Budapesti Közlöny, 1913. május (47. évfolyam, 100-123. szám)

1913-05-01 / 100. szám

Budapest, 1913. 100. szám. Csütörtök, május 1. KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő, című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre............................... 40 korona Félévre .....................................20 » Negyedévre............................... 10 » Essg teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja időlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és igy tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., a háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége méltózta­tott legkegyelmesebben kinevezni. (Folytatás.) ezredesekké: Ő Felsége magyar darabont testőrségénél: Csicseri Csicsery Zsigmond testőrfőhadnagyot és alezredest, mostani testőrrendfokozatában meg­hagyása mellett,­ a vezérkari testületben, a következő alezredeseket: Demus Nándort, csapatszolgálatra beosztva a 93. sz. gy.­e.-ben, ezen ezredhez áthelyezése mel­lett ; Sündermann Lajost, számfeletti, a csapatszáza­dosok tájékoztató tanfolyamának tanára ; ns. Hranilovic-Czvetassin Oszkárt, számfeletti, ő Felsége bukaresti követségénél katonai attaché ; Mina Alajost, számfeletti, szolgálati alkalmazás­ban a m. kir. honvédségnél; Trstenicai Borotha Liviuszt, számfeletti, a csapat- századosok tájékoztató tanfolyamának tanára; Vedropoljei Mayerhoffer Eberhardot, csapatszol­gálatra beosztva az 54. sz. gy.­e.-ben, ezen ezred­hez áthelyezése mellett; lovag Straub Albertet, csapatszolgálatra beosztva a 28. sz. gy.­e.-ben, ezen ezredhez áthelyezése mellett; Göttlicher Károlyt, a polai hadi kikötő vezérkari főnöke; Straub Jenőt, számfeletti, szolgálati alkalmazás­ban a cs. kir. Landwehrnél, a tüzérségi törzsnél; Skoták Ferenc alezredest, a vártüzér lövésziskola parancsnokát; a hadmérnöki törzsnél: Scherczik József alezredest, csapatszolgálatra beosztva a 21. sz. gy.­e.-ben, ezen ezredhez át­helyezése mellett; a gyalogságnál, a vadászcsapatnál és a mű­szaki csapatoknál, a következő alezredeseket: ns. Lövő Frigyest a 14. sz. gy.-e.-ben, ezen ezred parancsnokává kinevezése mellett; Kéki Ármint a 22. sz. gy.-e.-ben; Kühtreiber Antalt, számfeletti a 4. sz. gy.-e.­­ben, a wieni A. h­adkiegészítési kerület parancs­noka Alscher Károlyt a 98. sz. gy.-e.-ben, ezen ezred parancsnokává kinevezése mellett; Wolf Ödönt a 69., Eckhardtsburgi Eckhardt Gusztávot a boszn.-herc. 4. és Frankenhardti Mihanovic Károlyt a 26. sz. gy.-e.-ben; báró Testa Henriket a 3. sz. gy.-e.-ben, ezen ezred parancsnokává kinevezése mellett; báró Fries Richárdot a 12. sz. gy.-e.-ben; Mischek Jánost, számfeletti a 10. sz. utász­zászlóaljban, linzi utászszemlész; Albrecht Henriket az 5. sz. gy.-e.-ben; Blumensteini Bohn Gusztávot a 2. sz. gy.-e.­­ben, ezen ezred parancsnokává kinevezése mellett; Konschegg Jánost az 50. sz. gy.-e.-ben; Drennig Ferencet a 99. sz. gy.-e.-ben, beosztva a felebbezési becsületbiróságnál; Piasecki Károlyt a 80. sz. gy.-e.-ben ; Lederer Henriket a 60. sz. gy.-e.-ben, ezen ezred parancsnokává kinevezése mellett; Leben Ödönt, számfeletti a 12. sz. gy.-e.-ben, ko­máromi hadkiegészítési kerületi parancsnok; Voubank Henriket, megbizva a 3. tiroli vad.-e. parancsnokságával, ezen ezred parancsnokává ki­nevezése mellett; Florianu Dénest a 33. sz. gy.-e.-ben; ns. Rabin Ödönt, a 9. sz. táb. vad.-zászlóalj pa­rancsnokát ; Knapp Alfrédet a 24., Rubritius Gusztávot a 102. és Schlichting Lajost a 48. sz. gy.-e.-ben; Marossolymosi Mengele Antalt a 43. sz. gy.-e.­­ben, ezen ezred parancsnokává kinevezése mellett; Werle Richárdot a 62. sz. gy.-e.-ben; Pilar Istvánt, számfeletti a 32. sz. tab. vad.­­zászlóalj­ban, a hadseregi lövésziskolánál; Heisegg Károlyt, a boszn.-herc. táb. vad.-zászló­alj parancsnokát; Trimmel Róbertet a 8. sz. gy.-e.-ben, ezen ezred parancsnokává kinevezése mellett; lovag Steinitz Edét a 81. sz. gy.