Budapesti Közlöny, 1914. március (48. évfolyam, 49-73. szám)

1914-03-01 / 49. szám

Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre............................... 40 korona Félévre ................................... 20 » Negyedévre.............................. 10 * Egy telkes lap ára GO fik­er.­ HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Iii. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: 711., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Sdófizetéseket elfogad és lappéldányokat írásit az EGGENBERGER-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be s még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 7K.,100—200szóig 4 K,200—300szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor laza annak térfogata) egyszer beiktatva 40 Ilin. kétszer beiktatva egyenkint 36 Ili­.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30 ip? számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50 * engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Kereskedelemügyi magyar miniszerem előterjesztésére dr. Schuster Rudolf curiai bírót a szabadalmi hivatal elnökévé ki­nevezem, s egyúttal a szabadalmi tanács­ban viselt ülnöki állása alól ezennel kegyelemben felmentem. Kelt Bécsben, 1914. évi február 24-én. Ferencz József s. k. Báró Harkányi János s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Szepesi Géza premontrei rendi kanonoknak, a kassai konviktus igazgatójának, kiváló és eredményes mű­ködése elismeréséül, Ferencz József­ rendem tiszti keresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi február 20-án. Ferencz József b. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére dr. Müller Vilmos orvos­nak, a Tátraház fürdőtelep tulajdonosá­nak, emberbaráti téren szerzett érdemei elismeréséül, a királyi tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi február 15-én. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Kaizler Sándor Szilágy vármegyei árvaszéki elnöknek, a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül, a királyi tanácsosi címet díjmentesen ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1914. évi február 17-én. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Jankura Sándor legfőbb állami számvevőszéki főszámtanácsosnak, nyugdíjazása alkalmából, hasznos szolgá­latai elismeréssül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi február 16-án. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben elrendelni, hogy: Obenheimeri Strasser József altábornagy, a 24. gyaloghadosztály parancsnoka egészségi okok­ból előterjesztett kérelmére ettől a parancsnok­ságtól felmentessék, kinevezni: Rudaui és Pár­ai Pitlik András vezérőrnagyot, a 7. hegyi dandár parancsnokát a 24­ gyalog­hadosztály parancsnokává; adományozni a díj elengedésével. báró Daubleb&b­y Streineck­ zu Ehrenstein Károly nyugállománybeli altábornagynak, legfelső kegyelemből és kivételesen a gyalogsági tábornoki címet és jelleget; Kahler János nyugállománybeli vezérőrnagy­nak az altábornagyi címet és jelleget; Achberger József nyugállománybeli vezérőr­nagynak, legfelső kegyelemből és kivételesen az altábornagyi címet és jelleget; elrendelni, hogy a nyugállományba át­vétessenek (1914. március 1-ével): dr. Keyes Gyula vezérfőtörzsorvos, saját kérel­mére, és megparancsolta, hogy ez alkalomból a legfelső megelégedés kifejezése újólag tudtára adassák. Tessenborni Busch Győző várakozási illeték­­kell szabadságolt 51. sz. gy.-e.-beli ezredes, az utóbbi felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan, és neki ez alkalomból a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta; elrendelni, hogy Diefenbach Károly alezredes, az 5. sz. vonat­osztály parancsnoka, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint ez idő­­szerint szolgálatra alkalmatlan, várakozási illeték­kel egy év tartamára szabadságoltassák , elrendelni, hogy áthelyeztessenek. Steindler Ödön alezredes, a 8. sz. vonatosztály parancsnoka ugyanebben a minőségében az 5. és Khel Adolf őrnagy, a 13. sz. vonatosztály pa­rancsnoka ugyanebben a minőségében a 8. sz. vonatosztályhoz; báró Spaun Miksa 22. sz. táb. t.-e.-beli tartalékos főhadnagy a cs. és kir. hadsereg tényleges állományába; elrendelni, hogy a nyugállományba át­vétessenek : dr. Bilinski Dénes 67. sz. gy.­e.-beli törzsorvos, beosztva a hadügyministeriumban, saját kérelmére, , és neki ez alkalomból a Ferencz József-rend lovagkeresztjét adományozta; Hess Richard hadügyministeriumi katonai levéltári igazgató, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmat­lan, és megparancsolta, hogy neki ez alkalom­ból a legfelső megelégedés kifejezése újólag tudtul adassák­ kinevezni: Sertli Ottó ezredest, a 46. sz. gy.-e. parancs­nokát a 7. gyalogdandár és báró Henneberg József 46. sz. gy.-e.-beli ezre­dest ezen ezred parancsnokává; Niché Román,67. sz. gy.-e.-beli őrnagyot, az ezredben létszámfeletti vezetése mellett, a königs­­feldi gyalogsági hadapródiskola parancsnokává; Gross Nándor 4. sz. vonatosztálybeli őrnagyot a 12. sz. vonatosztály és Dits Nándor 13. sz. vonatosztálybeli őrnagyot — ezen vonatosztály parancsnokává; nyugállományba helyezésük alkalmából, megparancsolni, hogy a legfelső meg­elégedés kifejezése tudtul adassák: Montenegrói Negri Joachim nyugállománybeli századosnak és Schwaab Lipót nyugállomány­beli főhadnagy­nak ; adományozni­ a koronás arany érdemkeresztet: Konakovic Pál budapesti erődépítészeti igaz­gatósági katonai főszámtisztnek és Novák Antal 1. hadtest katonai építészeti osztályabeli katonai építészeti főművezetőnek; az arany érdemkeresztet: Sobak József hadügyministériumi tanácsterem­­ajtónállónak; a koronás ezüst érdemkeresztet: Jameck Lajos katonai műszaki bizottsági 1. ellátási fokozatbeli számfejtőnek; legfelső kegyelemből és kivételesen: Eisenfeldi Schmidt Edének a korábban viselt hadnagyi rendfokozatot a szolgálatonkívüli vi­szony­ban. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi február 20-án Bécsben kelt legfelső elhatáro­zásával Nagyjásai Tantossy Sándor kassai 5. és Ge­ergyó-Szentmiklósi Gergely Miklós szegedi 3. honvéd huszárezredbeli ezredeseknek, a saját kérelmükre megejtett felülvizsgálat eredménye alapján mint jelenleg szolgálatképteleneknek, egy év tartamára várakozási illetékkel való szabad­ságolását legkegyelmesebben elrendelni méltóz­­tatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi február 19-én Bécsben kelt legfelső elhatáro­zásával Gyöngyös- Solymosi Gyenes Lajos, a hon­véd főparancsnokság állományába tartozó helyi alkalmazású alezredesnek saját kérelmére nyug- A lap mai számának 8-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és egynegyed ív melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő«, a főrendiház 1914. évi február 28-diki 54-dik üléséről.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék