Budapesti Közlöny, 1915. január (49. évfolyam, 1-26. szám)

1915-01-01 / 1. szám

Budapest, 1915. 1. szám. Péntek, január 1. UDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő, és az Országgyűlési Értesítő, cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.............................. 40 korona Félévre­­................................ 20 » Negyedévre.............................. 10 » Efly teljes lap ára 60 fillér.­ Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rák­óczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő­­-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és igy tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi december 9-én Bécsben kelt legfelső elhatá­rozásával . Dormándi Dormándy Géza vezérkari testületi századosnak, az ellenséggel szemben tanúsított vitéz és eredményteljes magatartása elismeréséül, a hadidiszitményes 3. osztályú katonai érdem­keresztet legkegyelmesebben adományozni, — továbbá : 1914. évi december 10-én kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben meg­parancsolni méltóztatott, hogy: Tard­oskeddi­­Benk­e József, a pozsonyi 13. honvéd gyalogezrednél létszám felett vezetett, a vezérkarhoz a cs. és kir. 5. hadtest parancsnok­sághoz beosztott főhadnagynak az ellenség előtt teljesített kiváló szolgálatainak elismeréséül a legfelső dicsérő elismerés tudtul adassák. 6 császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi december 19-én Bécsben kelt legfelső el­határozásával, az ellenség előtt teljesített kitűnő és önfel­áldozó szolgálatainak elismeréséül: dr. Fenyő Ármin törzsorvosnak, a 41. honvéd gyaloghadosztály egészségügyi főnökének és az ellenség előtt teljesített kiváló szolgálatai­nak elismeréséül: Klemm Sándor 2. oszt. főhadbiztosnak, a 4. honvéd gyaloghadosztály hadbiztossági főnöké­nek a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a katonai érdemkereszt szalagján, az ellenség előtt tanúsított vitéz maga­tartásuk elismeréséül: Mayer Pál, székesfehérvári 17. honvéd gyalog­ezredbeli alezredesnek, Zeitler Ödön, Kossy Oszkár, Jurenák Gyula és Páka Elemér, dési 32. .honvéd gyalog­, Bonyhádi Perczel Olivér, szabadkai 4. honvéd huszár- és Knall Győző, 7. honvéd tábori ágyusezredbeli századosnak, Astleithner Artur, dési 32. honvéd gyalog­ezredbeli főhadnagynak és Molnár István, 7. honvéd tábori ágyusezred­beli tartalékos hadnagynak, a hadidiszitményes 3. oszt. katonai érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni és legkegyelmesebben megparan­csolni méltóztatott, hogy ugyanezen alkalomból: Tary Kálmán, dési 32. honvéd gyalog- és Baros Imre, szabadkai 4. honvéd huszárezred­beli főhadnagyoknak, Koller Aurél, dési 32. honvéd gyalog- és Csiszár Pál, 7. honvéd tábori ágyusezredbeli hadnagyoknak, Oppel Imre, 7. honvéd tábori ágyusezredbeli tartalékos hadnagynak, Szauer Géza, a 41. honvéd gyaloghadosztály parancsnoksághoz beosztott alhadbiztosnak, végül az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfel­áldozó magatartása elismeréséül: dr. Bartók József, dési 32. honvéd gyalog­ezredbeli ezredorvosnak a legfelső dicsérő elis­merés tudtul adassák. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi december 20-án Bécsben kelt legfelső elhatá­rozásával , az ellenség előtt tanúsított vitéz magatar­tása elismeréséül: Dubiczai Delic István, osijeki 28. honvéd gyalogezredbeli őrnagynak és az ellenség előtt teljesített kiváló szolgála­tainak elismeréséül: Huszár József, a petrovaradini hadseregcsoport parancsnokságnál beosztott 1. oszt. főhadbiztos­nak a hadidiszitményes 3. oszt. vaskorona­­rendet díjmentesen, az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgá­latainak elismeréséül: Ebner Lajos, debreczeni 2. honvéd huszár­ezredbeli alezredesnek és­­ az ellenség előtt tanúsított vitéz maga­tartásuk elismeréséül: Nemescsepi Búzás Miklós, helyi alkalmazású őrnagynak, az 1/3. és Garay Géza, budapesti 30. honvéd gyalog­ezredbe 1­ századosnak, a III/30. népfelkelő had­­tápzászlóalj parancsnokának a hadidiszitményes 3. oszt. katonai érdemkeresztet legkegyelmeseb­ben adományozni és legkegyelmesebben meg­­paradízsolni méltóztatott, hogy ugyanezen alka­lomból : Hellmann Márk, karlovaczi 26. honvéd gya­logezredbeli hadnagynak és dr. Mlinarnc István, zagrebi 25. honvéd gya­logezredbeli tartalékos hadnagynak a legfelső dicsérő elismerés tudtul adassák. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi december 21-én Bécsben kelt legfelső elhatáro­zásával : Sipos Árpád, a brassói 24. honvéd gyalog­ezrednél létszám felett vezetett, a vezérkarhoz a cs. és kir. 12. hadtestparancsnokságnál beosz­tott századosnak, az ellenség előtt teljesített kiváló szolgálatainak elismeréséül, valamint az ellenség előtt elesett Homolya István, a szegedi 5. honvéd gyalog­ezrednél létszámfelett vezetett, a vezérkarhoz a 103. népfelkelő gyalogdandár parancsnokságnál beosztott századosnak, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül, a 3. osztályú hadidiszitményes katonai érdemkeresztet leg­kegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi december 23-án Bécsben kelt legfelső elhatá­rozásával . Shvoy Kálmán, a kolozsvári 21. honvéd gyalog­ezrednél létszámfelett vezetett a vezérkarhoz be­osztott századosnak, az ellenség előtt tanúsított kiváló szolgálatainak elismeréséül, a hadidiszit­ményes 3. osztályú katonai érdemkeresztet leg­kegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi december 20-án Bécsben kelt legfelső elhatá­rozásával legkegyelmesebben elrendelni méltóz­tatott, hogy Szüts Géza, a kolozsvári honvédkerületi parancsnokság állományába tartozó őrnagy­­gazdászati tisztnek, nyugállományba való helye­zése alkalmából, a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassák. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi december 23-án Bécsben kelt legfelső elhatá­rozásával : Sarkonic István altábornagyot, Bosznia­ és Hercegovina vezénylő tábornokát, később meg­határozandó ranggal, gyalogsági tábornokká leg­kegyelmesebben kinevezni és neki a titkos taná­csosi méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben adományozni, továbbá Mikinich Oszkár vezérkari testületi alezredest, szolgálattételre a cs. és kir. közös hadsereghez való átutalás mellett, Bosznia­ és Hercegovina vezénylő tábornokának vezérkari főnökévé leg­kegyelmesebben kinevezni méltóztatott.­­ . császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi december 24-én Bécsben kelt legfelső elhatá­rozásával . Szávits­ Kornél soproni 18. honvéd gyalog­ezredbeli alezredest 1914. évi november 1-ével és 1914. évi november 1-ei ranggal ezredessé leg­kegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi december 17-én Bécsben kelt legfelső elhatá­rozásával az alább felsorolt volt tiszteket a m. kir. honvédségnél a megjelölt viszonyban előbb viselt rendfokozatukba legkegyelmesebben ki­nevezni méltóztatott: Kun Lajos volt időleges nyugállományi főhad­nagyot a gyalogságnál; dr. Töböréthei Arascsenics Ferenc tartalékos hadnagyot az egészségügyi csapatnál; Besovszki Dávid tartalékos hadnagyot a gyalog­ságnál ; Nagy Ferenc volt időleges nyugállományú hadnagyot a gyalogságnál; Ramonczay László tartalékos hadnagyot a lovasságnál; Fodor Albert tartalékos hadnagyot a tüzér­ségnél ; Ljubinkovic Sándor tartalékos hadnagyot a lovasságnál.­ ­ A lap mai számának 9-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és egynegyed év melléklettel.

Next