Budapesti Közlöny, 1915. március (49. évfolyam, 51-75. szám)

1915-03-01 / 50. rendkívüli szám

50. szám. Hétfő, március 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő, és az Országgyűlési Értesítő, című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.................................40 korona Félévre .....................................20 * Negyedévre.................................10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. Rendkívüli kiadás. Budapest, 1915. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő.-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K,100—­200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. minisztériumnak 790/1915. M. E. számú rendelete a 240/1915. M. E. számú rendeletnek a tengeriből és egyéb ott nem emlitett mezőgaz­dasági terményekből meglevő készletekre való kiterjesztése és módositása tárgyában kiadott 610/1915. M. E. számú rendelet kiegészítéséről. A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intéz­kedésekről alkotott 1912: LXIII. törvénycikkel és a hadiszolgál­tatásokról szóló 1912: LXVIII. törvénycikket kiegészítő 1914: L. t-c. 1—3. §-ai alapján a következőket rendeli: 1­ §• A m. kir. minisztérium 1915. évi február hó 15.-én 610/1915. M. E. szám alatt kiadott rendeletének 3. §-a akként módosul, hogy az Országos Gazdasági Bizottság a földmivelésügyi miniszter fel­hatalmazásával az 1915. évi március hó 15. napjáig bezárólag vásá­rolhat tengerit szabadkézből a földmivelésügyi miniszter által meg­határozandó olyan áron, amely a tengerinek a 8682/1914. M. E. számú rendelet értelmében hatóságilag megállapított legmagasabb árát meghaladja, és a birtokos a tengeriből meglévő készletét az idézett rendelet 3. §-ának megfelelően az ott meghatározott hatály­­lyal 1915. évi március hó 15. napjáig jelentheti be. 2­ §• Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Hatálya Horvát- Szlavonországokra nem terjed ki. Budapesten, 1915 február hó 28. napján. Gróf Tisza István s. k., m. kir. miniszterelnök. Felelős szerkesztő : BÁRSONY ISTVÁN. Budapest, 1915. Nyomatott az »Athenaeum« r.-t. könyvnyomdájában (VII., Rákóczi-ut 64. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék