Budapesti Közlöny, 1912. december (46. évfolyam, 274-297. szám)

1912-12-01 / 274. szám

Budapest, 1912. 274. szám. Vasárnap, december 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő, és az Országgyűlési Értesítő, című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.................... 40 korona Féle-ire ................ 20 Negyedévre.............................­10 Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő­­-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg szert lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (alaly annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill. , háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50 % engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A belügyministérium vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előterjesz­tésére Keltz Gyula országgyűlési képviselőt Bars vármegye főispánjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1912. évi november 21-én. Febencz József a. k. Lukács László s. k. Kereskedelemügyi magyar miniszerem előterjesztésére Dollezil Vladimir műszaki tanácsost műszaki főtanácsossá kinevezem. Kelt Budapesten, 1912. évi november 19-én. Febencz József s. k. Beöthy László s. k. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbízott magyar minister­elnököm előterjesztésére id. Lingel Károly budapesti lakosnak, a Lingel Károly és fiai első magyar faáru és bútorgyár cég tulajdonosának és törvényes utódainak, az ipar terén szerzett érdemei elismeré­­seül, a magyar nemességet »Leány­falvi f­előnévvel, díjmentesen adományozom. Kelt Budapesten, 1912. évi november 80- án. Ferencz József a k. Lukács László s. k. , császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben elrendelni, hogy: Iskierski Gyula altábornagy, a 4. lovashad­­osztály parancsnoka, egészségi okokból ettől a parancsnokságtól felmentessék; ns. Raffay Alfréd altábornagy, a 24­ gyalog­­hadosztály parancsnoka, egészségi okokból elő­terjesztett kérelmére, ettől a parancsnokságtól felmentessék­ elrendelni, hogy a nyugállományba átvétessenek; Haszner Ferenc altábornagy, saját kérelmére, és neki ez alkalomból a Lipót-rend lovagkereszt­jét a díj elengedésével adományozta; Kahler János vezérőrnagy, saját kérelmére, és neki ez alkalomból a Ferencz József-rend tiszti keresztjét adományozta; lovag Worafka Tivadar vezérőrnagy, saját kérelmére, és neki ez alkalomból a katonai érdemkeresztet adományozta; Kulin Ferenc ezredes, számfeletti a 81. sz. gy.­e.-ben, a hadügyministeriumnál, a saját kérel­mére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan, és neki ez alkalomból a Ferencz József-rend tisztikeresztjét adományozta; elrendelni, hogy: Watterichsburgi Watterich Frigyes 90. sz. gy.­e.-beli ezredes, az ezredben létszámfeletti vezetése mellett, a hadügyministeriumhoz át­helyeztessék ; Van Goethen de St. Agathe Ödön 12. sz. drag.­e.-beli alezredes, a saját kérelmére meg­ejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint ezidőszerint szolgálatra alkalmatlan, várakozási illetékkel egy év tartamára szabadságoltassák; Slavik Ede 15- sz. gy.­e.-beli őrnagy, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint ez időszerint szolgálatra alkalmatlan, várakozási illetékkel egy év tartamára szabad­ságoltassák ; elrendelni, hogy a nyugállományba át­vétessenek . Weissenbacher Ottó 31. sz. tab. t.-e.-beli, várakozási illetékkel szabadságolt alezredes, a cs. és kir. hadsereg személyeinek felülvizsgálatára vonatkozó utasítás 3. §-ának második bekezdése alapján; báró Fiedler Rezső 34. sz. gy.-e.-beli, vára­kozási illetékkel szabadságolt őrnagy, az ujabbi felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmat­lan, és neki ez alkalomból a Ferencz József­­rend lovagkeresztjét adományozta. Pospisil Vencel 78. sz. gy.-e.-beli őrnagy, a felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan; dr. Jiránek Ferenc 25. sz. helyőrségi kórházi törzsorvos, a megejtett felülvizsgálat eredményé­hez képest mint ezidőszerint szolgálatra alkal­matlan, várakozási illetékkel egy év tartamára szabadságoltassák; Stauber Lipót és Nahlik Ferenc hadügyminiszériumi szakszám­­vevőségebeli katonai számtanácsosok, saját kérel­mükre, és megparancsolta, hogy nekik ez alka­lomból a legfelső megelégedés kifejezése tudtukra adassák­ kinevezni: Fischer Ede altábornagyot, a 13. lovasdandár parancsnokát a 4. lovashadosztály parancsnokává; Hilvety Arthur ezredest, a 7. sz. drag-e. parancsnokát a 13. lovasdandár parancsnokává; Krousky Szaniszló 12. sz. drag.-e.-beli alezre­dest a 7. sz- drag.-e. parancsnokává; Obenheimeri Strasser József­ vezérőrnagyot, a cs. kir. 89. Landwehr gyalogdandár parancsnokát a 24. gyaloghadosztály parancsnokává; tábori lelkészekké a tartalékban. (1912. évi december 1-étől számítandó ranggal) a következő r. kath. világi áldozatokat: Köves Jánost a veszprémi egyházmegyéből a 19., Syrcora Ernőt a wieni érseki egyházmegyéből a 84. és Csébits Ignácot a győri egyházmegyéből­­ a 76. sz. gy.-e. póttartalékába; továbbá: Wagner Ármin keresztrendi áldozárt a 92 sz. gy.-e. póttartalékába; Heczko Pál morva-sziléziai ág. ev. egyház­kerületi ág. ev. lelkészt a 100. sz. gy.­e. póttar­talékába ; (1912. évi november 24-ével) különös legfelső kegyelemből és kivételesen; ns. Gieczewicz Jánost, a­­wieni szent kereszt testőrtemplom prokurátorát; kinevezni: dr. Lejke Lajos és dr. Wagner János katonaorvosi gyakorló­iskolai segédorvos-helyetteseket a cs. és kir. had­sereg tényleges állományába főorvosokká­ adományozni. Lippe Alajos 28 sz­­táb. t.-e.-beli századosnak, nyugállományba helyezése alkalmából az őrnagyi címet és jelleget a díj elengedésével és megpa­rancsolta, hogy a legfelső megelégedés kifeje­zése tudtára adassák. Nicht József tüzérségi szertári főtisztnek, a­brünni és Watzek Vilmos tüzérségi szertári főtisztnek, a nagyszebeni tüzérségi fiókszertár főnökének, nyugállományba helyezésük alkalmából a nyug­állománybeli századosi rendfokozatot, és meg­parancsolta, hogy a legfelső megelégedés kifeje­zése tudtukra adassák; továbbá adományozni a díj elengedé­sével , legfelső kegyelemből és kivételesen a száza­dosi címet és jelleget. Zoff Ottó szolgálaton kívüli viszonybeli főhad­nagynak ; Kretschmayer Ferenc nyugállománybeli fő­hadnagynak ; adományozni: Wagner Norbert közös hadügyministériumi szakszámvevőségi katonai főszámtisztnek, nyuga­lomba helyezése alkalmából, a katonai szám­tanácsosi címet és jelleget; Reiss Ferenc nyugállománybeli 1. osztályú katonai pénztári igazgatónak a ministeri tanácsosi címet és jelleget. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1912. évi november 27-én Bécsben kelt legfelső el­határozásával Vörös Szilárd nyugállományú hon­véd alezredesnek az ezredesi, Nagy Zoltán nyug­állományú honvéd hadnagynak a főhadnagyi és Benedek János kassai 5. honvéd huszárezredbeli századosnak, utóbbinak a nyugállományba való helyezése alkalmából, az őrnagyi címet és jelleget díjmentesen legkegyelmesebben adományozni és legkegyelmesebben megparancsolni méltóztatott, hogy Benedek János századosnak ugyanezen A lap mai szám­ának 6-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és háromnegyed ív melléklettel; csatolva van tovább a« »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1912. évi november 30-diki 415. üléséről.

Next