Budapesti Közlöny, 1913. február (47. évfolyam, 26-49. szám)

1913-02-01 / 26. szám

Budapest, 1913 26. szám. Szombat, február 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY, Ifj .1 V A T A­ffi ® ® 1AP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesitő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre ............................. 40 korona Félévre ......... 20 * Negyedévre............................. 10 Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő «-be iktatandó hir­detések dija előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége a követ­kező legmagasabb »Hadiparancs«-ot méltóztatott kibocsátani: Hadiparancs. A Mindenható magához szólította Roko­nomat, Ő cs. és kir. Fenségét, Rainer fő­herceg Ur gyalogsági tábornokot. Mély, őszinte gyász tölt el Engem, Házamat és a monarchiát összes fegyveres erejével együtt. Benkölt szellemmel, lelkesítve a leg­­odaadóbb kötelességérzettel, felékesítve gazdag tapasztalattal és mély, meleg érzés­sel minden iránt, a­mi jó és dicső, sike­rült a drága elhunytnak utolsó napjai alkonyáig az állami élet és a közjólét számos terén gazdag sikerrel alkotólag és­­ előmozdítólag közreműködni. Osztrák Honvédségem különösen, mely­nek az a szerencse jutott osztályrészéül, hogy őt 34 éven át láthatta az élén mint főparancsnokát, neki köszönheti haladását a kezdet kicsiségéből a jelenlegi fejlődési fokra. Elragadta őt tőlünk a halál. De az, a­mit végzett és a­mit elért, az az ő el nem múló hagyománya; az ő minden nemes dologért dobogó szivének, az ő fenkölt jellemének emlékezete értékes tulajdonként fog a hazában tovább élni. Eltelve a legnagyobb hálától az elköl­tözött emléke iránt, parancsolom, hogy­ az 59. gyalogezred a­­ Rainer főhercege nevet minden időkre viselje. Kelt Bécsben, 1913. évi január 30-án. Ferencz József s. k. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbízott magyar miniszer­­elnököm előterjesztésére Kolaric Miksa apátnak, varasdi kanonoknak, a katonai lelkészkedés terén szerzett érdemei elis­meréséül, III. osztályú vaskorona-rendemet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1913. évi január 11-én. Ferencz József s. k. Lukáics László s. k. Kereskedelemügyi magyar miniszerem­k előterjesztésére a postatakarékpénztár sze­mélyzeti létszámába tartozó Elek Árpád ministeri osztály tanácsosi címmel felruhá­zott titkárt ministeri osztálytanácsossá kinevezem, továbbá dr. Nizsnyánszky István titkárnak a ministeri osztálytanácsosi címet és jelleget díjmentesen, végül Duma Béla segédtitkárnak a titkári címet és jelleget adományozom. Kelt Bécsben, 1913. évi január 26-án. Ferencz József s. k. Beöthy László s. k. ő császári­ és apostoli királyi Felsége 1913. évi január 4-én kelt legfelső elhatározásával lovag P­ordyhiki János sarajevói főtörvényszéki tanácselnöknek, saját kérelmére történt állandó nyugalomba helyezése alkalmából, a Lipót-rend lovagkeresztjét díjmentesen és ugyanezen alka­lomból dr. Rauch József és dr. Mar­covi Bolesz­­láv főtörvényszéki bíráknak az udvari tanácsosi címet és jelleget ugyancsak díjmentesen leg­kegyelmesebben adományozni méltóztatott. A császári és apostoli királyi Felsége 1913. évi január 10-én kelt legfelső elhatározásával Pitsch­­mann Lipót bosny.-herc. nyilvántartási főfel­ügyelőnek, saját kérelmére történt nyugdíjaz­tatása alkalmából, sok évi kiváló szolgálatai elismeréséül, a Ferencz József-rend lovagkereszt­jét legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A közös pénzügyminiszer a bosny.