Budapesti Közlöny, 1915. február (49. évfolyam, 27-49. szám)

1915-02-02 / 27. szám

Budapest, VI. 27. szám. Kedd, február 2. KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaem­a-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre .......................40 korona Félévre .............................20 » Negyedévre.............................10 » Erry teljes l­ap ára 60 fillér.1 Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­­zerem előterjesztésére a nagyváradi görög szertartási­ katholikus székeskáptalanban dr. Stan Flórián olvasó-kanonoknak a nagyprépostságra, Ciceronescu Sámuel éneklő-kanonoknak az olvasó-kanonok­­ságra, Ardelján Koriolán őr-kanonoknak az éneklő-kanonokságra, Stan Illés iskolás­kanonoknak az őr-kanonokságra és dr. Radu Jakab iroda-kanonoknak az iskolás­­kanonokságra való fokozatos előléptetését jóváhagyom. Kelt Bécsben, 1915. évi január hó 9-én. Febencz József s. k. Jankovich Béla s. k. Buda melletti Boldogságos Szűz Mária­­szigeti címzetes apátságot adományozom. Kelt Bécsben, 1915. évi január hó 21-én. Febencz József s. k. Jankovich Béla s. k. Magyar ministeriumomnak a magyar minisztertanács 1915. évi január hó 8. napján hozott határozatához képest Házam és a külügyek miniszerével egyetértve tett előterjesztésére a Konstantinápolyban felállított konzuli főtörvényszékhez magyar főbíróul dr. ifjabb Berczelly Jenő magyar igazságügyministériumi ministeri titkárt osztom be. Kelt Bécsben, 1915. évi január hó 18-án. Fedencz József s. k. Gróf Tisza István s. k. , császári­ és apostoli királyi Felsége méltóz­­t­atott legkegyelmesebben kinevezni: Kletter Ernő altábornagyot, a 37. gy. dandár par.-t, — a cs. kir. 106. népf. gy. hadoszt. par.-vá; a következő őrnagyokat: Mansfeldi Kaiser Ferencet, a 12. hegyi dand. par.-ot — az 50. gy. hadoszt., — ns. Richard-Rostoczil Artúrt, a 94. gy. dand. par.-t, — a 37. gy. dand.; továbbá: lovag Gruber Rierd vezérkari ezredest, — a 60. gy. dand. par.-vá; megbizni: lovag Mossig János ezredest, a 35. gy.-e. par.-t, — a 6. gy. dand. parancsnokságával; kinevezni: Kahler Ferenc ezredest, a 6. t. v.-z. parancs­nokát, — a 35. gy.-e. és báró Themer-Jablonski del Monte Berico Miksa 2. t. v.-z.-beli őrnagyot, — a 6. t. v.-z. par.-vá; a következő ezredeseket: ns. Merten Edét a 28. gy.-e.-ben, — ezen ezred, ns. Tüzér Frigyest a 71. gy.-e.-ben, megbízva a 41. gy.-e. parancsnokságával, — ezen ezred, Kemmel Lajost a 97. gy.-e.-ben, megbízva a 9. gy.-e. par.-val, — ezen ezred és Planiscig Ágost 3. t­z. cs.-v.-e.-beli őrnagyot, megbízva­­ a b.-h. t.-v.-z. par.-val, — ezen t. par.-vá; 1914. évi november 1-vel, a mozgósítás tartamára ténylegesi­tett nyug­­áll.-beli tisztek csoportjában: altábornagggyá: Lörinczy Dénes altábornagyot címmel és jel­leggel; vezérőrnagyok le­á. báró Bothmer Béla és Haubert Kamilló ezredeseket; elrendelni, hogy­ a nyugállományba átvétessenek (1915 február 1-ével). Marx Henrik vezérőrnagy, a 34. t. t.-dandár parancsnoka, a saját kérelmére megejtett felül­vizsgálat eredményéhez képest mint szolgálatra alkalmatlan, ns. Thomann Gyula várakozási illetékkel szabadságolt vezérőrnagy saját kérelmére és neki ez alkalomból a Lipót-rend lovagker­esztjét, vala­mint az altábornagyi címet és jelleget, mind­kettőt a díj elengedésével adományozta; elrendelni, hogy: Ponteguerrai Sterz Adolf vezérőrnagy, az 54. gy.-dand. parancsnoka, a saját kérelmére meg­ejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint ez időszerint szolgálatra alkalmatlan, várakozási illetékkel, 6 hónap tartamára szabadságoltassák­ elrendelni, hogy: dr. Furcsa János főtörzsorvos, a saját kérel­mére megejtett felülvizsgálat eredményéhez ké­pest mint szolgálatra alkalmatlan, a nyugállo­mányba átvétessék­ elrendelni, hogy­ szabadságoltassanak (1915. február 1-ével). Dvorák Jaroszláv ezredes, a 10. drag.­e. pa­rancsnoka, a felülvizsgálat eredményéhez képest mint ezidőszerint szolgálatra alkalmatlan, vára­kozási illetékkel három hónap tartamára; Nedeczi Nedeczky László 72. gy.-e.-beli alez­redes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint ez időszerint szolgá­latra alkalmatlan, várakozási illetékkel hat hó­nap tartamára; Chvatal Ferenc 58. gy.­e.-beli őrnagy, a cs. és kir. hadsereg tényleges állományában levő havidíjasainak szabadságolására vonatkozó utasí­tás 8.d) pont alatti határozmányai alapján várakozási illetékkel; elrendelni, hogy: a nyugállományba átvétessenek (1915. február 1-ével): ns. Standeisky Henrik 11. h.-e.-beli ezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest mint rokkant, fegyveres szolgá­latra a népfelkelésnél is alkalmatlan; Grellepois Leó 34. gy.-e.-beli alezredes, a felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapat­szolgálatra a hadseregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas; a következő őrnagyok: Sigmundt Tivadar 27. gy.­e.-beli, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben, alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére az eperjesi görög szertartásu katholikus székeskáptalanban Mizsicskó József éneklő-kanonoknak az olvasó-kanonokságra, dr. Vojtovics József őr-kanonoknak az átneklő-kanonokságra és Kovaliczky Zénó iskolás-kanonoknak az őr-kanonokságra való fokozatos előlépte­tését jóváhagyom, az ekként megüresedő iskolás-kanonokságot­ dr. Szmandray Simon papnevelő-intézeti aligazgatónak, az ifjabb kanonokságot pedig dr. Rusznak Miklós theológiai tanárnak és tápintézeti igaz­gatónak adományozom. Kelt Bécsben, 1915. évi január hó 15-én. Fedencz József s. k. Jankovich Béla s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­terem előterjesztésére Énekes János nyír­egyházai esperes-plébánost szabolcsi fő­esperessé kinevezem és neki egyúttal a Krompach melletti richnói címzetes pré­­postságot adományozom. Kelt Bécsben, 1915. évi január hó 18-án. Fedencz József s. k. Jankovich Béla s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­­zerem előterjesztésére Erdösi Károly esz­tergomi főegyházmegyei áldozátnak, a Szent István­ Társulat vezérigazgatójának ,a Szent Mihály arkangyalról nevezett háromnegyed ív melléklettel A lap mai szám­ának .9-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék