Budapesti Közlöny, 1914. december (48. évfolyam, 281-304. szám)

1914-12-01 / 281. szám

Előfizetési árak: a­­Hivatalos Értesítő* és az Országgyűlési Értesítő* című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre.............................. 40 korona Félévre ................................... 20­­ Negyedévre.............................. 40 » Efsy teljes lap ára 60 fillér.­ . szám Budapest, 1914. 281 Kedd, december 1. BUDAPESTI T A L O S HÍVA • • •• KÖZLÖNY. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VIT., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusit az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 400 szóig egyszeri hirdetésért 2K,400—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magán­hirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Molnár Péternek, a zalat­­nai bányakapitányságnál alkalmazva volt hivatalszolgának, nyugdíjazása alkalmá­ból, sok évi hű és buzgó szolgálata elis­meréséül, az ezüst érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1914. évi október 29-én. Ferencz József s. k. Báró Burián István s. k. , császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi november 23-án kelt legfelső elhatározásával dr. Várady L. Árpád kalocsa-bácsi és dr. Bauer Antal zagrebi érsekeknek, valamint Balás Lajos rozsnyói püspöknek a belső titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi november 8-án kelt legfelső elhatározá­sával, a cs. és kir. Ház és a külügyek ministeré­nek leg­alázatosabb előterjesztésére, legkegyelme­sebben jóváhagyni méltóztatott, hogy dr. báró Macchio Károly, a cs. és kir. Ház és a kül­­ügyek ministerének rendkívüli és meghatalma­zott nagyköveti címmel és jelleggel felruházott első osztályfőnöke a chilei »al merítő« arany­érem első osztályát és dr. Jablonfalvai és Marsó­­falvai Jablonszky Jenő cs. és kir. ministeri altitkár az albán fejedelmi Skanderbeg-rend tiszti keresztjét elfogadják és viseljék. Ő császári és apostoli királyi Felsége Bécs­ben 1914. évi november 20-án kelt legfelső elha­tározásával legkegyelmesebben megengedni mél­tóztatott, hogy Szikszay István kir. tanácsos, Budapest székesfővárosi pénzügyigazgató-helyet­­tesnek, végleges nyugalomba helyezése alkalmá­ból, sok évi hű és buzgó szolgálataiért, legfelső elismerése tudtul adassák. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi november 12-én kelt legfelső kéziratával Schus­ter Leon tuzlai lakosnak, áldozatkész jótékony működése elismeréséül, a koronás arany érdem­keresztet legkegyelmesebben adományozni méltóz­tatott. _______ Ő császári és királyi fensége Ferenc Salvator főherceg ur, az önkéntes egészségápolás főfel­ügyelője 1914. évi november hó 25-én kelt magas elhatározásával gróf Csekonics Endre valóságos belső titkos tanácsos, a vörös kereszt egylethez kikü­l­dött királyi biztos előterjesztésére Huszka Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszeri titkárt a magyar szent korona országai vörös kereszt egyletének megbízottjává kegyesen kinevezni méltóztatott. Ő császári és királyi fensége Ferencz Salvator főherceg úr, mint az osztrák magyar monarchia vörös kereszt egy­leteinek védnökhelyettese , császári és apostoli királyi Felségétől ráruházott hatáskörében 1914. évi november 26-án kelt magas elhatározásával Archibald James F. J. katonai kritikusnak New Yorkban és Mills Lloyd orvostudornak Los­ Angelesban a vörös kereszt körüli érdemek II. osztályú tiszteletjelvényét méltóztatott adományozni. jelöltet a salgótarjáni kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó helyettesévé, dr. Nagy Lajos nyíregyházi gyakorló ügyvédet pedig a nyíregyházi kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak ideiglenes helyettesévé rendelte ki. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Bene Sán­dor újvidéki kir. járásbirósági jegyzőt önálló működési körrel ruházta fel. A m. kir. igazságügyminister az 1912: LIV. t.-c. 11. §-a alapján 1915. évi január hó 1-től kezdődő hatálylyal az aranyosmaróti kir. törvény­széktől: Bozsinka Fábiusz és Czentner Sándor telekkönyvvezetőket az aranyosmaróti kir. járás­bírósághoz ; a nyitrai kir. törvényszéktől: Thuróczy Győző, Fonód János és Bolletschek Dezső telekkönyv­vezetőket, Winter Ferenc irodatisztet és Kraj­­csovich Angela írnokot a nyitrai kir. járásbíró­sághoz ; a pozsonyi kir. törvényszéktől: Kampacher Rezső és Erényi Károly telekkönyvvezetőket, valamint Laczkovics Antal és Wunder Kálmán irodatiszteket a pozsonyi kir. járásbírósághoz; a rózsahegyi kir. törvényszéktől: Bulla Ni­­kodem telekkönyvvezetőt és Droppa Ferenc ír­nokot a rózsahegyi kir. járásbírósághoz; végül a trencséni kir. törvényszéktől: Kosztolny Jó­zsef és Turtsányi Antal telekkönyvvezetőket, Kányai Vilmos irodatisztet és Janits Lajos ír­nokot a trencséni kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister az 1912. évi LIV. t.-c. 11. §-a alapján 1915. évi január hó 1-től kezdődő hatálylyal a fehértemplomi kir. törvényszéktől: Orbán Rezső és dr. Bauer Bódog jegyzőket, Knopp Antal és Markeszkó Ltván telekkönyvvezetőket, Govorcsin Szilárd irodatisztet, Makoldy Sámuel és Golszki Ferenc írnokokat a fehértemplomi kir. járásbírósághoz; a karánsebesi kir. törvényszéktől: Pető Leó jegyzőt, Putnoki Ernő telekkönyvvezetőt, Roll­­mann Dezső irodatisztet és Urbin Imre írnokot a karánsebesi kir. járásbírósághoz; a lugosi kir. törvényszéktől: Klémann István és dr. Kirch János jegyzőket, Lengyel Sándor, Tauszig Menyhért és Szauer Jakab telekkönyv­vezetőket, Horváth Gyula és Hengye Frigyes irodatiszteket, Petku Lucián, Filip Szilárd, Dubreszky Miklós és Konstantinovits Vladimir írnokokat a lugosi kir. járásbírósághoz; a pancsovai kir. törvényszéktől, dr. Kisfaludy Ferenc jegyzőt, Temmer Ignác és Gyulai Lajos telekkönyvvezetőket, Makra László és Fodor Jakab irodatiszteket, valamint Manojlovics Szve­­tozár írnokot a pancsovai kir. járásbírósághoz, végül a temesvári kir. törvényszéktől, dr. Flóris Endre, dr. Paulinyi Gyula és dr. Panek Norbert jegyzőket, Müller Kristóf, Fodor Tamás, Golner Gusztáv telekkönyvvezetőket Steiner István■, Deszpotovics Döme, Kentz Keresztély és Zsiváko­navics Miklós irodatiszteket, S­tók István é­s A m. kir. igazságügyminister Hável Jenő újvidéki kir. járásbirót és Grumann Károly zombori kir. törvényszéki bírót saját kérelmükre kölcsönösen áthelyezte. A m. kir igazságügyminister dr. Petersberger Pál nagyváradvidéki és Podhraczky Ferenc nagyváradvárosi kir. járásbirósági jegyzőket köl­csönösen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister dr. Almási Gyula marczali kir. járásbirósági jegyzőt a nagykanizsai kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Zeman László budapesti kir. kereskedelmi és váltótör­­vényszéki dr. Vaisz-féle alapítványi joggyakor­nokot a rimaszombati, dr. Gergelyffy László nyiregyházi kir. törvényszéki joggyakornokot a nyíregyházi és dr. Groszmann Ferenc buda­pesti kir. törvényszéki joggyakornokot a tren­­cséni kir. törvényszékhez jegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer Perényi Viktor aradi kir. törvényszéki és Szilágyi János belé­nyesi kir. járásbirósági írnokokat kölcsönösen áthelyezte. ____ A m kir. igazságügyminister Váradi Sándor marczali kir. járásbirósági díjnokot a csurgói és Józu­s István zombori kir. járásb­rósági díjnokot a nagylaki kir. járásbírósághoz írnokokká ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Felföldy Sándor gyulai gyakorló ügyvédet a gyulai kir. ügyészség kerületébe ideiglenes ügyészségi meg­bízottá, Török Rezső salgótarjáni lakos ügyvéd­ Alap mai számának 4-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy ív melléklettel; csitolva van továbbá az »Ország­gyűlési Értesítő« a képviselőház 1914. évi november 30-diki 566. üléséről.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék