Budapesti Közlöny, 1914. október (48. évfolyam, 228-254. szám)

1914-10-01 / 228. szám

Budapest, 1914. 228. szám. Csütörtök, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre.............................. 40 korona Félévre .................................. 20 » Negyedévre.............................. 10 * Egy teljes lap ára 60 fillér.­ Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, mégpedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóigo­n és igy tovább. •— Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ: A császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben adományozni: a Lipót-rend 1. osztályát a hadiékitmény­­nyel, díjmentesen : Falkenfehdi lovag Kummer Henrik lovassági tábornoknak, egy hadcsapatnak sikeres veze­téséért ; a vaskorona-rend 2. osztályát a hadiékit­­ménynyel díjmentesen : Erdlicek Rezső altábornagynak, a 28. és Sieg­ester­ni Gelb Károly altábornagynak, a 6. gyaloghadosztály parancsnokának, az ellenséggel szemben vitéz és sikeres magatartásuk elisme­réséül ; ns. Mecenseffy Arthur vezérőrnagynak; a Lipót-rend lovagkeresztjét a hadiékit­­ménynyel díjmentesen, az ellenséggel szemben vitéz és sikeres magatartásuk elismeréséül: a következő vezérőrnagyoknak: Wolfszahm­ Brandner Adámnak, Gábriel Tivadar és Arienti Novak Guidónak; ns. Hinke Alfrédnek, az 55. és Fernengel Jánosnak, az 56. gyalogdandár parancsnokának; továbbá: Rathenitzi báró Stillfried Adolf ezredesnek, a 17. sz. gy.­e. parancsnokának; a Lipót-rend lovagkeresztjéhez a hadi­­ékitményt, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartása elismeréséül: Ostrymieczi Turbánski Ágost vezérőrnagynak; a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékit­­ménynyel díjmentesen: az ellenséggel szemben vitéz és sikeres magatartásuk elismeréséül: a következő ezredeseknek: Streith Rezsőnek, a 22. sz. gy.-e. parancs­nokának és Teus Izidornak a 38. sz. gy.-e.-ben ; a következő alezredeseknek: Seel Fischer Hugónak a 4. és Mészáros Józsefnek az 51. sz. gy.-e.-ben; továbbá: Kautecky Ferenc századosnak a 81. sz. gy.­­e.-ben ; Weber Károly ezredesnek, a 27. sz. gy.­e. parancsnokának, a következő alezredeseknek; Thurmaui Ventour Hugónak a 17. sz. gy.­­e.-ben ; Preanfeldi Lustig-Prean Gyulának, a 8. sz. ráb. vad.-zászlóalj parancsnokának; Schotsch Hugónak, a 9. sz. táb. vad.-zászlóalj parancsnokának; továbbá: Dub­­­si rác vezérkari testületbeli századosnak; az ellenséggel szemben vitéz magatartása elismeréséül: Klein Rezső 93. sz. gy.­e.-beli alezredesnek; a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékit­­ménynyel; az ellenséggel szemben vitéz és sikeres maga­tartásuk elismeréséül: a következő vezérőrnagyoknak: Fussinai Schmidt Ignácnak, a cs. kir. 44. és Nemeczek Józsefnek, a cs. kir. 43. Landwehr gyalogdandár parancsnokának, Elmar Vilmosnak, a 28. táb. tüzérdandár parancsnokának, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a katonai érdemkereszt szalagján, az ellenséggel szemben önfeláldozó maga­tartásuk elismeréséül: dr. Janak József 24. sz. helyőrségi kórházi törzsorvosnak ; dr. Brust Károly 51. és dr. Hocevar Antal 69. sz. gy.­e.-beli ezred­­orvosoknak; a katonai érdemkeresztet a hadiékitmény­­nyel, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül: Prünster Ignác és Watzek Károly 87. sz. gy.-e.-beli őrnagyoknak ; Kaim Antal vezérkari testületbeli száza­dosnak ; Néderer Ferenc 64. sz. gy.-e.-beli alezre­desnek ; Petzold Jenő és Petrovic Péter 22. sz. gy.-e.-beli őrnagyoknak; a következő századosoknak: ns. Rehn Jenőnek a 4., Sauer Antalnak és ns. Tamme Gusztávnak a 8., Rélk Józsefnek és Laube Rezsőnek a 22., Göllei Inselt Istvánnak a 38., Berger Artúrnak az 50. és Noé Lajosnak a 81. sz. gy.-e.-ben; ns. Pirka Ferencnek a 7. sz. hegyi t.-e.-ben; továbbá: Schimek Alfréd főhadnagynak, Hud­ János és Trepic Nurija 22. sz. gy.-e.-beli hadnagyoknak; az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül: Natiesta Károly 4. sz. gy.-e.-beli őrnagynak; a következő századosoknak­: Theil Károlynál a vezékari testületben; Balisch Arnoldnak a 4., Leuensteini Riedl Ottónak a 22., Portik Károlynak a 38., Indra Károlynak a 70. és Herny Emilnek a 102. sz. gy.­e.-ben; Veith Györgynek és Suppantschitsch Leónak a 4. sz. hegyi t.-e.-ben; a következő főhadnagyoknak: Seemann Lajosnak a 4., ns. Barisani Mórnak a 22., Erb Gusztávnak a 38., Moldvay Zoltánnak az 51. és Lindner Szilárdnak a 64. sz. gy.-e.-ben; Gabrio Jánosnak a határvadász csapatnál, Niedzielski Adámnak a b. h. csendőrségi testületben; továbbá: ns. Craus Pál 38. sz. gy.-e.-beli hadnagynak; Prazák Hugó 93. sz. gy.-e.-beli őrnagynak; Czech József 100. és Matzner Rikárd 93. sz. gy.-e.-beli századosok­nak ; továbbá: Trenkwald Róbert 8. sz. dzs.-e.-beli őrnagy­nak ; a következő századosoknak: lovag Purschka Artúrnak a 87. sz. gy.-e.­­ben ; ns. Bäumen Bódognak a 3. sz. táb. tarack­­e.-ben; a következő főhadnagyoknak: Diakon Jaromirnak, számf. a 3. sz. gy.-e.­­ben, beosztva a vezérkarnál; Set­sehnig Mórnak a 17. sz. gy.-e.-ben; Mayer-Nessler Pálnak, a 8. sz. dzs.-e.-ben; Walter Edének és Noltsch Ármin hadnagynak a 3. sz. táb. tarack-e.-ben; az ellenség előtt elesett: Sobota Emil századosnak a 22., Schlehöfer Emil hadnagynak a 81. és Szász Sándor tartalékos hadnagynak a 70. sz. gy.­e.-ben; a hadiékitményt a katonai érdemkereszt­hez , az ellenséggel szemben vitéz és eredmény­teljes magatartásuk elismeréséül: Kraus Miksa vezérkari testületbeli őrnagynak; * Gradl Manó 7. sz. gy.-e.-beli századosnak; Hoffmann Oszkár 5. sz. táb. t.-e.-beli őrnagy­nak, beosztva az 1. sz. táb. t.-e.-nél; Giigler Antal 13. sz. hegyi t.-e.-beli őr­­nagynak; az ellenséggel szemben vitéz viselkedésük elismeréséül: Zloch Győző 70. sz. gy.-e.-beli őrnagynak; a következő századosoknak: Flesch Ignácnak a 8. és Zbytovsky Jánosnak a 102. sz. gy.-e.-ben . A lau mai számának 6-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« fél­év melléklettel.

Next