Budapesti Közlöny, 1914. június (48. évfolyam, 124-145. szám)

1914-06-03 / 124. szám

Budapest, 1914 Szerda, június 3., 124. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre........................... 40 korona Félévre ................................. 20 » Negyedévre............................ 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be , még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K,100—200 szóig 4 K.,200—300 szóig 6 K és igy tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Boglári Simon Jakab ma­gyar királyi udvari tanácsos, a budapesti áru- és értéktőzsde alelnökének magyar nemességét, előne­vét és címerét unokáira, Milch Györgyre és Milch Zsuzsannára díjmentesen kiterjesztem és egyúttal meg­engedem, hogy nevezettek a » Simon-Milch « kettős családnevet használják. Kelt Bécsben, 1914. évi május 25-én. __ Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Vallás-és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére, az újonnan létesí­tett hajdudorogi görög szertartású magyar püspökség kebelében szervezett székes­káptalanban az olvasókanonokságra Dam­­janovics Tivadar szentszéki ülnök, köké­­nyesdi esperes-lelkészt, az éneklő kanonok­­ságra Bányay Jenő szentszéki ülnök, máramarosszigeti főgimnáziumi hittanárt, az őrkanonokságra pedig Mitrovics Elek nagykárolyi esperes-lelkészt kinevezem. Kelt Bécsben, 1914. évi május 20-án. Ferencz József s. k. Jankovich Béla s. k. Magyar pénzügyminiszerem előterjesz­tésére Horváth Iván királyi tanácsosi címmel felruházott pénzügyi tanácsost, soproni pénzügyigazgató-helyettest, a VII. fizetési osztályban való meghagyása mel­lett, pénzügyigazgatóvá kinevezem. Kelt Bécsben, 1914. évi május 13-án, Ferencz József s. k. Dr. Teleszky János s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Jakobovits Miksa posta- és távirdafőtisztnek, a katonai közegek által a kassai posta- és távirdaigazgatóság kerületében végzett csillagászati hossz­különbözeti mérések körül kifejtett buzgó és sikeres működése által szerzett érdemei elismeréséül, a koronás arany érdemkeresz­tet adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi május 22-én. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Ó császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi május 22-én kelt legfelső elhatározásával Horak József salzburgi várkastélyfőfelügyelőnek, saját kérelmére a végleges nyugállományba he­lyezése alkalmából a kormánytanácsosi címet és jelleget a díj elengedésével legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. A kereskedelemügyi m. kir. minister Zsolnay Miklós főrendiházi tagnak a pécsi kereskedelmi és iparkamara elnökévé, Füchst Arnold keres­kedőnek és Hoffmann Lajos iparosnak ugyan­azon kamara alelnökeivé történt megválasztatását az 1868. évi VI. t.-c. 14. §-a alapján meg­erősítette. A kereskedelemügyi m. kir. minister Hantai Lajos posta- és távirdafőtisztet a pécsi posta- és távirdaigazgatósági pénztárhoz ellenőrré ne­vezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister, a m. kir. zálogházak személyzeti létszámában Szántó Pál tisztet főtisztté, Kraus József segédtisztet tisztté és Muzsik Bálint díjas joggyakornokot segédtisztté nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Jordán János m. kir. zálogházi díjnokot, a m. kir. zálog­házak személyzeti létszámába díjas joggyakor­nokká nevezte ki. A m. kir. belügyminister Székesfehérvár sza­bad királyi városba a székesfehérvári anyakönyvi kerületbe Sziklay Pál Gyula nyugalmazott királyi tanfelügyelőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv veze­tésével és a házasságkötésnél való közreműködés­sel is megbízta. A m. kir. belügyminiszer a temesvári anya­könyvi kerületbe Krepil Jakab ugyanottani, teljes hatáskörű, tiszteletdíjas anyakönyvvezető­­helyettest, a X. fizetési osztály harmadik fizetési fokozatába sorozott, állami tisztviselői minőséggel biró anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki s e minőségében a házassági anyakönyv vezetésé­vel és a házasságkötésnél való közreműködéssel is megbízta. A m. kir. pénzügyminister Maruska Mihály adóhivatali főellenőrt a nezsideri m. kir. adó­hivatalnál, a VIII. fizetési osztályban való meg­hagyása mellett, adóhivatali pénztárnokká a topolyai m. kir. adóhivatalhoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Dettrich Béla adóhivatali főellenőrt és Balogh Zsigmond adó­hivatali főtisztet a trencséni m. kir. adóhivatal­nál, jelen állomáshelyükön és a VIII., illetve IX. fizetési osztályban való meghagyásuk mellett, adóhivatali pénztárnokká, illetve ellenőrré ne­vezte ki. A m. kir. pénzügyminiszer Hekele István adóhivatali főtisztet a székesfehérvári m. kir. adóhivatalnál, a IX. fizetési osztályban való meghagyása mellett, adóhivatali pénztárnokká a móri m. kir. adóhivatalhoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Paki Pál adóhiva­tali ellenőrt a sziszeki kir. adóhivatalnál, a IX. fizetési osztályban való meghagyása mellett, adó­hivatali pénztárnokká az ogulini kir. adóhivatal­hoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminister dr. Korányi Lajos pénzügyi fogalmazó-gyakornokot a nagykárolyi m. kir. pénzügyigazgatóságnál, a X. fizetési osztályba végleges minőségű pénzügyi fogal­mazóvá a zilahi m. kir. pénzügyigazgatósághoz és Barth Ernő végzett joghallgató, mátészalkai lakost ideiglenes minőségű segélydíjas pénzügyi fogalmazó-gyakornokká a nagykárolyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer dr. Lovniczky József és Gaál Lajos állami végrehajtókat a liptószent­­miklósi, illetve a soproni m. kir. pénzügyigaz­gatóságnál, valamint dr. Nagymáté József pénz­ügyi fogalmazó-gyakornokot a lugosi m. kir. pénzügyigazgatóságnál, a X. fizetési osztályba végleges minőségű pénzügyi fogalmazókká a nagy­­becskereki m. kir. pénzügyigazgatósághoz, dr. Füstös Lehel törvényszéki joggyakornokot pedig ideiglenes minőségű segélydíjas pénzügyi fogal­mazó-gyakornokká a lugosi m. kir. pénzügy­igazgatósághoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Zavilla Aladár adóhivatali gyakornokot a nagykanizsai m. kir. adóhivatalnál, a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű adóhivatali tisztté a huszti m. kir. adóhivatalhoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Vitar István végzett joghallgató, zágrábi lakost ideiglenes minőségű segélydíjas pénzügyi fogalmazó-gyakornokká a zágrábi kir. pénzügyigazgatósághoz kinevezte. A m. kir. pénzügyminister Gogl Béla m. kir. adóhivatali díjnok, nagykanizsai lakost ideiglenes minőségű segélydíjas adóhivatali gyakornokká a nagykanizsai m. kir. adóhivatalhoz kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Barbier Péter budapesti X. ker. kőbányai állami főgimnáziumi r. tanárt a budapesti I. ker. állami főgimnáziumhoz helyezte át. A lap mai számának 9-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« három év melléklettel

Next