Budapesti Közlöny, 1913. augusztus (47. évfolyam, 176-200. szám)

1913-08-01 / 176. szám

Budapest, 1913. BUDAPESTI 176. szám. Péntek, augusztus 1 HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal : VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre.................................... 40 korona Félévre ....................................... 20 » Negyedévre..............................10 » Efsy teljes lap ára 60 fillér.’ Hivatalos hirdetések : A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések dija előlegese­n küldendőbe, még pedig 100 szó­ig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 2 K, 200—300 szói­g 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 k­ll., s háromszor vagy többször beiktatva 30 ült. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ: Ő császári és apostoli T­h­ályi Felsége Bécs­ben 1913. évi május 17-én kelt legfelső elhatá­rozásával dr. Kömöcsy József pénzügyi tanácsost, a VII. fizetési osztályban való meghagyása mellett, pénzügyigazgatóvá legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Kürthy István itélőtáblabirói címmel és jelleggel felruházott nagy­­kanizsai kir. járásbírót, saját kérelmére, törvény­­széki birói minőségben a székesfehérvári kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister dr. Láng Mór ■ pancsovai kir. törvényszéki albirót, saját kérelmére, a mezőtúri kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Székely Tibor balassagyarmati kir. törvényszéki jegyzőt az egri, dr. Ungváry Antal élesdi kir. járásbirósági jegyzőt a gyulai, Kalmár Szilveszter módosi és dr. Straubert Jenő makói kir. járásbirósági jegy­zőket a szegedi kir. törvényszékhez, dr. Juhász Péter alsójárai kir. járásbirósági jegyzőt a petro­­zsényi kir. járásbírósághoz, végül dr. Paulinyi Gyula és dr. Herbeck Miklós fehértemplomi kir. törvényszéki jegyzőket a temesvári kir. törvény­székhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Erdődy László dr. Vaisz-féle alapítványból díjazott budapesti kir. törvényszéki joggyakornokot a budapesti, dr. Janka Dezső beregszászi kir. tör­vényszéki joggyakornokot a beregszászi, dr. Imregh Lajos székesfehérvári kir. törvényszéki joggyakornokot a balassagyarmati kir. törvény­székhez, dr. Zvarinyi Szilárd aradi kir. tör­vényszéki joggyakornokot az élesdi, dr. Dollin­­ger Jenő pécsi kir. törvényszéki joggyakornokot a módosi, Geley Kálmán dévai kir. törvényszéki­­joggyakornokot az alsójárai kir. járásbíróság­hoz, dr. Schipper Miklós és dr. Vady Alfréd temesvári kir. törvényszéki joggyakornokot a­­fehértemplomi kir. törvényszékhez, továbbá dr. Schuller Frigyes dévai kir- törvényszéki jog­gyakornokot a körösbányai, dr. Pereszlényi Géza ,dr. Vaisz-féle alapítványból díjazott budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszéki joggyakor­nokot a makói, dr. Szathmári Lajos tordai és ■dr. Székely Albert dévai kir. törvényszéki jog­gyakornokot az algyógyi kir. járásbirósághoz jegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Soulavy Antal szelistyei kir. járásbirósági és Markeszkó István fehértemplomi kir. törvényszéki telekkönyvveze­tőket, jelenlegi alkalmazásuk helyén, a IX. fize­tési osztályba sorozott telekkönyvvezetőkké ne­vezte­­k­. A m. kir. igazságügyminister Nágy Sándor monori és Lengyel György nagysinki kir. járás­birósági írnokokat kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister Khély Endre szerdahelyi kir. járásbirósági írnokot a brassói kir. törvényszékhez, Makoldy Árpád bozovicsi kir. járásbirósági írnokot a temesrékasi, Biró Sándor nyárádszeredai kir. járásbirósági írnokot a szászrégeni és Kádár József gyergyószent­­miklósi kir. járásbirósági Írnokot a nyárád­szeredai kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszer Mikovényi Dezső végkielégitett bírósági írnokot a kiskunhalasi, Kerekes Mihály dési kir. járásbirósági díjnokot a vajdahunyadi, Szabó Ferenc szentágotai kir. járásbirósági telekkönyvi átalakító díjnokot a sárkányi és Virányi Mózes fogarasi m. kir. állami méneskari kezelő őrmester, igazolványos altisztet az ipolysági kir. járásbirósághoz írno­kokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Hetényi József budapesti kir. kereskedelmi és váltó­­törvényszéki és Simonidesz Károly nagykikindai kir. törvényszéki jegyzéket önálló működési körrel ruházta fel. A m. kir. igazságügyminiszer Sik Józsefet, szolgálattételre a Konstantinápolyban felállított ausztriai cs. kir. és m. kir. konzuli főtörvény­székhez beosztott m. kir. igazságügministeri hivatalszolgát ajtónállóvá nevezte ki. A m. kir. pénzügy­minister Fodor Máté adó­hivatali ellenőrt a tasnádi m. kir. adóhivatalnál, a IX. fizetési osztályban való meghagyása mel­lett, adóhivatali főtisztté a marosvásárhelyi m. kir. adóhivatalhoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer Lettrik Gyula pénz­ügyi számgyakornokot a nyíregyházi m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőségnél, a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi számtisztté a segesvári m. kir. pénzügy­igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez ki­nevezte. A m. kir. pénzügyminiszer Lévy Ernő kolozs­vári lakos, volt ideiglenes kataszteri irodatisztet a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű állami végrehajtóvá a gyulai m. kir. pénzügy­igazgatósághoz kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Lányi Kornél egri állami főreáliskolai r. tanárt a lőcsei állami főreáliskolához helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Szép Géza kir. közalapitványi erdőmérnökjelöltet kir. közalapitványi segéderdőmérnökké nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Jedliczka Janka turjaremetei és Zachár Ilona kassabélai állami óvónőket saját kérésükre, jelen minőségükben kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Travica Póza okleveleles kisdedóvónőt a szent­­endre-izbégi állami kisdedóvodához kisdedóvónővé nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszer által­­) kineveztettek : Abauj-Torna megyében , az alsótőkési állami elemi iskolához Halmi Ida, a jánoki állami elemi iskolá­hoz Barkassy Ilona, a buzafalvi állami elemi is­kolához Ágoston László, a hemnádzsadányi állami elemi iskolához Lehnert Lujza, a litkai állami elemi iskolához Mitró Gyula, a vágáshutai állami elemi iskolához Vozáry Mahtid, a jászómindszenti állami elemi iskolához Halász Anna. Alsó-Fehér megyében : a cintosi állami elemi is­kolához Tatár Jenő, a hari állami elemi iskolához Laboncz Géza, a diódi állami elemi iskolához Csiky Gizella, Arad megyében : a bancafalvi állami elemi isko­lához Kradhtusz János, a garbai állami elemi isko­lához Tüzes István, a feltóti állami elemi iskolához Bucsy Jenő, a gyulavarsándi állami elemi iskolához Kárpáti Károly, a gyoroki állami elemi iskolához özv. Faragóné Szabó Aranka, az apáti állami elemi iskolához Fehér Ilona, a magyarpécska-tanyai állami elemi iskolához Palkovits Juliska, a nagyira­­tosi állami elemi iskolához Heim József, a simonyi­­falvi állami elemi iskolához Hristyán Endre, a szentmártoni állami elemi iskolához Nagy Lenke, az újpanádi állami elemi iskolához Vallán Anna, a zimándközi állami elemi iskolához Szomorú Mária, a kürtösszentpálpusztai állami elemi iskolához Hil­­lier Sándor, a milovai állami elemi iskolához Drá­­gics Ferenc. Árvamegyében : a zázk­vai állami elemi iskolához Uhlyárik Valéria. Baranya megyében : a pécsi állami elemi iskolá­hoz Piger Zoltán. Bors megyében : a baj­kai állami elemi iskolához Nagy István, a fenyőkosztolányi állami elemi is­kolához Sarkadyné Nürnberger Gizella, a jánoshegyi állami elemi iskolához Fejér László és W­anschad­a Frida, a pálosnagymezői állami elemi iskolához Scheider Péter és Schweinlein Mihály, a pálosnagy­­mező-irtványi állami elemi iskolához Jendrasák Ignác és Oszvald Ede, a­ zsamócai állami elemi is­kolához Sztreszkó Antal, az oszlányi állami elemi iskolához Fajcsek Mária, a felsőapáti állami elemi iskolához Kosztolányi Gabriella, a vihnyepeszerényi állami elemi iskolához Niedermann Anna, a kis­­aranyosi állami elemi iskolához Polcsák Lajos. Bács-Bodro­g megy­ében , a pacséri állami elemi iskolához Hajdú Zsigmond, Czibor János, Cziborné Géhl Katalin, Kincses Sándor, Géhl Katolin, a szabadka-tanyai állami elemi iskolához Landovics Károly, a zenta-külterületi elemi iskolához Szu­­hanek István, Balogh Ferenc, Kiss Etelka, Kreutler Stefánia, Szabó Gizella, Rehák Hajnalka, Lehák Gizella, Horváthné Helfert Amália, Pólyák Mária, Fodor Erzsébet, Burán Franciska, a monostorszegi A lap mai számának 9-dik oldalán kezdődik a „ Hivatalos Értesítő» egy és háromnegyed év melléklettel.

Next