Budapesti Közlöny, 1914. november (48. évfolyam, 255-280. szám)

1914-11-01 / 255. szám

Budapest, 1014. *­ BUDAPESTI szám. Vasárnap, november 1. KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ............................ 40 korona Félévre ...................................20 » Negyedévre...............................­10 » Egy teljes lap ára 60 fillér.' Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be , mégpedig 100 szóigegyszeri hirdetésért 2 K, 100—200szóig 4 K,200—300szóigo­n és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50 % engedmény. HIVATALOS RÉSZ. ő császári és apostoli királyi Felsége Bécsben 1914. évi október 11. napján kelt legfelső elhatározásával legkegyel­­mesebben a következőket méltóztatott elrendelni: Mindazon egyének ellen, akik a most folyó háborúban a közös véderőnél, a honvédségnél, vagy a népfelkelésnél szol­gálati kötelezettségüket híven teljesítették, az 1914. évi szeptember hó 20. napja előtt elkövetett és a közigazgatási ható­ságok, mint rendőri büntető bíróságok hatáskörébe tartozó kihágások miatt indí­tott vagy indítható rendőri büntető el­járás mellőztessék, a jogerős ítélettel ki­szabott és még végre nem hajtott bün­tetéseket pedig kegyelemből elengedni méltóztatott. Nem terjed ki a kegyelem az oly cselekmények miatt indított, vagy indít­ható rendőri büntető eljárásra, amelyben: 1. a cselekmény épen a hadiállapotra való tekintettel minősül kihágássá, 2. amelyben a cselekmény a hadviselés érdekeit sértő kihágást képez, ideszámítva a véderőről szóló 1912: XXX. t.-c. 63., 64. és 73. §-aiban meghatározott, vala­mint a népfelkelés némely csoportjainak jelentkezési kötelezettségéről szóló 1893: XXXVII. t.-c.-be ütköző kihágásokat is, kivéve, ha az illetők jelentkezési, állítási vagy törvényes szolgálati kötelezettségük­nek 1914. évi szeptember hó 20-ig eleget tettek. Néhai Adelgunda főhercegnő özv. modenai hercegné, született bajor királyi hercegnő ő királyi fenségéért az udvari gyász legfelső rende­letre 1914. november 2-tól, hétfőtől kezdve 16 napon át a következő változtatással viselendő: november 2-től 9-ig a mély és november 10- től 17-ig a kisebb gyász. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Kálmán Lajos ítélőtáblái bírói címmel és jelleggel felruházott székes­fehérvári járásbírónak, Kazinczy Lajos ítélőtáblabírói címmel és jelleggel felruhá­zott kecskeméti és Emánuel Győző ítélő­táblái bírói címmel és jelleggel felruházott szabadkai törvényszéki bíráknak, nyugdíja­zásuk alkalmából, sok évi hű és buzgó szolgálatuk elismeréséül, Ferencz József­­rendem tiszti keresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1914. évi október 26-án. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Személyem körüli magyar ministerem elő­terjesztésére megengedem, hogy Kölcsey János ítélőtáblái bírói címmel aj jelleggel felruházott szatmárnémeti törvényszéki bírónak, nyugdíjazása alkalmából, sok évi hű és buzgó szolgálataiért Elismerésem tudtul adassék. Kelt Bécsben, 1914. évi október 23-án. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben elrendelni, hogy: gróf Huyn Károly lovassági tábornok, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint ezidőszerint szolgálatra alkalmatlan, várakozási illetékkel hat hónp tartamára szabad­ságoltassák ; elrendelni, hogy­ a nyugállományba átvétessenek (1914. évi november 1-ével); gróf Zedtritz Alfréd altábornagy, a felül­vizsgálat eredményéhez képest mint szolgálatra alkalmatlan­ elrendelni, hogy­ szabadságoltassanak (1914. évi november 1-ével). Schilling János vezérőrnagy, a 7. lovasdandár parancsnoka, a felülvizsgálat eredményéhez képest mint ezidőszerint szolgálatra alkalmatlan, vára­kozási illetékkel 6 hónap tartamára; Lang Lajos mérnöki tisztikari ezredes, nagy­szebeni katonai parancsnokságbeli katonai építé­szeti igazgató, a saját kérelmére megejtett felül­vizsgálat eredményéhez képest mint ezidőszerint szolgálatra alkalmatlan, várakozási illetékkel egy év tartamára; elrendelni, hogy: a nyugállományba átvétessenek (1914. évi november 1-ével); a következő ezredesek: Jordán János 4. vonat osztálybeli, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan és neki ez alkalomból a katonai érdemkeresztet adományozta. Baucher Adolf, számfeletti a 7. nehéz tarack­odban, a 41. tab. 1. dandár parancsnoka, saját kérelmére, és neki ez alkalomból a vaskorona­­rend 3. osztályát a hadiékitménynyel díjmentesen adományozta; a következő alezredesek: ns. Schram Ármin 61. gy.­e.-beli, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas; Appel Ede, a 3. utász 7. parancsnoka, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat­­eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan; elrendelni, hogy: Neumann József 57. gy.-e.-beli alezredes, a felülvizsgálat eredményéhez képest mint ezidő­szerint szolgálatra alkalmatlan, várakozási ille­tékkel egy év tartamára szabadságoltassák; elrendelni, hogy: a nyugállományba átvétessenek (1914. évi november 1-ével); a következő őrnagyok: Schkrohowsky Emil 67. gy.-e.-beli, a saját kérelmére megített felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben al­kalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas; Huber János 57. gy.­e.-beli, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmat­lan, helyi szolgálatokra alkalmas; dr. Cron Károly várakozási illetékkel szabad­ságolt 1. oszt. főtörzsorvos a trienti erődparancs­­nokságnál, az utabbi felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas; dr. Suk János 1. oszt. főtörzsorvos a 15. helyőrségi kórháznál, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapat­szolgálatra a hadseregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas­ kinevezni. Straub János vezérkari testületbeli ezredest, a hadügyministérium 5/E. B. ügyosztályának főnökét,­­ a tábori szállítás főnökévé; Wéber Ernő 9. utász 7.-beli szabadságolt őr­mestert, tartalékos hadnagy-számvivővé; adományozni­ a korábban viselt főhadnagyi rendfokozatot a tartalékban: Kryss Emil, Kristinus Ferenc, gróf Gizycki József és Wahrer Nándor volt főhadnagyoknak; a korábban viselt hadnagyi rendfokozatot a tartalékban: báró Horváth Ferenc, Pertot Keresztély báró Grimmenstein Ferenc és Widmann Antal volt hadnagyoknak; a korábban viselt főhadnagyi rendfokozatot a szolgálaton kívüli viszonyban: Hofmann Tivadar, A­P­­TH Sf .­ A lap mai számának 8-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« háromnegyed év melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék