Budapesti Közlöny, 1913. november (47. évfolyam, 252-276. szám)

1913-11-01 / 252. szám

Budapest, 1913. . szám. BUDA­PESTI Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre............................... 40 korona Félévre ................ 20 » Negyedévre.............................. le * Egy teljes lap ára 60 fik­er.­ Szombat, november 1. KÖZLÖNY, H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség : VII. kerület, RákóczH út 54. szám. Kiadóhivatal : VII., Rákóczi-út 54., Athl­naeurgs-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV„ Kecskeméti­ utca s. sz. Hivatalos hirdetések : A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések dija előlegessn­ küldendőbe, meg pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K,200--300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és­ az esetleg kért lappéldányok ára, egy­e­nkint 60 fillérjével. Magánhirdetések : Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 illl., kétszer beiktatva egyenkint 36 till., s háromszor vagy többször beiktatva 30 Ilit, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50 díj engedmény. IKi TATA LOS MÉSZ. Személyem körüli magyar mimaterem előterjesztésére Cvitkorné János nyugal­mazott altá­bornagyn­ak, valamint "törvé­nyes utódainak a magyar nemességet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1913. évi október 21-én. rebbence József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Bélnay János nyugalma­zott Szábornagyna­k és törvényes utódai­nak a magyar nemességet,­­ Misérdis elő­né­v­vel, díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 193­3. évi október 22-én, Fessncz József s. k. Báró Burián István­­ k. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére Grecsák Károly kúriai bírót és Bubla Ferenc budapesti ítélőtáblás tanács­elnököt Kúriámhoz tanácselnökökké, Eördögh András budapesti, dr. Jurka János temesvári és dr. Sereghy Mihály nagyváradi ít­élőtáblai bírákat Kúriámhoz bírákká, dr. Pajor Kálmán nagyváradi ítélőtáblai bírót a debreczeni Ítélőtáblához tanács­elnökké kinövésem, dr. Fábián Lajos aradi törvényszéki elnöknek a kúriai bírói címet és jelleget adományozom, továbbá dr. Debreczeni József tamási gyakorló ügy­vé­det a temesvári ítélőtáblához bíróvá, dr. Ludvig Rezső szépei járásbirót a nagylaki és dr. Varga Dezső antalfalvi járásbirót a bozovicei járásbírósághoz a VII fizetési osztályba sorozott járásbirákká, Makláry Dániel, a győri ítélőtáblánál alkalmazott bírósági jegyzőt a szombathelyi törvény­székhez, végül Bárd Béla veszprémi tör­vényszéki jegyzőt a balatonfüredi járás­­bírósághoz albirákká kinevezem. Kelt Bécsben, 1913. évi október 27-én Fékén­cz József s. k. Dr. Balogh Jenő s. k. Magyar belügyministerem előterjeszté­sére Horváth Elek, Römer Róbert és dr. Jékel Péter ministeri osztálytanácsosi cím­mel és jelleggel felruházott ministeri tit­károkat minist­eri osztálytanácsosokká ki­nevezem. Kelt Bécsben, 1913. évi október 27-én Fedencz József s. k. Sándor János a. k. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére, saját kérelmére történt nyuga­lomba helyeztetése alkalmából Olasz József székelyhídi járásbirónak, sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül, az ítélőtáblás bírói címet adományozom. Kelt Bécsben, 1913. évi október 22-én Fekescz József s. k. Dr. Balogh Jenő e. k. Személyem k.Szüli magyar ministerem előterjesztésére Schmidt Gusztáv nyugat ■mázott címzeti alezredesnek, valamint­­törvényes utóddai­nak a magyar nemes­séget díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1913. évi október 24-én. F­eben­cz József s. k. Báró Burián István s. k. Személ­yem körüli magyar miniszerem elő­terjesztésére Koritsánszky Lajosnak, Thallmayer és Seitz gyógyáru nagykeres­kedő cég cégvezetőjének, kereskedelmi téren teljesített­ szolgálatai elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet adomá­­nyozom. Kelt Bécsben, 1913. évi október 18-án Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Fuchs József fűrész mester­nek, egy és ugyanazon munkaadónál 50 évnél hosszabb időn át teljesített hű és példás szolgálata elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1913. évi október 21-én Fleksner József s. k. Báró Burián István s. k. , császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben elrendelni, hogy : Wehrbrunni Mandry Gyula altábornagy, tüzér­ségi hadszergyári igazgató, ettől a szolgálati alkalmaztatásától saját kérelmére felmentessék ; ns. Scheme Jenő vezérőrnagy, a 8. hegyi dandár parancsnoka, a 15. hadtestparancsnoksághoz osz­tassák be ; Materna Artur vezérőrnagy, a 6. tábori tüzér­dandár parancsnoka, saját kérelmére a nyug­állományba átvétessék és neki ez alkalomból a Lipót-rend lovagkeresztjét a díj elengedésével adományozta­­ kinevezni; Pucherna Vilmos, a műszaki tüzérség fel­ügyelője teendőinek ellátásával megbízott vezér­őrnagyot a műszaki tüzérség felügyelőjévé ; Weigner Adolf vezérőrnagyot, az 1. hegyi tüzér­dandár parancsnokát a tüzérségi hadszergyár igaz­gatójává ; elrendelni, hogy : Schwarzenfoldi lovag Schreitter Lajos vezérőr­nagy, a 13. gyalogdandár parancsnoka, egészségi okokból előterjesztett kérelmére ettől a parancs­nokságtól felmentessék ; Tscorr­é­yózo ezredes, a 20. sz. táb. t.-e. pa­rancsnok, a parancsnokságtól felmentessék ; elte inni, hogy : a nyugállományba átvétessenek (1913. no­vember 1-ével) ; báró Fries Richárd 12. sz. gy.-e.-beli ezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest mint csapatszolgálatra a had­seregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkal­mas, mozgósítás esetére ez utóbbiakra előjegyzése mellett ; Prosser Ottó 40. sz. gy.-e.-beli alezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben alkal­matlan, helyi szolgálatokra alkalmas, mozgósítás­a esetére ez utóbbiakra előjegyzése mellett ; Hinterstoisser Ferenc várakozási illetékkel sza­badságolt 15. sz. gy.­e.-beli őrnagy, az ujabbi felül­vizsgálat eredménye alapján mint rokkant, minden­nemű népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan . Liebensteini báró Preuschen Ernő testőr és cím­zetes őrnagy ő Felsége első arclére testőrségénél, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest mint rokkant, mindennemű nép­felkelői szolgálatra is alkalmatlan, és neki ez alkalomból a korvettkapitányi címet és jelleget a díj elengedésével adományozta ; elrendelni, hogy­­ Drago Alajos őrnagy, a 13. sz. árkászzászlóalj parancsnoka, egészségi okokból előterjesztett ké­relmére ettől a parancsnokságtól felmentessék . Kojan József königgrätzi egyházmegyei róm kath. tartalékos tábori lelkész 1913. évi november­­-ével a cs. és kir. hadsereg tényleges állományába helyeztessék át ; elrendelni, hogy : a nyugállományba átvétessenek (1913. évi november 1-ével) : dr. Schuller Yened vezértörzsorvos, a 12. had­test egészségügyi főnöke, saját kérelmére, és meg­parancsolta, hogy neki ez alkalomból a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassák. A lap mai számának 7-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« három és egynegyed év melléklettel.

Next