Budapesti Közlöny, 1913. július (47. évfolyam, 149-175. szám)

1913-07-01 / 149. szám

Budapest, 1913. 140. SZáfTl. Kedd, julius 1. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak : a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« címü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre.................................40 korona Félévre ................................... 20­­ Negyedévre............................... 10 Egy teljes lap ára 60 fillér. Szer­k­esztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal : VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat Árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések : A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések dija előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szói­g 4 K, 200—300 szóig 6 K és igy tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., • háromszor vagy többször beiktatva 30 fill, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére dr. Neményi Imre ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott ministeri osztálytanácsost minis­teri tanácsossá és Schindler Arthur minis­teri osztálytanácsosi címmel felruházott ministeri titkárt ministeri osztálytanácsossá kinevezem. Kelt Bécsben, 1913. évi junius 26-án. Ferencz József s. k. Jankovich Béla, s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére Dedek Crescens Lajos tiszteletben császári és királyi udvari káplán, budapesti egyetemi könyv­tárőrt az esztergomi főszékeskáptalan mest­erkanonokjává, Kucsera József al esperes, holicsi plébánost a pozsonyi társas­káptalan kanonokjává, s végül Littassy János alesperes, hegybányai plébánost az esztergomi főszékeskáptalan tiszteletbeli kanonokjává kinevezem. Kelt Bécsben, 1913. évi junius 18-án. Ferencz József s. k. Jankovich Béla s. k. tett érdemei elismeréséül, a királyi taná­csosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1913. évi junius 23-án. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Kleinhaus Árpád állam­­vasúti állomási elöljárónak, nyugdíjazása alkalmából, sok évi hű és buzgó szolgá­lata elismeréséül, a koronás ezüst érdem­keresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1913. évi junius 18-án. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. , császári és apostoli királyi Felsége 1913. évi junius 27-én kelt legfelső kéziratával báró. Bolfras Arthur főhadsegédet és gyalogsági tábor­nokot az osztrák császári Lipót-rend kancellár­jává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1913. évi június 25-én kelt legfelső kéziratával dr. báró Schenk Józsefnek, a közigazgatási bíróság tanács­elnökének a titkos tanácsosi méltóságot méltóz­tatott legkegyelmesebben adományozni. A császári és apostoli királyi Felsége 1913. évi junius 18-án kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy gróf Wydenbruck Kristófnak, a spanyol kir. udvarnál levő rendkívüli és meghatalmazott nagy­követnek, saját kérelmére a végleges nyugállo­mányba történt átvétele alkalmából, évek hosszú során át odaadással teljesített kitűnő szolgála­taiért, a legfelső különös elismerés tudtul adassák.­­ Ő császári és apostoli királyi Felsége 1913. évi junius 18-án kelt legfelső elhatározásával dr. Möllwaldi lovag Egger Lothár II. oszt. követ­­ségi titkárnak a III. oszt. vaskorona-rendet, Gernowicky Rezsőnek, a cs. és kir. Ház és a külü­gyek ministeriuma pénztárnokának a kor­­mánytanácsosi címet és jelleget, Kuntschik Gyula ugyanottani pénztári ellenőrnek a cs. tanácsosi címet a díjak elengedésével legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Montag Sándor nagybán­­hegyesi-kaszapéri földbirtokosnak, valamint törvényes utódainak, a mezőgazdaság terén szerzett érdemei elismeréséül, a magyar nemességet »Nagybánhegyesi« előnévvel adományozom, s egyúttal megengedem, hogy jelenlegi családnevüket jövőben ,Montágh” alakban használják. Kelt Bécsben, 1913. évi junius 15-én. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére dr. Székely Lajos buda­pesti ügyvédnek, a közügyek terén szer­b császári és apostoli királyi Felsége 1913. évi junius 18-án kelt legfelső elhatározásával a cs. és kir. Ház és a külügyek ministerének leg­alázatosabb előterjesztésére, Weinzetl Rezső II. oszt. főkonzult II. oszt. követségi tanácsossá legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1913. évi junius 18-án kelt legfelső elhatározásával a bosny.-herc. tartományi szolgálat következő tiszt­viselőinek és egyéb alkalmazottainak méltóztatott kitüntetéseket legkegyelmesebben adományozni : politikai közigazgatási tisztvise­lőknek: Defterdárovic Ibrahim bég, Petraki- Petrovic Sokrates, Galánthay Géza, Dolié Nikola, Nikodemowicz József, Müller Károly Antal első osztályú, báró Benko Artur, Komadina Rezső másodosztályú járási főnököknek, báró Rajacsich Sándor és dr. Starch Henrik kormánysegéd­­titkárnak a Ferencz József-rend lovagkeresztjét, valamint dr. Magyary Antal és Misulin Miksa kormányfogalmazóknak a koronás arany érdem­keresztet ; igazságügyi tisztviselőknek Szczémak József kerületi törvényszéki elnöknek a Ferencz József-rend tiszti keresztjét, lovag Ilnicki József kerületi törvényszéki elnöknek és Bauer József kormánytanácsosnak a harmad­osztályú vaskorona-rendet díjmentesen, dr. Zob­­koly Mihály kormánytitkárnak és dr. Eisner Bertalan kormánysegédtitkárnak a Ferencz J­ózsef - rend lovagkeresztjét ; pénzügyi fogalmazási tisztvise­lőknek: Koczynski Mihály, dr. Klein Emil, Hannsmann Károly és Kovacevic Sándor pénz­ügyi tanácsosoknak a Ferencz József-rend lovag­keresztjét­­ adó tisztviselőknek, Hackl Norbert, Selakovic Kosta, And­é Péter és Zecevic Alibég adószedőknek a koronás arany érdemkeresztet, Winter Ferenc, Lastric Nikola és Blagojevic Pero adóellenőröknek, Vukmirovic Mihály adó­hivatali segédnek és Terzimehic Salih adótiszt­nek az arany érdemkeresztet; bányászati tisztviselőknek és bányaügyelőknek, Torkai Endre vasmű­igazgatónak díjmentesen a főbányatanácsosi címet és jelleget, Kóbercz József bányaigazgatónak és Aleociewicz Sándor főbányabiztosnak a Ferencz József-rend lovagkeresztjét, Desch Károly szám­­tanácsosnak díjmentesen a főszámtanácsosi címet és jelleget, Bauer Pál és Hoffmann József művezetőknek a koronás ezüst érdemkeresztet és Ivasic-Milanovic József bányásznak az ezüst érdemkeresztet ; erdészeti tisztviselőknek és alkal­mazottaknak: Pribik Ferenc erdőtanácsos­nak a Ferencz József-rend lovagkeresztjét, Sacher Hugó erdőgondnoknak a koronás arany érdem­keresztet, Bilic Pál II. osztályú főerdésznek és Andrié József és Patzelt Adolf erdészeknek az arany érdemkeresztet és Karaie Salko, Zolotic Ivan és Bosiljeic Jovo erdővédőknek az ezüst érdemkeresztet ; számszaki tisztviselőknek: Oppitz János számtanácsosnak díjmentesen a főszám­tanácsosi címet és jelleget. A lap mai számának S-dik oldalán kezdődik a­­ Hivatalos Értesítő» két és háromnegyed év melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék