Budapesti Közlöny, 1913. június (47. évfolyam, 124-148. szám)

1913-06-01 / 124. szám

Budapest, 1813. 124. szám. Vasárnap, junius 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési arak : a­­Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint portai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre............................... 40 korona Félévre .................................20 » Negyedévre............................... 10 » Egy teljes lap­r a 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal : VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések : A »Hivatalos Értesítődbe iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szói­g 4 K, 200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint kü­lön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem­ körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbízott magyar minister­­elnököm előterjesztésére Angyal József nyugalmazott minis­zeri tanácsos, ország­gyűlési képviselő, a magyar országgyűlés képviselőháza háznagyának, a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül. Ferencz József-rendem középkeresztjét a csillaggal adományozom. Kelt Bécsben, 1913. évi május 23 án. Ferencz József s. k. Lukács László s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­­zerem előterjesztésére Miklósy István zemplénmegyei főesperest és sátoraljaúj­helyi plébánost hajdudorogi görög katho­­likus püspökké kinevezem. Kelt Bécsben, 1913. évi április 21-én. Ferencz József s. k. Jankó vich Béla s. k. A belügyministerium vezetésével meg­bízott magyar ministerelnököm előterjesz­tésére dr. Preusz Kornél közegészségügyi felügyelőnek a közegészségügyi főfel­ügyelői címet és jelleget adományozom. Kelt Bécsben, 1913. évi május 22-én. Ferencz József s. k. Lukács László s. k. A Személyem körüli ministérium ideigle­nes vezetésével megbízott magyar minister­elnököm előterjesztésére Popovits Sándor ideiglenesen nyugdíjazott belügyminis­­tériumi segédhivatali főigazgatónak, hű és buzgó szolgálata elismeréséül, a királyi tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1913. évi május 26-án, Ferencz József s. k. Lukács László s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben elrendelni, hogy: Lenzbruggi Maálé Ottmár altábornagy, a 25. gyaloghadosztály és Kuhnenfeldi báró Kulin Ferenc altábornagy, a 12. gyaloghadosztály parancsnoka — egészségi okokból előterjesztett kérelmükre ezektől a parancsnokságoktól felmentessenek , elrendelni, hogy a nyugállományba átvétessenek (1913. június 1-ével) a következő vezérőrnagyok : Janiczek Vladimír, a saját kérelmére meg­ejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint szolgálatra alkalmatlan, és neki ez alkalomból a Lipót-rend lovagkeresztjét a díj elengedésével adományozta ; ni. Mälzer Gusztáv, saját kérelmére, és neki ez alkalomból a Lipót-rend lovagkeresztjét a díj elengedésével adományozta ; továbbá : Novák Rich­árd várakozási illetékkel szabad­ságolt vezérőrnagy, az utabbi felülvizsgálat ered­ményéhez képest mint szolgálatra alkalmatlan és neki ez alkalomból a katonai érdemkeresztet adományozta­­ elrendelni, hogy : Marjanovic József vezérőrnagy, a saját kérel­­kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint ez időszerint szolgálatra alkalmatlan, várakozási illetékkel egy év tartamára szabad­ságoltassák ; Cernai Markovinovic Vince vezérőrnagy, a 64. gyalogdandár parancsnoka és Mailász Gusztáv 60. sz. gy. e.-beli számfeletti ezredes, a 62. gyalogdandár parancsnoka — köl­csön­ösen áthely­ezt­essenek­­ kinevezni: Lukas Károly altábornagyot a 25. gyalog­hadosztály parancsnokává ; a következő vezérőrnagyokat: Kestranek Pált, a 98. gyalogdandár parancs­nokát a 12. gyaloghadosztály parancsnokává és ns. Langer Róbertet, a hadügyministérium 10. ügyosztálya főnökét a 98. gyalogdandár parancsnokává ; Waitzendorfer Károlyt, beosztva a katonai nevelő- és képzőintézetek főfelügyelőjénél — a katonai nevelő- és képzőintézetek főfelügyelőjévé ; adományozni: Tengler Tivadar nyugállománybeli altábor­­nagynak a táborszernagyi címet és jelleget a díj elengedésével; elrendelni, hogy a nyugállományba átvétessenek (1913. június 1-vel) a következő ezredesek : Brauner Adolf, 67. sz. gy.­e.-beli, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas, mozgó­sítás esetére ez utóbbiakra előjegyzé­s mellett, és neki ez alkalomból a Ferencz József-rend tiszti keresztjét adományozta; Fuchs Emil, 67. sz. gy.­e.-beli, a saját kérel­mére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan, és neki ez alkalomból a Ferencz József rend lovagkeresztjét adományozta; Szenzl Károly, 66. sz. gy.­e.-beli, a saját kérel­mére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan, és neki ez alkalomból a vas­­korona-rend 3. osztályát a díj elengedésével ado­mányozta ; Hubrich Marián, 20. sz. gy.­e.-beli, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan, és neki ez alkalom­ból a Ferencz József-rend tiszti keresztjét adományozta ; a következő alezredesek : Stainl József, 9. sz. gy.­e.-beli, a saját kérel­mére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatokra a hadseregben alkal­matlan, helyi szolgálatokra alkalmas, mozgósítás esetére ez utóbbiakra előjegyzése mellett, és meg­parancsolta, hogy neki ez alkalomból a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassák. Trauner Miksa, 12. sz. gy.-e.-beli, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas, mozgó­sítás esetére ez utóbbiakra előjegyzése mellett, és megparancsolta, hogy neki ez alkalomból a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassék. Straub­ Károly, 31. sz. gy.­e.-beli, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, fegyveres szolgálatra a népfelkelésnél is alkalmatlan. Kron Richárd, számfeletti az 56. sz. gy.­e.­­ben, wadowicei hadkiegészítési kerületi parancs­nok, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan, és neki ez alkalomból a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta . Filipek Ferenc, 58. sz. gy.­e.-beli, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan, és megparancsolta, hogy neki ez alkalomból a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassék; Bertsch Ágost, 63. sz. gy.-e.-beli, a felülvizs­gálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas, mozgósítás esetére ez utóbbiakra elő­jegyzése mellett; Redl Oszkár, 71. sz. gy.-e.-beli, a saját kérel­mére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, fegyveres szolgálatra a népfel­kelésnél is alkalmatlan, és megparancsolta, hogy neki ez alkalomból a legfelső megelégedés ki­fejezése tudtul adassék ; lovag Jasinski Márián, 89­ sz. gy.-e.-beli, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredmé­nyéhez képest mint csapatszolgálatra a had­seregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas, mozgósítás esetére ez utóbbiakra előjegyzése mel­lett ; Litomisky Ferenc 92. sz. gy.-e.-beli, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan, és megparancsolta, hogy neki ez alkalomból a legfelső megelégedés kifejezése újólag tudtul adassék . Reymann Miksa, 93. sz. gy.­e.-beli, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez A lap mai számának 8-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« négy év melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék