Budapesti Közlöny, 1914. július (48. évfolyam, 147-176. szám)

1914-07-01 / 147. szám

Budapest, 1914. Szerda, július 1. 147. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a t»Hivatalos Értesítők és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre .............................. 40 korona Félévre ..................... 20 » Negyedévre......... ............ 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér.’ Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig e­gy­szeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K.,2­00—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. 1914. évi XI.TÖRVÉNYCIKK a szondahódsági helyi érdekű vasútvonal engedélyezése tárgyában. (Szentesítést nyert 1914. évi junius hó 21-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1914. évi junius hó 28-án.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA, emlékezetül adjuk ezennel mindenkinek, akit illet, hogy Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvény­cikket terjesztették szentesítés végett Felsé­günk elé: 1. §• A ministerium a m. kir. államvasutak Ssond állomásától a Szabadka—gombos—palánkai helyi érdekű vasút Hódság-Kálvária állomásához való csatlakozással és a Szabadka—gombos—palánkai helyi érdekű vasút hódságkálvária—hódsági vonalának együttes használatával Hódságig, mint forgalmi végpontig vezetendő­ gőzmozdonyu helyi érdekű vasútnak az 1880. évi XXXI. és az 1888. évi IV. törvénycikkekben foglalt feltételek alatt leendő engedélyezésére ezennel felhatalmaaz­­tatik. 2­ §• Az 1880. évi XXXI. törvénycikk 5. §-ának b) pontjában engedélyezett bélyeg- és illetékmen­tesség az előző szakaszban említett vasútvonal tényleges építési és üzletberendezési tőkéjének beszerzése céljából kibocsátandó címletek első kiadására is biztosittatik s egyúttal megállapit­­tatik, hogy ugyanez a kedvezmény a már meg­levő egyéb helyi érdekű vasutak kiegészítő része­ként vagy folytatásaként létesített és létesítendő új vonalak tényleges építési és üzletberendezési költségeinek beszerzésére szolgáló címletek első kiadását is mindenkor megilleti. 3. §. A kereskedelemügyi miniszer az első §-ban említett vasút engedélyezésének megtörténtéről az 1880. évi XXXI. törvénycikk 1-ső §-a értel­mében az országgyűlésnek jelentést teend. 4. §. E törvény az »Országos Törvénytár«-ban való kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a kereskedelemügyi és pénzügyi miniszerek bízat­nak meg. Mi e törvénycikket s mindazt, ami abban foglaltatik, összesen és egyenként helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezerkilencszáztizennegye­­dik évi junius hó huszonegyedik napján. Ferencz József s. k. (P. H.) Gróf Tisza István s. k. Néhai Ferencz Ferdinánd ausztria-estei főher­ceg a császári és királyi fenségéért az udvari gyász legfelső rendeletre juli­us 3-tól, péntektől kezdődőleg hat héten át és pedig az első négy héten azaz julius 3-től 30-ig bezárólag a mély, a további két héten, azaz július 31-től augusz­tus 13-ig bezárólag a kisebb gyász viselendő. Magyar igazságügyministerem előter­jes,későre Seinnyey László budapesti ítélő­táblás tanácselnököt a Szegedi Ítélőtábla elnökévé, Kulin Imre debreczeni törvény­­széki elnököt a kassai Ítélőtáblához tanács­elnökké, dr. Kesserü Lajos debreczeni főügyészi helyettest a debreczeni törvény­szék elnökévé, Horváth Zoltán veszprémi törvényszéki bírót a győri ítélőtáblához bíróvá, Jeney László csíkszeredai ügyészt debreczeni főügyészi helyettessé, Ladányi Zoltán fehér templomi tör­vényszéki bírót betétszerkesztő bíróvá, d Karsay Sán­dor, a győri Ítélőtáblánál alkalmazott bírósági jegyzőt a veszprémi, végül dr. Ráth Ágoston pozsonyi gyakorló ügyvédet az újvidéki törvényszékhez albirákká ki­nevezem. Kelt Bécsben, 1914. évi junius 24-én. Ferencz József s. k. Dr. Balogh Jenő s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Rukavina János nyugal­mazott címzetes vezérőrnagynak, valamint törvényes utódainak, a magyar nemes­séget »Klanacko poljei« előnévvel, díj­mentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi junius 8-án. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére megengedem, hogy Szent­­királyi Lajos közigazgatási bírósági ítélőt­bírónak, saját kérelmére való nyugdíja­zása alkalmából, sok évi közszolgálata alatt szerzett érdemeiért. Elismerésem tudtul adassék. Kelt Bécsben, 1914. évi junius 16-án. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Henn Rezső vinkovci nagy­­birtokosnak, valamint törvényes utódai­nak, a közgazdaság terén kifejtett köz­hasznú tevékenysége elismeréséül, a magyar nemességet »Cerici« előnévvel, díjmen­tesen adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi junius 7-én. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére dr. Weisz Jakab budapesti orvosnak, a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül, a magyar királyi udvari tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi junius 13-án. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére dr. Samarjay Emil gya­korló ügyvédnek, a pozsonyi ügyvédi kamara elnökhelyettesének, a közélet és az ügyvédség terén szerzett érdemei elis­meréséül, a magyar királyi udvari taná­csosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi junius 21-én. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Zeininger Benőnek, a hor­­vát-szlavon-dalmát- országos kormány fő­számtanácsosnak, buzgó és sikeres szol­gálatai elismeréséül, a királyi tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi junius 16-án. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. A lap mai számának 7-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két és háromnegyed iv melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1914. évi junius 30-diki 547-dik és a főrendiház 1914. évi június 30-diki 59-dik üléséről.

Next