Budapesti Közlöny, 1914. augusztus (48. évfolyam, 177-202. szám)

1914-08-01 / 177. szám

Budapest, 1914. Előfizetési árak : a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre............................ 40 korona Félévre ............ 20 » Negyedévre........................... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér.­ 177. szám.% Szombat, augusztus 1. KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : VII. kerület, Rákóczi-út 54. száza. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítődbe iktatandó hir­detések dija előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K.,200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. ministeriumnak és az egyes ministereknek 5735/M. E. számú rendelete a háború ese­tére szóló kivételes intézkedések tárgyában kiadott rendeletek ha­tályának kiterjesztéséről. A háború esetére szóló kivételes intéz­kedések tárgyában, a »Budapesti Köz­löny« 1914. évi julius hó 26-iki 170. számában felsorolt és az említett szám­hoz mellékletképen csatolt egyes rende­letek hatálya az 1912: LXIII. t.-c.-ben nyert felhatalmazás alapján a következő­­képen terjesztetik ki: 1. Egyes városokban a csendőrség igény­­bevételéről szóló 5.469/M. E. és 5.110/B. M. evi. számú rendeletek hatálya kiter­jed Magyarország öszszes többi törvény­hatósági joggal felruházott városaira is. 2. A törvényhatósági és községi sza­bályrendeletek rendőri természetű rendel­kezéseinek felfüggesztéséről szóló 5.470/M. E. számú rendelet hatálya kiterjed Magyar­­ország összes többi vármegyéinek és tör­vényhatósági joggal felruházott városai­nak területére is. 3. Az útlevél kiállítás jogára a Belügy­­miniszer, illetőleg a bán hatáskörébe uta­lásáról szóló 5473/M. E. számú rendelet hatálya a magyar szent korona országai­nak egész területére kiterjed. 4. A bejelentési kötelezettségnek bel­földiekre való kiterjesztéséről szóló 547­5/M. E. számú rendelet hatálya kiterjed Magyar­­ország összes többi vármegyéinek és tör­vényhatósági joggal felruházott városainak területére is. A bejelentési kötelezettségnek teljesí­téséről a magyar királyi belügyminiszer 5112/B. M. évi. számú rendelete rendel­kezik. 5. A fegyverek, stb. tartásának korlá­tozásáról szóló 5476/M. E. számú rendelet hatálya kiterjed Magyarország összes többi vármegyéinek és törvényhatósági joggal felruházott városainak területére is.* 6. Az egyesületi jog korlátozásáról szóló 5479/M. E. számú rendelet hatálya kiterjed Magyarország összes többi vár­megyéinek és törvényhatósági joggal fel­ruházott városok területére is. 7. A közigazgatási hatósági ellenőrzés alatt nem álló kereskedelmi társaságok, vagy külön törvények alapján létesült társulatok, pénztárak stb. rendőrhatósági ellenőrzéséről szóló 5480/M. E. számú rendelet hatálya a magyar szent korona országainak egész területére kiterjed. Az ellenőrzés szabályozására az 5113/B. M. evi. számú rendelet rendelkezik. 8. A gyülekezési jog korlátozásáról szóló 5481/M. E. számú rendelet hatálya kiterj­ed Magyarország többi vármegyéi­nek és törvényhatósági joggal felruházott városainak területére is. 9. Egyes bűncselekményeknek az esküdt­­bíróság hatásköréből a kir. törvény­szék hatáskörébe utalásáról szóló 5486/M. E. számú rendelet hatálya a nyitrai, tren­­cséni, beszterczebányai, rózsahegyi, lőcsei, eperjesi, kassai, sátor­rjaujhelyi, bereg­szászi és máramarosszigeti kir. törvény­székek területére is kiterjed. 10. Az esküdtbiróságok működésének egyes kir. törvényszékeknél felfüggesztésé­ről szóló 548­7/M. E. számú rendelet ha­tálya a nyitrai, trencséni, beszterczebányai, rózsahegyi, lőcsei, eperjesi, kassai, sátor­aljaújhelyi, beregszászi és máramarosszigeti kir. törvényszékek területére is kiterjed. 11. A gyorsított bűnvádi eljárás sza­bályainak életbeléptetéséről szóló 5488/M. E. számú rendelet hatálya a nyitrai,­tren­cséni, beszterczebányai, rózsahegyi, lőcsei, eperjesi, kassai, sátoraljaújhelyi, bereg­szászi és máramarosszigeti kir. törvény­székek területére is kiterjed. A gyorsított bűnvádi eljárás szabályai­ról a magy. kir. igazságügyminiszternek 12.002/1. M. E. számú rendelete rendelkezik. 12. A polgári büntető­bíráskodás alá tartozó egyéneknek a honvéd büntető­bíráskodás alá helyezéséről szóló és a m. kir. igazságügyminiszer 12.003/1. M. E. számú rendeletével kihirdetett 5.491/M. E. számú rendelet hatálya a magyar szent korona országainak egész területére ki­terjed. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, 1914. évi augusztus hó 1-én. Gróf Tisza István s. k., m. kir. ministerelnök. A magyar kir. igazságügyminister 12,385/1. M. E. számú rendelete az 57.35/M. E. számú rendelet 12. pontjában foglalt és a polgári büntető bíráskodás alá tartozó egyéneknek a honvéd büntető bíráskodás alá helyezéséről szóló rendelkezés kihirdetése tárgyá­ban. Az 5735/M. E. számú rendelet 12. pontjában foglalt és a polgári büntető­bíráskodás alá tartozó egyéneknek a hon­véd büntetőbíráskodás alá helyezéséről szóló 5491/M. E. számú rendelet hatályá­nak kiterjesztését tartalmazó rendelkezést az 1912: XXXIII. t.-c. 14. §-a értelmé­ben kihirdetem. Budapest, 1914. évi augusztus 1-én. I)r. Balogh Jenő s. k. m. kir. igazságügyminister. A m. kir. ministerium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről­­ alkotott 1912 : LXIII. t.-c. 16. §-ában nyert fel­hatalmazás alapján a következőket rendeli: A lap mai számának 7-dik oldalán kezdődik a»Hivatalos Értesítő« egy és fél év melléklettel Az 1912: LXIII. t.-cikkben nyert felhatalmazás alapján a m. kir. ministerium a következő című és mellékletképen a „Budapesti Közlöny­* jelen számához csatolt rendeleteket adja ki: 1. A m. kir. ministerium 5713/M. E. számú rendelete légi járóművek gyártá­sának, tartásának és használatának korlá­tozásáról. 2. A m. kir. ministerium 5714/M. E. számú rendelete a tengeri hajózás korlá­tozásáról. Budapest, 1914. évi augusztus 1-én. Gróf Tisza István s. k., m. kir. ministerelnök. A m. kir. ministeriumnak 5­ 715. 1914. M. E. számú rendelete: a magánjogi kötelezettség teljesí­tésére halasztás engedélyezése tárgyában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék