Budapesti Közlöny, 1914. február (48. évfolyam, 26-48. szám)

1914-02-01 / 26. szám

Budapest, 1914 Vasárnap, február 1. 26. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség: VI. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: m, Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Sdófizetéseket elfogad és lappéldányokat teresít az EGGENBERGER-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő, és az Országgyűlési Értesítő, című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre............................. 40 korona Félévre ...................... 20 * Negyedévre............................ 10 * Egy teljes lap ára 60 (Hier/ Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegestül küldendő be , még pedig 100 szóig egysz­eri hirdetésért 2K..100—200szóig 4 K,200—300szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (az** annak térfogata) egyszer beiktatva 40 lill* kétszer beiktatva egyenkint 36 Illl.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30­­QL számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem­ körüli, magyar miniszterem előterjesztésére Csánky Gyula Háromszék, Szentpétery Endre Bereg és Lőrinczy György Gömör-Kishont vármegyék kir. tanfelügyelőinek, buzgó és sikeres műkö­désük elismeréséül, a királyi tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi január 23-án. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Varga Lőrinc temesvár­­gyárvárosi önkéntes tűzoltóparancsnok­nak, Temes vármegyei tűzrendészeti fel­ügyelőnek, a tűzrendészet érdekében ki­fejtett buzgó működése elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Bécsben, 1914. évi január 20-án. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Farkas Ignácnak, Bereczk nagyközség birájának, sok évi buzgó szolgálata elismeréséül, az arany érdem­­keresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi január 19-én, Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Galambos József rima­­szombati lakosnak, emberéletnek saját élete veszélyeztetésével véghezvitt meg­mentése alkalmával tanúsított bátor maga­tartása elismeréséül, az ezüst érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi január 22-én. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. a császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben: elrendelni, hogy : ns. Gangl Ede gyalogsági tábornok, a legfőbb katonai törvényszék elnöke, saját kérelmére ettől a szolgálati alkalmaztatásából felmentessék; kinevezni: ns. Colard Ármin gyalogsági tábornokot, przemyáli erődparancsnokot a legfőbb katonai törvényszék elnökévé; ns. Emmanek Ármin altábornagyot, a 28. gyaloghadosztály parancsnokát przemyáli erőd­parancsnokká ; elrendelni, hogy*. Springer Károly hadügyministériumi szakszám­vevőségi 2. oszt. katonai főszám tanácsos, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményé­hez képest mint ezidőszerint szolgálatra alkal­matlan, várakozási illetékkel egy év tartamára szabadságoltassák­ kinevezni: Stiglitz Béla 4. sz. vonatosztálybeli hadnagyot, 1913. nov. 1-vel főhadnagygyá, az 1913. nov. 1-ei rang fen­tartással; Podhrágyi báró Popper Lothár b. sz. h.-e.-beli’ tartalékos zászlóst, kivételesen és utólagosan, 1911. január ivó ranggal tartalékos hadnagygyá­ adományozni a díj elengedésével, legfelső kegyelemből és kivételesen: Kohlert Gusztáv nyugállománybeli százados­nak az őrnagyi címet és jelleget; Auer Antal katonarokkantakháza helyi ellá­­tásabeli főhadnagynak a századosi címet és jelleget; Unterharck Ferenc szolgálatonkivüli viszony­beli főhadnagynak a századosi címet és jelleget; Thordai Drasche-Lázár Alfréd szolgálaton­kivüli viszonybeli hadnagynak a főhadnagyi címet és jelleget; adományozni: a Ferencz József-rend tiszti keresztjét; Teltscher Lipót nyugállománybeli főhadnagy­nak, hazafias és emberbaráti téren kiváló műkö­dése elismeréséül; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét; Tomaschek Ala­jos nyugállománybeli őrnagynak, a korábbi nyugállományi viszonyba visszahelye­zése alkalmából; megparancsolni, hogy a legfelső meg­elégedés kifejezése újólag tudtul adassák: Kladiva Nándor nyugállománybeli alezredes­nek, a korábbi nyugállományi viszonyba vissza­helyezése alkalmából, megparancsolni, hogy a legfelső meg­elégedés kifejezése tudtul adassák: Lauer Miksa 4. tiroli vadász-e.-beli alezre­desnek és Schmeiser Bernát hadügyministériumi szám­­tanácsosnak, kitűnő szolgálatuk elismeréséül; adományozni: a koronás arany érdemkeresztet: Paulini János nyugállománybeli katonai fő­állatorvosnak, nyugállományba helyezése alkal­mából ; az arany érdemkeresztet: Oczynski Ádám wieni gyalogsági hadapród­iskolái 1. oszt. főfegyvermesternek, nyugállo­mányba helyezése alkalmából; Imgrund János 86. sz. gy.­e.-beli 1. oszt. számvivő altisztnek, negyven évet meghaladó igen eredményes szolgálata elismeréséül; az ezüst­ érdemkeresztet: Turkiewicz János lembergi rendőrosztálybeli rendőrkatona, címzetes tizedesnek, egy banditával küzdése közben elszánt és bátor magatartása elismeréséül. A császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi január 24-én Bécsben kelt legfelső elhatá­rozásával Kopacsel­ Bocz Sándor pécsi 8. honvéd huszárezredbeli ezredesnek, az újólag megejtett felülvizsgálat eredménye alapján mint jelenleg szolgálatképtelennek, további egy év tartamára várakozási illetékkel való szabadságolását leg­kegyelmesebben elrendelni méltóztatott. 6) császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi január 26-án Bécsben kelt legfelső elhatá­rozásával Fischer Dezső helyi alkalmazású ezre­des, budapesti honvéd térparancsnoknak, jelen­legi szolgálati állása alól, egészségi tekintetből való felmentését legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott. A m. kir. igazságügyminiszer a zilahi munkás­­biztosítási választott bíróság elnökévé Medgyesy Géza zilahi kir. törvényszéki bírót, helyettes elnökévé pedig Kapeller Zoltán ugyanottani kir. törvényszéki bírót három év tartamára kinevezte. A m­. kir. igazságügyminiszer Incze Dezsőt, a kolozsvári kir. ügyészségnél alkalmazott bíróság joggyakornokot a kolozsvári kir. ügyészség kerü­letébe ügyészségi megbízottá, dr. Schmidt Lászl sárvári gyakorló ügyvédet pedig a sárvári kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi meg­bizottnak állandó helyettesévé rendelte ki. A m. kir. igazságügyminister Eltzenbaum Vik­tor és Bánhidy Gyula Csíkszeredai kir. törvény­­széki jegyzőket önálló működési körrel ruházta fel. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister dr. Hunyady József aradi Bibics-alapi főgim­­­náziumi rendes tanárt a VII. fizetési osztály 3. fokozatába nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Janisch Olga okleveles kisdedóvónőt a falu­­szlatinai állami kisdedóvodához kisdedóvónővé nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Szép Magdolna okleveles kisdedóvónőt az izsápi állami kisdedóvodához kisdedóvónővé nevezte ki. a­ lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« három iv melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1914. évi január 31-diki 505. üléséről.

Next