Budapesti Közlöny, 1915. május (49. évfolyam, 101-125. szám)

1915-05-01 / 101. szám

Budapest, 1915. 101. szám. Szombat, május 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre.................. 40 korona Félévre .......................................20 » Negyedévre................................. 10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi­ út 54. szám. Telefon: József 20—21. Magán­hirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fül. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ: 5 császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­t­atott legkegyelmesebben (Folytatás) elrendelni, hogy: lovag Ruffenberg Móric gyalogs. tábornok, a számfeletti állományban, várakozási illetékkel, szabadságolt­assék; adományozni: Mr. Pflanzer-Baltin Károly lovassági tábor­nok, hads. csoportparancsnoknak, — a titkos tanácsosi méltóságot a díj elengedésével; elrendelni, hogy­ a nyugállományba átvétessenek (1915. május 1-vel) .­Balihar János 29. gy.-e.-beli ezredes, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas; a következő alezredesek: Tomic Antal, 66. gy.­e.-beli, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmat­lan, helyi szolgálatokra alkalmas; Grüner Rezső, az 5. neh. tar.­o. parancsnoka, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­ményéhez képest mint csapatszolgálatra a had­seregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas. ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott legkegyelmesebben megengedni, hogy az alább megnevezettek a nekik adományozott idegen rendjeleket, érmeket és tiszteletjelvényeket elfogadják és viseljék. Oogb­a Nándor altábornagy, a porosz királyi korona-rend 1. osztályát a csillaggal; Kutzlnigg Adolf vezérőrnagy, a porosz királyi Vörös Sas-rend 2. osztályát a csillaggal; a következő ezredesek: lovag Margatti Albert, számi, a vezérkarnál, gróf Paar lovassági tábornok, Ő Felsége főhad­segédjének szárnysegéde, a Württemberg királyi Frigyes-rend 1. oszt. középkeresztjét; Reutter Artur, tüzérs. törzsbeli, a porosz királyi korona-rend 2. osztályát; Elana Rezső, 4. drag.-e.-beli, a bajor királyi katonai érdemrend tisztikeresztjét; Primavesi Győző, a 41. t. t.-e.-par., a román királyi »Rumania csillaga«-rend középkeresztjét; Wolf Róbert, számf. a 9. t. tar.­e.-ben, a had­­tápfőpar.-nál, a porosz királyi korona-rend 2. osztályát; Gsillerni Dérnél Károly nyugáll.-beli, a bulgár királyi Szent Sándor-rend középkeresztjét; továbbá: Pachaur Károly és Brandt Ármin tüzérs. törzsbeli alezredesek, a műszaki katonai bizottságnál, a porosz királyi korona-rend 2. osztályát; a következő őrnagyok: Lieber Gisbert, száml. a 73. gy.­e.-ben, be­osztva a vez.-karhoz, az 52. gy. hadoszt. vezér­kari főnöke, a román királyi »Rumánia koro­­nája«-rend középkeresztjét; lovag Zách Pál, 82. gy.-e.-beli, a württembergi királyi korona-rend díszkeresztjét; Fischer Rezső, 5. dzs.-e.-beli és Zhorzei lovag Zhorsky Alfonz, 41. t. t.-e.-beli, a rumán királyi »Rumania csill­aga «-rend tiszti­keresztjét ; Lang József, nyugáll.-beli, a pápai »Pro Ecclesia et Pontifice« díszkeresztet; a következő századosok: Jung Károly, tüzérs. törzsbeli, a porosz királyi korona-rend 3. osztályát; báró Saar Henrik, 14. gy.-e.-beli, a hesseni nagyhercegi vitézségi érmet; továbbá: ns. Angeli Gusztáv, ns. Adam Albrecht, ns. Mayer Rikárd, Paul Alfréd és Lovrek János 10. drag.-e.-beli századosok a Liechtenstein fejedelmi uralkodási jubileumi emlékérmet; a következő főhadnagyok: Alsch Henrik, 14. gy.-e.-beli, a hesseni nagy­hercegi vitézségi érmet; gróf Paar Ede, 2. drag.-e.-beli, a porosz királyi korona-rend 3. osztályát; Schm­izhoffeni Schm­iz Ervin, Neumann Ottó, Böhm-Jurkovic Kurt és Kutschera Rikárd 10. drag.-e.beli, a Liechten­stein fejedelmi uralkodási jubileumi emlékérmet; Nagy-Lónyai és Vásáros-Naményi gróf Lónyay Károly, 8. h.-e.-beli, a hesseni nagyhercegi Nagylelkű Fülöp érdemrend díszkeresztjét; Schlögl Miksa és Pechmann Mátyás 10. drag.­e.-beli hadnagyok a Liechtenstein fejedelemi uralkodási jubileumi emlékérmet; továbbá: Vietecka József nyugáll.-beli táb. superior, a pápai »Pro Ecclesia et Pontifice« diszkeresztet; dr. Schneider Károly 1. oszt. fő­törzsorvos a hadügyministeriumban, a bulgár királyi Szent Sándor-rend középkeresztjét; dr. Kopriva Ödön 2. oszt. főtörzsorvos a had­ügyministeriumban, a bulgár királyi katonai érdemrend középkeresztjét; Schwarz Vilmos nyugáll.-beli százados­ szám­­vivő, a lichtenstein fejedelmi uralkodási jubileumi emlékérmet; a következő hadna­gy-számvivők: Borislawski László, 30. gy.-e.-beli, a pápai »Pro Ecclesia et Pontifice« diszkeresztet; Navrátil Rikárd 10. drag.-e.-beli, a Liechten­stein fejedelmi uralkodási jubileumi emlék­érmet ; továbbá: Graffits Károly Ő Felsége katonai irodája­­beli titkár, beosztva Ó Felsége főhadsegédi hiva­talához a Württemberg királyi Frigyes-rend 1. oszt. lovagkeresztjét; Wagner Adolf 10. drag.-e.-beli katonai al­­állatorvos, a Liechtenstein fejedelmi uralkodási jubileumi emlékérmet; Drahos János Ő Felsége testőr gyalogszázada­­beli testőrgyalogos, a porosz királyi Vörös Sas­érmet; Coubal Antal 36. gy.­e.-beli szakaszvezető, címz. őrmester (zászlóalj kürtös), a szász királyi Frigyes Ágost ezüstérmet; Mizerovsky Antal 36. gy.-e.-beli gyalogos, a szász királyi Frigyes Ágost bronzérmet; Dobernardo Vencel 42. gy.-e.-beli gyalogos, az olasz királyi hadiérmet. A császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben megengedni, hogy az alább megnevezettek a nekik adományozott idegen rendjeleket elfogadják és viseljék és pedig .­Perglasi báró Pergler Henrik fregattkapitány a porosz királyi vörös sas-rend 3. osztályát; dr. Kobal Rezső sorhajóorvos a porosz királyi korona-rend 3. osztályát; elrendelni, hogy: Philipp Emil várakozási illetékkel szabad­ságolt 1. oszt. tengerészfőhadbiztos, az utóbbi felülvizsgálat eredményéhez képest mint hiva­tásos szolgálatra alkalmatlan, állandó hatóságok­nál és intézeteknél szolgálatra átmenetileg alkal­mas, a nyugállományba átvétessék. A m. kir. pénzügyminiszer Meskó György, Mészáros János és Becker Antal dohánybeváltó­hivatali kezelőket az érmihályfalvai, nyíregyházai és budapesti m. kir. dohánybeváltóhivatalnál, ebben a minőségükben és jelen állomáshelyükön való meghagyás mellett, a VIII. fizetési osz­tályba kinevezte. A m. kir. belügyminiszer a lévai anyakönyvi kerületbe ifj. Klain Ödön városi főjegyzőt ideig­lenes anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki és őt a házassági anyakönyv vezetésével és a házasságkötésnél való közreműködéssel is meg­bízta. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Lábayné Matók Ilona oki. kisdedóvónőt a pilis­szántói II-ik számú állami kisdedóvodához kisdedóvónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Papp Mariska oki. kisdedóvónőt az árapataki állami kisdedóvodához kisdedóvónővé kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Schill Mária okleveles kisdedóvónőt az aradi Csutora­ utcai állami kisdedóvodához kisdedóvó­nővé kinevezte. A lap mai számának 9-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesitő« egy és egynegyed iv melléklettel

Next