Budapesti Közlöny, 1913. október (47. évfolyam, 225-251. szám)

1913-10-01 / 225. szám

Budapest« 1913 225. szám. Szerda, október 1.­UDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című­ mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre............................... 40 korona Félévre ................................... 20 » Negyedévre ................. . 10 ► Egy lelkes lap ára 60 fillér.­ Szerkesztőség : VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal : VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. ..Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések : A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előleges v­n küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100—­200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és igy tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 illl., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., • háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint kilön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Bársony János budapesti tud. egyetemi ny. r. tanárt, Ozorán István budapesti kir. főügyészt, dr. Felletár Emil országos bírósági vegyészt, dr. Kenyeres Balázs és dr. Lechner Károly kolozsvári Ferencz József tud. egyetemi, dr. Moravcsik Ernő Emil budapesti tud. egyetemi ny. r. tanárt, Pap Farkas kir. kúriai bírót, dr. Preisz Hugó és dr. Réczey Imre budapesti tud. egye­temi ny. r. tanárt, dr. Salgó Jakab orsz. téboly­dai főorvost, dr. Szabó Dénes kolozsvári Ferencz József tud. egyetemi ny. r. tanárt, Szabó Jenő kolozsvári kir. törvényszéki bírót és dr. Trailer Vince kir. koronaügyészi címmel felruházott nyug. kir. főügyészt a törvényszéki orvosi vizs­gáló bizottság tagjaivá három év tartamára kinevezte. _______ A m. kir. igazságügyminister dr. Stolpa József budapesti kir. törvényszéki és dr. Zilahi László budapesti kir. büntető törvényszéki jegyzőket ,kölcsönösen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Kurovszky Lajos ügyvédjelölt, beregszászi lakost a bereg­szászi kir. törvényszékhez jegyzővé nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Csánó István dunaszerdahelyi kir. járásbirósági irodatisztet a galántai kir. járásbírósághoz, Czimbalmos András gyergyószentmiklósi kir. járásbirósági irodatisztet pedig a szegedi kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszer Orgonás Richard újbányái, Császár Mátyás nagybicscsei kir. járás­birósági, Fanta Sándor máramarosszigeti, Sághy János egri kir. törvényszéki, Szívós Lajos nagy­­rőczei kir. járásbirósági, Fodor Jakab pancsovai kir. törvényszéki, Maurer József krasznai, Márt­­ányi Dezső nagyrőczei kir. járásbirósági, Mám­­per János fehértemplomi kir. törvényszéki, Ambrus József Csáktornyai kir. járásbirósági, Szabó Károly szekszárdi kir. törvényszéki, Ju­ricskay Ernő berettyóújfalui kir. járásbirósági, Sass Ferenc pécsi kir. törvényszéki, Zsembery Márton palánkai, Orosz János marosvásárhelyi kir. járásbirósági,­­Wéber Mihály kolozsvári kir. ítélőtáblái, Varga István dévai kir. törvényszéki, Szozánszky Ferenc devecseri, ifj. Köller Béla hátszegi, Rigán János beregszászi, Indrák Antal perlaki, Bucsuházy János somorjai, Lihoszith Károly Vendel námesztói kir. járásbirósági, Würtz Ádám és Oláh János máramarosszigeti kir. törvényszéki, Mester József nagyenyedi, Gál Ignác aradi, Bogyó Rezső szakolczai, Löffler Oszkár brassói, Valis Károly szolnoki kir. járás­birósági, Gábor György budapesti kir. keres­kedelmi és váltótörvényszéki, Molnár Béla kun­szentmiklósi kir. járásbirósági, Somlyai Sándor beszterczei kir. törvényszéki, Kemény Géza­­tornaijai, Simon István budapesti kir. büntető, Szumrák Rezsi tornai kir járásbirósági, Ellbogen István temesvári kir. törvényszéki és Nemes István buziásfürdői kir. járásbirósági írnokokat jelenlegi alkalmazásuk helyén irodatisztekké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Havas Ferenc galántai kir. járásbirósági írnokot a dunaszerda­helyi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Petrovits Leon- Un munkácsi kir. járásbirósági telekkönyvi be­tétszerkesztő szakdíjnokot a zsablyai, Szilassy Gábor dési kir. törvényszéki díjnokot a betleni kir. járásbírósághoz, Otruba Antal szegedi kir. törvényszéki díjnokot a szegedi kir. törvényszékhez, Márton Tamás Csíkszeredai kir. törvényszéki telekkönyvi átalakító díjnokot és Ottinger Tiva­dar mezőkaszonyi kir. járásbirósági telekkönyvi betétszerkesztő szakdíjnokot a gyergyószentmik­­lósi kir. járásbírósághoz írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer a szombathelyi kir. törvényszék területére vizsgálóbírói állandó helyettessé dr. Havassy Béla kir. törvényszéki bírót rendelte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Újváry Béla komáromi kir. törvényszéki betétszerkesztő birót a mezőkaszonyi, Göttinger Rainer kapuvári kir. járásbirósági betétszerkesztő birót a felsőpulyai, dr. Halaktovics Jenő nagytapolcsányi kir. járás­bírósági betétszerkesztő birót a munkácsi, Hosszú Viktor szeghalmi kir. járásbirósági betétszerkesztő birót a nagykárolyfalvi, Pokorny László szerencsi kir. járásbirósági betét­szerkesztő birót a szeg­halmi és dr. Oláh István szeniczei kir. járás­birósági betétszerkesztő albirót a csepregi kir. járásbírósághoz mint telekkönyvi hatósághoz, végül Szentimrey Lajos nagymartoni kir. járás­birósági betétszerkesztő birót a soproni kir. tör­vényszékhez mint telekkönyvi hatósághoz saját kérelmére és költségére, továbbá Pellionisz Béla szatmárnémeti kir. törvényszéki betétszerkesztő telekkönyvvezetőt a debreczeni, Tiszkay Tamás huszti kir. járásbirósági betétszerkesztő telek­könyvvezetőt a szatmárnémeti kir. törvényszékhez, Petrovácz Ferenc komáromi kir törvényszéki betétszerkesztő telekkönyvvezetőt a tamási, Far­kas János huszti kir. járásbirósági betétszer­kesztő telekkönyvvezetőt a csepregi, Kovács Béla kismartoni kir. járásbirósági önálló működési körrel felruházott betétszerkesztő írnokot és Vámos Kálmán mezőkaszonyi kir. járásbirósági önálló működési körrel felruházott betétszer­kesztő írnokot a felsőpulyai, Sadics József malaczkai kir. járásbirósági önálló működési körrel felruházott betétszerkesztő írnokot a nagy­károlyfalvi kir. járásbírósághoz, Kottek Ede malaczkai kir. járásbirósági önálló működési körrel felruházott betétszerkesztő írnokot a beregszászi kir. törvényszékhez, Kovács István ilosvai kir. járásbirósági önálló működési körrel felruházott betétszerkesztő írnokot a nagykároly­falvi kir. járásbírósághoz történt kirendelésének visszavonása mellett az alibunári kir. járásbiró­sághoz, Blum József komáromi kir. törvényszéki és Kavics István szerencsi kir. járásbirósági betétszerkesztő írnokot a debreczeni kir. tör­vényszékhez mint telekkönyvi hatósághoz hiva­talból kirendelte. A kereskedelemügyi m­. kir. minister a m. kir. állami munkásbiztosítási hivatal mellé szervezett állami munkásbiztosítási tanács elnökévé dr. Ángyán Béla egyetemi rendkívüli tanárt, al­el­nökévé dr. Hochharz Károly egyetemi m. tanárt, rendes tagjaivá dr. Kuzmik Pál egyetemi rendk. tanárt, dr. Lovrich József egyetemi magántanárt, dr. Reusz Frigyes egyetemi m. tanárt, dr. Goldzieher Vilmos egyetemi rendk. tanárt és dr. Gáspár Ferenc orvost, rendkívüli tagjaivá dr. Donogány Zakariás egyetemi m. tanárt, dr. Friedrich Vimos egyetemi m. tanárt, dr. báró Kétly László egyetemi rendk. tanárt, dr. Rott­­mann Elemér gyakorló orvost, dr. Walla Béla kórházi főorvost, dr. Wein Manó egyetemi m. tanárt, dr. Sarló Artur egyetemi rendk. tanárt, dr. Vály Ernő kórházi főorvost, dr. Nékám Lajos egyetemi rendes tanárt, dr. Illyés Géza egyetemi m. tanárt és dr. Barlay János gyakorló orvost 1913. évi október­­­étől kezdődő hatály­­lyal újból kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister dr Nyári Sándor országos magyar szépművészeti múzeumi őrt múzeumi igazgatóőrré nevezte ki. A lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesitő« két és fél év melléklettel A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister áthelyezte Balás Márton zalaegerszegi állami felső kereskedelmi iskolai r. tanárt e minőségé­ben a nagybecskereki állami felső kereskedelmi iskolához. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Raisz Gyula misztótfalusi és Kovács Sándor kétegyházi állami elemi iskolai tanítókat kölcsö­nösen áthelyezte. A m. kir. pénzügyminiszer dr. Solti Ferenc állami végrehajtót a székesfehérvári m. kir. pénzügyigazgatóságnál, a X. fizetési osztályba végleges minőségű pénzügyi fogalmazóvá a szom­bathelyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer Kudron Miklós karcsavai lakost ideiglenes minőségű pénzügyi számgyakornokká az ungvári m. kir. pénzügy­igazgatóság mellé rendelt számvevőséghez ki­nevezte. A nagyváradi kir. ítélőtábla elnöke a vezetése alatt álló kir. Ítélőtábla kerületébe dr. Jakab Ernő aradi lakos, ügyvédjelöltet díjas joggyakor­nokká nevezte ki. A pécsi kir. ítélőtábla elnöke dr. Dutiján Ignác végzett joghallgatót a pécsi kir. Ítélőtábla kerületébe díjas jogyakornokká nevezte ki.

Next