Budapesti Közlöny, 1913. március (47. évfolyam, 50-73. szám)

1913-03-01 / 50. szám

Előfizetési árak : a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című­ mellékletekkel együtt, naponkint portai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre................. 40 korona Félévre ................................ 20 » Negyedévre............................. 10 Egy teljes lap ára 60 fillér. Budapest, 1913. 50. szám Szombat, március 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATAL­OS LAP. Szerkesztőség : VII. kerület, Rák­óczi-út 54. szám. Kiadóhivatal : VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusit az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések : A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések dija előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig e­gy­szeri hirdetésért 2 K, 100—200 SZÓ i­g 4 K,200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. 1913. évi I. TÖRVÉNYCZIKK a hajóösszeütközésekre, továbbá a tengeri segélynyújtásra és mentésre nézve bizonyos szabályok egységesítése céljából az 1910. évi szeptember hó 23-ik napján Bruxellesben létrejött két nemzetközi egyezmény és a rájuk vonatkozó aláírási jegyzőkönyv becikke­lyezéséről. (Szentesítést nyert 1913. évi február hó 19-én. ) Az egyezményekre vonatkozó megerősítő okiratok Bruxellesben 1913. évi január hó 28-án tétettek le. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1913. évi február hó 28-án.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvénycikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé: A hajóösszeütközésekre, továbbá a tengeri segélynyújtásra és mentésre nézve bizonyos szabályok egységesítése céljából az 1910. évi szeptember hó 23-ik napján Bruxellesben létrejött két nemzetközi egyezmény és a rájuk vonatkozó aláírási jegyzőkönyv az ország törvényei közé iktattatik. Szövegük a következő: I. (Eredeti francia szöveg.) (Hivatalos fordítás.) Convention pour l’unification de certaines régies en matière d’abordage. Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire Allemand ; Le Président de la République Argentine ; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc, et Roi Apostolique de Hongrie : pour l’Autriche et pour la Hongrie ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Le Président des Etats-Unis du Brésil ; Le Président de la République du Chili ; Le Prési­dent de la République de Cuba ; Sa Majesté le Roi de Danemark ; Sa Majesté le Roi d’Espagne ; Le Président des Etats-Unis d’Amérique ; Le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d’Irlande et des Possessions Britanniques au delà des mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi des Hellènes ; Sa Majesté le Roi d’Italie ; Sa Majesté l’Empereur du Japon ; Le Président des Etats-Unis Mexicains ; Le Président de la République de Nicaragua ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies ; Sa Majesté le Roi de Suède ; Le Prési­dent de la République de l’Uruguay. Ayant reconnu l’utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes en matière d’abordage, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l’Empire Allemand : M. Kracker de Schwartzenfeldt, Chargé d’Afiaires d’Allemagne à Bruxelles ; M. le Dr. Struckmann, Conseiller Intime Supérieur de Régence, Con­seiller rapporteur au Département Impérial de la Justice. Le Président de la République Argentine : S. Exc. M. A. Blancas, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipo­tentiaire de la République Argentine près Sa Majesté le Roi des Belges. Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Aposto­lique de Hongrie : Pour l’Autriche et pour la Hongrie : S. Exc. M. le Comte de Clary et Àldringen, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ; Pour l’Autriche : M. le Dr. Stephen Worms, Conseiller de Section au Ministère I. R. Autri­­ehien du Commerce ; Egyezmény hajóösszeütközésekre nézve bizonyos szabályok egységesítése céljából. ő Felsége a Német császár, Poroszország királya, a Német Birodalom nevében ; Argentina köztársaság elnöke ; ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya, Ausztria részéről és Magyarország részéről ; ő Felsége a Belgák királya , a Brazíliai Egyesült Államok elnöke ; Chile köztársaság elnöke ; Cuba köztársaság elnöke ; Ő Fel­sége Dánország királya ; ö Felsége Spanyolország királya ; az­­Amerikai Egyesült Államok elnöke ; a Francia Köztársaság elnöke ; Ő Felsége Nagy- Britannia és Írország egyesült királyság és a tengerentúli brit birtokok királya, India császárja ; ő Felsége a Görögök királya ; ő Felsége Olasz­ország királya ; ö Felsége Japán császárja ; a Mexikói Egyesült Államok elnöke ; Nicaragua köztársaság elnöke ; ő Felsége Norvégország királya ; ö Felsége Németalföld királynéja ; ö Felsége Portugál és Algarbia királya ; ö Felsége Románia királya ; ö Felsége Minden Oroszok császárja ; ö Fel­sége Svédország királya ; Uruguay köztársaság elnöke, a tengeri hajók összeütközése tárgyában közös megegyezéssel bizonyos egyforma szabályok megállapításának hasznosságát felismervén, e célból egyezmény kötését határozták el és meghatalmazottaikká kinevezték, még pedig . . . Felsége a Német császár, Poroszország királya, a Német Birodalom nevében : Schwartzenfeldti Kracker urat, a Német Birodalom diplomáciai ügy­vivőjét Bruxellesben ; Dr. Struckmann urat, titkos főkormánytanácsost, előadó tanácsost a császári igazságügyi hivatalban. Argentina köztársaság elnöke , Blancas A­­ur­o Nagyméltóságát, Argentina köztársaság rendkívüli követét és meghatalmazott ministerét . Felségénél a Belgák királyánál. ő Felsége Ausztria császárja, Csehország királya stb. és Magyarország apostoli királya , Ausztria részéről és Magyarország részéről . Clary és Aldringen gróf ur ő Nagyméltóságát, rendkívüli követét és meghatalmazott ministerét ő Felségénél a Belgák királyánál , Ausztria részéről : Dr. Worms István urat, osztálytanácsost az osztrák császári királyi kereskedelemügyi ministeriumban . A­ kp mai számának 19-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és egynegyed év melléklettel; továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1913. évi február 28-diki 438. üléséről. csatolva vak

Next