki; kinevezni: báró Gablenz-Eskeles Henrik ezredest, a 8. sz. dzs.-e. parancsnokát a 15. lovasdandár parancs­nokává ; ns. Rokonai Rezső 3. sz. dzs.-e.-beli alezredest a 8. sz. dzs.-e. parancsonkává ; Pragenaui Landwehr Ottokár vezérkari testület­beli alezredest, csapatszolgálatra beosztva a 48. sz. gy.-e.-nél, — a] vezérkari testületben létszámfeletti vezetése mellett, a hadügyministérium 5/M. ügy­­osztálya főnökévé ; Farkas Dezső 46. sz. gy.­e.-beli őrnagyot a 29. sz. táb.-vad. zászlóalj parancsnokává ; Glivitzky Manó innsbrucki helyőrségi birósági alezredes-hadbírót a 14. hadtest igazságügyi elő­adójává ; a következő őrnagy-hadbirákat: Elzák Józsefet a prágai helyőrségi bíróságtól — a 16., lovag Scheuer Ágostot a grazi helyőrségi bíróság­tól — a 3. és Knoblich Jánost a brünni helyőrségi bíróságtól — a 12. hadtest igazságügyi előadójává ; továbbá : Branowitzer Adolf jogtudort, 84. sz. gy.­e.-beli tartalékos hadnagyot, 1912 november 2-tól szá­mítandó ranggal főhadnagy-hadbíróvá a tarta­lékba ; kinevezni: a következő 1. oszt. főtörzsorvosokat, orvos­tudorokat : Schwarz Gyulát, a 11. sz. helyőrségi kórház pa­rancsnokát; a 8. hadtest egészségügyi főnökévé; Franz Károlyt az 1. sz. helyőrségi kórháztól a 11. sz. helyőrségi kórház parancsnokává ; a következő 2. ész­­. főtörzsorvosokat, orvos­­tudorokat ; Fischer Ignácot a 7. lovashadosztály egészség­­ügyi főnökét jaroszlam helyőrségi orvosfőnökké ; Pakosz Tádét a 9. sz. helyőrségi kórháztól­­ a 7. lovashadosztály egészségügyi főnökévé ; a következő törzsorvosokat, orvostudorokat: Lieder Bertholdot a katonaorvosi gyakorló iskolá­tól a 3. lovashadosztály egészségügyi főnökévé; Krbalek Vincét, a 19. gyaloghadosztály egészség­­ügyi főnökét a lembergi katonarokkantak háza orvos főnökévé ; Krejci Józsefet a 27. sz. gy.-e.-től a 19. gyalog­­hadosztály orvosfőnökévé és Bartek­ Róbertet a 24. sz. gy.-e.-től a 25. gyalog­­hadosztály orvosfőnökévé ; adományozni; báró Pflanzer-Baltin Károly altábornagynak, a hadtest tiszti iskolák főfelügyelőjének a lovas­sági tábornoki címet és jelleget; ns. Gangl Ede altábornagynak, a legfőbb katonai törvényszék elnökének a gyalogsági tábornoki címet és jelleget, mindkettőnek a díj elengedésével; Karwini báró Karwinski Gusztáv ezredesnek, a wieni katonarokkantak háza parancsnokának a vezérőrnagyi címet és jelleget, és pedig nevezettnek legfelső kegyelemből és kivételesen az V. rang­­osztálybeli illetményeket is ; báró Hammerstein-Gesmold Arnold 6. sz. h.-e.­­beli őrnagynak az alezredesi címet és jelleget a díj elengedésével; adományozni: a Ferencz József-rend lovagkeresztjét; Perasso Antal 6. sz. dzs.­e.-beli számfeletti al­ezredesnek, a katonai lovagló mesteri intézetnél — kitűnő szolgálata elismeréséül; báró Bibra Reinhard nyugállománybeli alezre­desnek, hazafias működése elismeréséül; a katonai érdemkeresztet: Diftrich Ede vezérkari testületbeli századosnak a wieni vezérkarnál — kitűnő szolgálata elisme­réséül ; Kolar Mio 53. sz. gy.-e.-beli őrvezetőnek, Rothbauer Alajos 99. sz. gy.-e.-beli gyalogosnak Spevácek Vencel 22. sz. táb. t.­e.-beli tartalékos főtüzérnek és Tesar József 22. sz. táb. e.-beli tüzérnek é­ egy embernek a vizbefulástól saját életük kockáztatásá­val véghezvitt megmentéséért; megparancsolni, hogy a legfelső meg­elégedés kifejezése újólag tudtul adassák : Gergő Győző vezérkari testületbeli századosnak a wieni vezérkarnál — kitűnő szolgálata elismeréséül : Till Ágost 20. sz. gy.-e.-beli számfeletti százados­nak, a marburgi gyalogsági hadapródiskola taná­­ráinak, egy tűzvésznél tanúsított erélyes és ered­ményes segédkezése elismeréséül; megparancsolni, hogy a legfelső meg­elégedés kifejezése tudtul adassék : Merő Ede századosnak, valamint Lebenyi Chapó Gyula és Zách Brúnó főhadnagyoknak a táviró-e.-ben — a gyalogsági távíró-tanfolyamnál alkalmaztatá­suktól felmentésük alkalmából, kitűnő szolgálatuk elismeréséül; Franz Arnold 19. sz. gy.­e.-beli hadnagynak, egy, a hegységről lezuhant alantasnak, saját élete ve­szélyeztetésével véghezvitt megmentéséért; de. Stehlik Ede 2. oszt. főtörzsorvosnak, az 5. gyaloghadosztály orvosfőnökének, typhusjárvány alkalmával teljesített kitűnő szolgálatai el­ismeréséül. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott továbbá legkegyelmesebben kinevezni: lovassági tábornokokká, a következő altábornagyokat: Dankl Győzőt, a 14. hadtest parancsnokát és inns­brucki vezénylő tábornokot és tiroli és vorarlbergi honvédelmi parancsnokot; Gieslingeni báró Giesl Arthurt, a 8. hadtest pa­rancsnokát és prágai vezénylő tábornokot; Kolosvári Kolossváry Dezsőt, a 11. hadtest pa­rancsnokát és lembergi vezénylő tábornokot; altábornagyokká, a következő vezérőrnagyokat : Reichseggi és Gerstbergi lovag Gerstenberger Fri­gyest, a 36. gyaloghadosztály parancsnokát;­­Hess Rezsőt, beosztva a 12. hadtestparancsnok­sághoz ; Martiny Hugót, a 14. gyaloghadosztály parancs­nokát ; Daler Hugót, beosztva a 8. hadtestparancsnok­sághoz ; Eisenhorzi lovag Eisler Jánost, a 48. gyaloghad­osztály parancsnokát; Karger Vilmost, a 9. lovasdandár parancsnokát ; Novák Frigyest, a 47. gyaloghadosztály parancs­nokát ; Fischer Edét, a 13. lovasdandár parancsnokát; Báró Abele Vincét, a 3. lovashadosztály parancs­nokát ; ns. Dietrich Albertet, sarajevói erődparancsnokot; Steinstätteni Stöger-Steiner Rezsőt, a 4. gyalog­hadosztály parancsnokát; lovag Henriquez Jánost, a 17. gyaloghadosztály parancsnokát; lovag Wessely Károlyt, a 2. táb. tüzér dandár parancsnokát; az ezüst érdemkeresztet . A lap mai számának 12-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két ív melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselői ház 1912. évi október 31-diki 410. üléséről.

Next