-herc. igaz­ságügyi fogalmazói tisztviselők létszámában: Kazimour József, Wagner Ede, Ansion Gyula, Czupik Rezső, dr. Lak­ó Ferenc és Vinkovic Miroszláv birósági titkárokat törvényszéki birákká, Pajk Zvonimir birósági segédet I. osztályú alügyészszé és Hrasnica Majsmutheg, Pregl Rezső, dr. Dorivald Milán, Teich Sámuel, Kantod Menyhért, Sajatovic Gjuro és dr. Steinmetz János birósági segédeket birósági titkárokká nevezte ki. A m­ kir. pénzügyminister Schmotzer János pénzügyi irodatisztet a székesfővárosi m. kir. adófelügyelőnél, jelen állomáshelyén és a X. fize­tési osztályban való meghagyása mellett, pénzügyi irodavezetővé nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Pogány Erzsébet győr-gyárvárosi állandó meg­bízott okleveles kisdedóvónőt az ottani állami kisdedóvodához rendes kisdedóvónővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Vaday László csikszentmártoni kir. járásbirósági telekkönyvi átalakító díjnokot a kőszegi kir. járásbirósághoz írnokká nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Bek­e János, Varga Ferenc, Molnár Ferenc, Sebők Fürtön Máté, Olasz Ferenc, Kiss Sándor, Csábi Menyhért, Fürtön János, Ozsváth Imre, Mészáros Sándor, Czinkl János, Pál Mózes, Molnár István, Németh Ignác, Pikó Gábor, Szedlák Tamás, Pradarits Sándor, Sípos György, Sári Imre és Lakatos György napidíjas szolgákat ideiglenes minőségben ipariskolai szolgákká nevezte ki. A m. kir. dohányjövedéki központi igazgató Pityik György dohányjövedéki tisztet a debre­­czeni dohánygyári igazgatóságnál, jelen állomás­helyén, a IX. fizetési osztályba dohánygyári szertárkezelővé, Guzmann László dohányjövedéki tisztet a budapest-óbudai, Trux Kálmán dohány­­jövedéki tisztet a temesvár­i, Keck Sándor dohány­jövedéki tisztet a budapest-óbudai, Zicher Antal dohányjövedéki tisztet a budapest-lágymá­nyosi és dr. Markovic József dohányjövedéki lisztet, ez utóbbit ideiglenes minőségben, a zágrábi dohánygyári igazgatóságnál, jelen állomás­helyükön, a IX. fizetési osztályba dohánygyári gyártási osztályvezetőkké, Hreblay Kálmán dohányjövedéki segédtisztet a temesvári, Szabó József dohányjövedéki segédtisztet a szomolnoki, Lieszkovszky Károly dohányjövedéki segédtisztet a debreczeni, Wendl József dohányjövedéki segéd­tisztet az egri, Norton Walter dohányjövedéki segédtisztet a budapest-óbudai, Szoják Sándor dohányjövedéki segédtisztet az egri, Backer Géza dohányjövedéki segédtisztet a selmeczbányai, Sőtér János dohányjövedéki segédtisztet a fiumei, Széll Kálmán dohányjövedéki segédtisztet a sepsiszentgyörgyi dohánygyári igazgatóságoknál, Wittner Rezső dohányjövedéki segédtisztet a mezőkövesdi dohánybeváltó hivatalnál, jelen állomáshelyükön, Szalay György makói lakost a temesvári dohánygyári igazgatósághoz a X. fize­tési osztályba dohány­jövedéki tisztekké, Péchy Dezső segélydíjas dohányjövedéki gyakornokot a kassai, Szarka Béla segélydíjas dohányjövedéki gyakornokot a kolozsvári dohánygyári igazgató­ságnál, Visky Jenő segélydíjas dohányjövedéki gyakornokot a miskolczi felügyelőségnél, Vitá­nyi Vince László segélydíjas dohányjövedéki gyakor­nokot a nagytárkányi, Klósz Ákos segélydíjas dohányjövedéki gyakornokot a nagykárolyi dohánybeváltó hivatalnál, Vass Károly segély­díjas dohány­jövedéki gyakornokot a sepsiszent­györgyi dohánygyári igazgatóságnál, Gajdos István segélydíjas dohányjövedéki gyakornokot a nyírbátori dohánybeváltó hivatalnál és Szász István segélydíjas dohányjövedéki gyakornokot a sepsiszentgyörgyi dohánygyári igazgatóságnál, jelen állomáshelyükön, Stuller László cs. és kir. huszárfőhadnagyot a fiumei, Bossányi Béla segédtiszti teendőkkel megbízott budapest-lágy­­mányosi dohánygyári gyártási ügyelőt a buda­­pest-erzsébetvárosi dohánygyári igazgatósághoz, Petrovits Mihály segédtiszti teendőkkel meg­bízott érsekújvári dohánybeváltó hivatali munka­ügyelet, Szabó Dénes segédtiszti teendőkkel meg­­bízott budapest-óbudai dohánygyári gyártási A lap mai számának 18-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és fél év melléklettel.

Next