-e.-ben, beosztva a hadügyministeriumnál, a vezérkari testülethez áthelyezése mellett; Mietzl Ágostot a 37. sz. gy.-e.-ben, a lovasságnál, a következő alezredeseket: báró Peche Károlyt, a 2. sz. drag.-e. parancs­nokát ; Kollowratnik Józsefet, a 6. sz. h.-e. parancs­nokát ; Ravelsbergi Stróbl Rezsőt, a 12. sz. h.-e. parancs­nokát ; Poltheimi Pollet Jánost, a 12. dzs.-e. parancs­nokát ; Heyszl Vilmost, a 4. sz. dzs.-e. parancsnokát; Szent-Miklóst és Óvári Pongrácz Artúrt az 1. sz. h.-e.-ben ; herceg Schaumburg-Lippe Frigyest a 9. sz. h.-e.-ben, szabadságolva, ezen viszonyban meg­hagyása mellett; Bányai lovag Szívó Sándort, a 11. sz. h.-e. pa­rancsnokát ; Berzeviczei és Kakas-Lomnitzi Berzeviczy Bélát, a 7. sz. h.-e. parancsnokát; Schleussenburgi Weisz Frigyest, az 1. sz. dzs.-e. parancsnokát; a tábori és a hegyi tüzérségnél; a következő alezredeseket: Zagar Domokost, a 7. sz. táb. tarack-e. parancs­nokát ; Minkersitzi lovag Mikowetz Bélát, a 42., Steinhäuser Gyulát a 37. és Schulhof Henriket, a 32. sz. tab. t.-e. parancs­nokát ; a helyi alkalmazásnak állományában, az 1. csoportban, a következő alezredeseket: Smuthy Károlyt, az ennsi­­ és Jerzábek Nándort, a kőszegi katonai alreálisko­­lák parancsnokait; a szolgálaton kívüli viszonyban : Alsó-Rasztokai Matusz Géza alezredest, beosztva ő Felsége udvartartásánál; alezredesekké: (1913. május 1-től számítandó ranggal) a vezérkari testületben; a következő őrnagyokat: Lassy Tivadart, a 16. gyaloghadosztály vezér­kari főnöke; Kliemann Győzőt, a 16. hadtestparancsnokság­nál ; Rubint Dezsőt, számfeletti, szolgálati alkalma­zásban a m. kir. honvédségnél; Gaksch Józsefet, a 32. gyaloghadosztály vezér­kari főnöke; Grosz Oszkárt, a wieni vezérkarnál; Kratkyi Zana Károlyt a 3. hadtestparancsnok­ságnál ; Klose Jenőt a hadügyministériumban ; Schinnerer Pált, számfeletti, szolgálati alkalma­zásban a cs. kir. Landwehrnél; Marienbegi és Ec­or Ed­er Oszvald jogtudort, a 47. gyaloghadosztály vezérkari főnöke, a csapat­állományba áthelyezése és a 10. sz. tab. vad.­­zászlóalj parancsnokává kinevezése mellett; Csaban Károlyt, számfeletti, a hadügyminiszer szárnysegéde; Volner Mihályt a 2. hadtestparancsnokságnál; Vidos­ich Rezsőt, számfeletti, a hadügyministé­riumban ; Mally Ottót, számfeletti, szolgálati alkalmazás­ban a cs. kir. Landwehrnél; gróf Zedtwitz Ferencet, csapatszolgálatra be­osztva a 14. sz. drag.­e.-ben, ezen ezredhez áthe­lyezése mellett; gróf Beck-Rzikowsky Frigyest, a hadi levéltár­nál ; Ludvig Györgyöt, számfeletti, szolgálati alkal­mazásban a m. kir. honvédségnél; báró Bienerth Károlyt, számfeletti, ö Felsége szárnysegéde, ö Felsége berlini nagykövetségénél katonai attaché ; Hubert Ottokárt, a przemysli vár vezérkari főnöke; Noé Artúrt, számfeletti, szolgálati alkalmazásban a cs. kir. Landwehrnél; Glöckner Károlyt, a 49. gyaloghadosztály főnöke ; Heller Farkast, a 25. gyaloghadosztály vezérkari főnöke; báró Berlepsch Ottót, számfeletti, ő Felsége bern követségénél katonai attadhé; Felekyi Rech Sándort, a magasabb tüzérségi tanfolyam tanára; Hohenberger Györgyöt, a hadi iskola tanára; herceg Liechenstein Frigyest, csapatszolgálatra beosztva a 4. sz. dzs.­e.-ben, ezen ezredhez át­helyezése mellett; Schotsch Hugót, a wieni vezérkarnál, a tüzérségi törzsnél, a következő őrnagyokat: Nádherny Leót és Schmutzer Károlyt, mindketten a magasabb tüzérségi tanfolyam tanárai; Pengev Lajost, a 14. hadtestparancsnokságnál; Paciam Károlyt, a műszaki katonai bizottság I. osztálya 3. ügyosztályának főnöke; a hadmérnöki törzsnél, a következő őrnagyokat: Bilek Jánost, sarajevói hadmérnök-igazgató; Suchanek Ervint a hadügyministériumban, a gyalogságnál, a vadászcsapatnál és a műszaki csapatoknál, a következő őrnagyokat: Oertl Ferencet a 17. sz. gy.­e.-ben. A lap mai számának 9-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és háromnegyed iv melléklettel.

Next