Budapesti Közlöny, 1915. február (49. évfolyam, 27-49. szám)

1915-02-05 / 29. szám

Péntek, február 5 Budapest, 1915. 29. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telelőn: Józsel 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesitö« és az Országgyűlési Értesítő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre............................ 40 korona Félévre ...................................20 » Negyedévre............................. 10 » Egy tel)es lap ára 60 llllér.' Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe; még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K.100—200szóig4 K,200—300szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (aaas annak térfogata) egyszer beiktatva 40 HU., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., a háromszor vagy többször beiktatva 30 fill, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister a szerzői jogról szóló 1884. évi XVI. t.-c. 31. §-a értelmében Budapesten alakított állandó Bzakértő bizottság elnökévé Szily Kálmán minisz­teri tanácsost, a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárosát, alelnökévé Végh János kir. curiai bírót, tagjaivá pedig: Bellovics Imrét, a »Budapesti zenekedvelők egyesülete« zeneiskolájának igazgatóját, Benczúr Gyula főrendiházi tagot, az I. sz. festészeti mesteriskola igazgatótanárát, Benkö Gyula könyvkereskedőt, a Grill-féle könyvkereskedés tulajdonosát, dr. Bernáth Istvánt, az Országos Gazda­szövetség igazgatóját, dr. Bókay Árpád udvari tanácsost, egyetemi nyilvános rendes tanárt, Ellinger Ede fényképészt, gróf Festetlek Andort, a vidéki szinészet nyu­galmazott országos felügyelőjét, dr. Gopcsa László miniszteri tanácsost, Hauszmann Alajos műegyetemi nyilvános rendes tanárt, dr. Heinrich Gusztáv min. tanácsost, a M. Tud. Akadémia főtitkárát, lovag Herzféld Viktor zeneakadémiai tanárt, dr. Hoitsy Pál volt orsz. gyűl. képviselő, lap­­szerkesztőt, Hornyánszky Viktor könyvkiadó, nyomda­tulajdonost, Hubay Jenő orsz. zeneakadémiai tanárt, dr. Lóczy Lajost, a m. kir. Földtani intézet igazgatóját, a M. Tud. Akad. tagját, tud. egye­temi ny. rendes, tanárt, Mihalovics Ödön, min. tanácsost, az Orsz. m. kir. Zeneakadémia igazgatóját, Mihalik József kir. tanácsost, múzeumi és könyvtári országos felügyelőt, Molnár Viktor nyug. államtitkárt, dr. Nagy Ferenc országgyűlési képviselőt, egyetemi ny. r. tanárt, a M. Tud. Akadémia tagját, nyug. államtitkárt, Noszéda Tivadar könyvkereskedőt, dr. Pasteiner Gyrda egyetemi ny. r. tanárt, a M. Tud. Akadémia tagját, Rákosi Jenő főrendiházi tagot, a M. Tud. Akadémia tagját, lapszerkesztőt, dr. Riedl Frigyes egyetemi nyilv. rendes tanárt, Somló Sándort, a m. kir. Színművészeti Aka­démia igazgatóját, dr. Szász Károly nyug. min. tanácsost, orsz. gyűl. képviselőt, képviselőházi alelnököt, dr. Szmrecsányi Miklós nyug. miniszteri ta­­csost, gróf Teleki Pált, a Magyar Földrajzi Társaság titkárját, dr. Térey Gábor udv. tanácsost, az orsz. szép­­művészeti Muzeum igazgatóját, dr. Tóth Lajos min. tanácsost, dr. Ilosvay Lajos államtitkárt, orsz.-gyülési képviselőt, műegyetemi ny. r. tanárt, Ivánfi Jenöt, a Nemzeti Színház tagját, dr. Kenedi Géza orsz.-gyül. képviselőt, ügy­védet, Kozma Andor orsz.-gyül. képviselőt, a M. Tud. Akadémia tagját, a Kisfaludy Társaság másod­titkárát, Kodály Zoltán m. kir. Orsz. Zeneakadémiai tanárt, Váradi Antal udvari tanácsost, lapszerkesztőt, Végh Arthurt, volt orsz.-gyül. képviselőt, dr. Wittmann Ferenc műegyetemi ny. r. tanárt é3 Wodianer Arthur udvari tanácsost nevezte ki az 1920-ik évi december hó 31-ig terjedő hat év tartamára. A bizottság jegyzői tisztét dr. Kupcsay Feli­cián, miniszteri titkár viseli. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Zsiska Ilona okleveles kisdedóvónőt a viski államilag segélyezett községi kisdedóvodához községi kisdedóvónővé nevezte ki. A első főudvarmester Panzer Antal udvari fő­számtanácsosi címmel és jelleggel felruházott udvari számtanácsost udvari főszámtanácsossá és Schade Henrik udvari számtisztet udvari számvizsgálóvá nevezte ki. Kiskorú Netter Béla, Imre és Lajos buda­pesti születésű ugyanottani lakosok családi nevének »Nemes*-re kért átváltoztatása az 1915. évi 2.383. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Kiskorú W un der lieh Antal gimnáziumi tanuló, homokkomáromi születésű pécsi lakos családi nevének » Váradi*-ra kért átváltoztatása az 1915. évi 6233. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. 6.779/1915. szám. Osztöndijpályázat. Az 1914/15. tanév kezdetétől a kincstári Mária Terézia-féle ösztöndíjak közül két 300 koronás s két 240 koronás ösztöndíj állomás töl­tendő be. Ez ösztöndíjállomásra kizárólag csak pénzügyi hivatalnokok tanuló fiai tarthatnak igényt, ha kath. vallásuak és a középiskola I. osztályát jeles előmenetellel elvégezték. A magasabb állomásokat csak a 240 koronás kincstári Mária Terézia ösztöndíjat élvező tanulók egyike nyerheti el előléptetésként. A folyamodványok a következő okmányokkal szerelendók fel: a) a lefolyt tanévben tanúsított tanulmányi elő­menetelről szóló iskolai bizonyitványnyal; b) a folyamodó tanuló erkölcsi magaviseletét, szorgalmát és tehetségeit a folyó tanév eddig le­folyt időszakáról tanúsító és az illető tanártestület által kiállított bizonyitványnyal vagy indexel; c) a folyamodó szüleinek állását, netáni érdemét, továbbá a családtagok létszámát és a szülők vagyoni állapotát igazoló hatósági okmányokkal; d) a folyamodó szülei, ha esetleg nyugalmazott pénzügyi tisztviselők, benszülöttségüket avagy a honpolgárságnak történt megszerzését is köte­lesek beigazolni. Megemlítendő az is, vájjon élvez-e folyamodó avagy annak egyik testvére ösztön­díjat avagy más segélyt, ingyenes vagy kedvez­ményes ellátást és müy alapból s megjelölendő továbbá ama kir. pénztár, melynél folyamodó az ösztöndíjat adományozás esetében felvenni óhajtja. Az ekkép felszerelt folyamodványok a m. kir. pénzügyministerhez mint pártfogóhoz címzendők és az illető tanintézetek elöljáróságánál az 1915. évi február hó 25-ig benyújtandók. A középiskolai tanári testületek a beérkezett folyamodványokat a szabályszerű minósitvényi táblázatokkal együtt okadatolt véleményük kíséretében az illető tan­kerületi kir. főigazgatóhoz az 1915. évi február hó 28-ig küldik fel. A tankerületi kir. főigazgatók és felsőbb tan­intézetek e részbeni felterjesztésüket a m. kir. pénzügyministerhez 1915. évi március hó 10-ig fogják beküldeni. A jelzett határidő után, vagy az illető taninté­zetek mellőzésével közvetlenül a fentnevezett párt­fogóhoz benyújtott kérvények egyszerűen vissza fognak utasittatni. Budapest, 1915. évi január hó 16-án. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 3—2 minister. 6.975/1915, szám. Ösztöndíjpályázal A polgárosított magyar határőr­vidék tanulmányi alapjából tud. egyetemi hall­gatók részére rendszeresített ösztöndíjak közül az 1914/15. tanév kezdetétől egy és a II. félévtől kezdve egy, összesen két évi 600 koronás állomás, továbbá a kir. József műegyetem hallgatói részére rendszeresített ösztöndíjak közül az 1914/15. tanév kezdetétől egy évi 600 koronás állomás és az ugyanazon alapból a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskolák hallgatói részére rendszere­sített egy évi 600 koronás állomás megüresedett. Ezekre a kivételesen csak a jelzett tanévre szólólag betöltendő ösztöndíjakra elsősorban a polgárosított magyar határőrvidék kötelékébe tartozott szegény sorsú szülök gyermekei, másod­sorban pedig azon szegénysorsu tanulók tarthat­nak igényt, kik a polgárosított magyar határőr­­vidéki községek valamelyikének illetőségéhez tar­toznak, tanulmányaikat valamelyik hazai tud. egyetemen, a kir. József műegyetemen illetve a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskolán mint rendes hallgatók végzik s jeles vagy legalább jó előmenetelt és jó erkölcsi magaviseletét tanúsí­tanak. Pályázók kötelesek a m. kir. vallás- és köz­oktatásügyi ministerhez címzendó kérvényüket a múlt tanévben tanúsított előmenetelüket igazoló okmányokkal, továbbá szegénységüket s azon körülményt tanúsító hatósági igazolványnyal, mely szerint szüleik a polgárosított magyar határ­­őrvidék kötelékébe tartoztak, avagy tényleg ott községi illetőséggel bimak, felszerelni s azt leg­háromnegyed iv melléklettel.A lap mai számának 3-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék