Budapesti Közlöny, 1914. szeptember (48. évfolyam, 203-227. szám)

1914-09-01 / 203. szám

Budapest, 1914. 203. szám Kedd, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre........................................... 40 korona Félévre ................................................ 20 » Negyedévre........................................... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér.’ Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítőébe iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. 1914. évi XXXVII. TÖRVÉNYCIKK a török beviteli értékvámok felemeléséhez való hozzájárulásról. (Szentesítést nyert 1914. évi augusztus hó 24-én. — Kihirdettetett az »Országos Törvénytárában «1914. évi augusztus hó 30-án.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA, emlékezetül adjuk ezennel mindenkinek, akit illet, hogy Kedvelt Magyarországunk és társországai hű Főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő törvény­cikket terjesztették szentesítés végett Felsé­günk elé: 1. §• Felhatalmaztatik a kormány, hogy további intézkedésig, de legkésőbb 1917. év végéig ter­jedő hatálylyal, hozzájárulhasson ahhoz, hogy a Törökországban érvényben levő beviteli érték­vámok az 1907. évi XXXII. törvénycikkben megállapított hét évi határidő letelte után is 11%-nyi magasságban fenmaradhassanak. 2­ §• Jelen törvény kihirdetése napján lép életbe és végrehajtásával a ministerium bizatik meg. Mi e törvénycikket s mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és­­szentesitjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Hiveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezerkilencszáztizennegye­­dik évi augusztus hó huszonnegyedik napján. Ferencz József s. k. (P. H.) Gróf Tisza István s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére Marusák Pál soproni állami felsőbb leányiskolai igazgatónak a felsőbb leányiskolai főigazgatói címet, Décsei Janka budapesti állami felsőbb leányiskolai rendes tanárnak pedig a felsőbb leányiskolai igazgatói címet ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1914. évi augusztus 19-én. Ferencz József s. k. Jankovich Béla s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi augusztus 22-én kelt legfelső elhatározásával dr. Chymesi és Gácsi gróf Forgách Jánosnak, a cs. és kir. Ház és a külü­gyek ministeriumabeli osztályfőnöknek a rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti címet és jelleget legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi junius 23-án kelt legfelső elhatározásával leg­kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy gróf Csáky Károly váczi püspök a jeruzsálemi Szent Sír-rend nagykeresztjét; dr. Jeszenszky Sándor magyar királyi ministerelnökségi állam­titkár a bajor I. oszt. Szent Mihály érdem­rendet; dr. Grossich Antal királyi tanácsos, fiumei városi kórházi főorvos az olasz korona­rend középkeresztjét; Winkler József magyar királyi államvasuti felügyelő a bolgár polgári érdemrend középkeresztjét és a Szent Sándor­­rend tiszti keresztjét; Kiss Gyula magyar ki­rályi államvasuti főellenőr a Schaumburg-Lippe hercegi házirend III. oszt. díszkeresztjét; Révész Dávid magyar államvasuti állomásfőnök a Schaumburg-Lippe hercegi házi­rend IV. osztályú díszkeresztjét; Berényi Vilmos a »Sociedad Anonima Alcoholera Espaniola« részvénytársaság igazgatója, madridi lakos a spanyol Civil del Meríto Agricola-rend középkeresztjét; Lakos Lajos gyáros, budapesti lakos az olasz korona­rend tiszti keresztjét; Pecinei Cosulich Béla görög tiszteletbeli konzul pedig a görög királyi Megváltó-rend lovagkeresztjét elfogadják és viseljék. ő császári és apostoli királyi Felsége mél­tóztatott legkegyelmesebben kinevezni: segédorvosokká a tartalékban. (Folytatás) (1914. augusztus 22-től számítandó rang­gal) Beyer Józsefet és Greg­er Győzőt az 1., Katona Jánost a 2., Weigl Nátánt, Lehmann Jánost és Pokorny Edgárt a 3., Trattner Gézát Kopp Samut Szokol Edgárt Barna Jenőt és Bolkis Györgyöt az 5. Poszert Keresztélyt és Renk Ernőt a 6., Rysavy Antalt, Remenovsky Ferencet és Siska Józsefet a 8., Rosenfeld Józsefet és Diszler Mendelt a 9., Drtina Lipótot, Kub­an Vilmost és Kafka Rezsőt a 11., Stern Simont a 12., Oszacky Sándort és Then Istvánt a 13., Pogány Jenőt a 15., Jarnó Leót és Rostagni Gézát a 16., Lavac Antalt a 17., Nettel Hugót a 18., Kerpel Vilmost és Rieger Gyulát a 19., Dénes Sándort és Precechtel Kázmért a 20., Reinisch Vencelt a 21., Mirunovic Baldót a 22., Rein Henriket és Laskieivicz Alfrédet a 24., Igyártó Sándort, Uhljar Samut és Man­ll Andrást a 25., Len­esi Jánost, Hacker Antalt és Neumann Ármint a 26., Trost Ferencet és Widowitz Pált a 27., Karásek Vencelt a 28., Préda Demetert, Dénes Sándort, Adler Károlyt és Russó Ferencet a 29, Guttmann Rikárdot és Pokorny Guidót a 30., Csutak Ferencet, Draser Andrást és Rátz Zoltánt a 31., Vidor Rezsőt és Hermann Imrét a 32., Muszkán Valért és Naschitz Gusztávot a 33., Gimes Miklóst, Soltész Istvánt és Katona Gyulát a 34., Kornitzer Ernőt a 35., Wiedermann Jánost a 36., Brányi Gézát és Miklós Jenőt a 37., Rohoska Zoltánt és Simony Istvánt a 38., Hajdú Lajost. A lap mai számának 6-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő» egy tv melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék