Budapesti Közlöny, 1915. június (49. évfolyam, 126-149. szám)

1915-06-01 / 126. szám

Budapest, 1915 Kedd, június 1. 126. szám. BUDAPESTI HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon : József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő­s és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre.............................. 40 korona Félévre .....................................20 » Negyedévre.............................. 10 * Egy teljes lap ára 00 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100—200 szóig 4 K.,200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor­­ (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ: A császári és apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelsőbb kéziratokat méltóztatott leg­kegyelmesebben kibocsátani: Kedves gróf Tisza! Előterjesztésére önt a Személyem körüli magyar ministerium ideiglenes vezetésétől ezennel felmentem és Személyem körüli magyar ministerré Roszenecki báró Roszner Ervin belső titkos tanácsosomat kinevezem. Kelt Bécsben, 1915. évi május hó 29-én. Ferencz József s. k. Gróf Tisza István s. k. Kedves báró Roszner! Magyar minister­­elnököm előterjesztésére Önt Személyem körüli magyar ministerré ezennel kine­vezem. Kelt Bécsben, 1915. évi május hó 29-én. Ferencz József s. k. Gróf Tisza István s. k. Kereskedelemügyi magyar ministerem előterjesztésére Ary László ministeri fő­számtanácsost a zálogházak igazgatójává kinevezem. Kelt Bécsben, 1915. évi május hó 24-én. Ferencz József s. k. Báró Harkányi János s. k. , császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben adományozni: a vaskorona-rend 1. osztályát a hadiékit­­ménynyel, díjmentesen, hadteste győzelmes vezetésének elismeréséül: Králicek Rezső altábornagynak; a Vörös Kereszt körüli érdemek 1. oszt. tiszteleti jelvényét a hadiékitménynyel, díjmentesen: Wikulics Ferenc táborszernagynak; Hatuschka Lajos és Tagliund­ ée Talgatei gróf Marenzi Ferenc, Val­ilia őrgrófja, Marenzfeld és Scheneck bárója­­— gyalogsági tábornokoknak. Schwertburgi lovag Schiverdtner Simon, Hess Rezső, Schmidt Rezső, Hohenkampfl-Koennen-Horák Lajos, ns. Scheme Jenő, Njegovan Győző, Divis János, ns. Mattonovich Ervin, Huldenfeldi báró Wacherer Frigyes, Hajeck Ágost és Mattanovic Ernő altábornagyoknak; Hartivich Emil, Bannerfeldi Obauer Rezső, Seipka József és Materna Arthur vezérőrnagyoknak; Bjelik Imre apostoli tábori vikárius püspök­nek ; a vaskorona-rend 2. osztályát a hadi­ékitménynyel, díjmentesen: hadosztálya kiváló és sikeres vezetésének elismeréséül: Klettner Ernő altábornagynak;­­ dandárénak kiváló és sikeres vezetéséért: Fülekkelecsényi Szende Ferenc vezérőrnagy­nak ; a katonai érdemkereszt 2. osztályát a hadi­ékitménynyel ; hadteste győzelmes vezetésének elismeréséül: Straussenburgi Arz Arthur altábornagynak; hadosztálya kiváló és sikeres vezetésének elismeréséül: ns. Mecenseffy Arthur vezérőrnagynak; a Lipót-rend lovagkeresztjét a hadiékit­­ménnyel, díjmentesen: hadosztálya kiváló és eredményes vezetésé­nek elismeréséül: lovag Birkenhain Gyula vezérőrnagynak; az ellenséggel szemben eredményes maga­tartása elismeréséül: Wöllner Károly 42. gy.­e.-beli ezredesnek; hadtestvezérkari főnöki minőségében az ellenséggel szemben kitűnő szolgá­lata elismeréséül: Marchaus Krammer Gusztáv vezérkari ezre­desnek ; a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékit­ménynyel, díjmentesen, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül: Berger Ferenc 2. utász 7.-aljbeli ezredesnek; Nagy Lajos 44. és Pabst Ferenc 101. gy.­e.-beli alezredeseknek; Raschta Róbert 40. gy.-e.-beli századosnak; az­­ ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: Kraus­­Lajos 11. vonat-o.-beli ezredesnek; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a katonai érdemkereszt szalagján; az ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó magatartásuk elismeréséül: dr. Kouba Gottlieb 6. lov. hadoszt. 2. oszt. főtörzsorvosnak; dr. Folk Bernát nyug. ezredorvosnak, a rzeszówi tart. kórház parancsnokának; az ellenséggel szemben kitűnő és önfeláldozó magatartásuk elismeréséül: dr. Kryze Gottfried 38. t. t.­e.-beli ezred­orvosnak ; dr. Chiari Richard b.-h. 1. gy.-e.-beli tart. ezredorvosnak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: dr. Studnicka János 3. hads. hadtáppal, 2. oszt. főhadbiztosnak; a 3. oszt. katonai érdemkeresztet a hadi­ékitménynyel ; az ellenséggel szemben eredményes maga­tartása elismeréséül: lovag Mossig János 35. gy.-e.-beli ezredesnek­­egy gyal. dand. parancsnokának; az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül: Farkas Dezső 29. t. v.-t.-aljbeli ezredesnek, Franz János őrnagynak és Kezan Emil századosnak a 32. gy.-e.-ben; Wendrinszky Sándor és Lösch Frigyes főhadnagyoknak és Kiszely József tart. főhadnagynak­­ a 34. gy.-e.-ben; Mileticiu János b.-h. 3. gy.-e.-beli hadnagy­nak; Hartmann Gusztáv 41. gy.-e.-beli ezredesnek; lovag de Poller Ernő 48. gy.-e.-beli százados­nak; Fleischner Hugó helyi alkalmazásbeli száza­dosnak a 3. tir. cs. v.-e.-ben; Edelmann György 13. t. t.-e.-beli tart századosnak, a következő főhadnagyoknak: Baumgarten Józsefnek, számfeletti a 4. tir. cs. v.-e.-ben, beosztva a vezérkarhoz, az 57. gy.­­dand. par.-nál; ns. Like Nándornak a 12. h.-e.-ben; a következő alezredeseknek: Hettinger Vilmosnak, 31. gy.-e.-beli, a cs. kir. 3/21. néps. z.­alj parancsnoka; Elmer Bélának a 101. gy. e.-ben; a következő őrnagyoknak: Rittner Frigyesnek a 82. gy.-e.-ben; báró Waldstätten Egonnak a 7. drag.-e.-ben; a következő századosoknak: Ackermann Arthurnak a 82. gy.-e.-ben; Hónig Oszkárnak a 36. t. t.-e.-ben; a következő főhadnagyoknak: Böhm Arthurnak a 3. t. t.-e.-ben; Thomann Ágostnak a 7. árk.-z.-aljban; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: Wolf Nándor 40. t. t.-e.-beli tart. főhadnagy­nak; az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásuk elismeréséül: a következő századosoknak: Hrachowetz Gusztávnak vezérkari, a cs. kir­­. népf. gy.-dand. par.-nál; Steinmetz Lipótnak a 27., Ollseivski Witoldnak a 40., Bandit Sabinnak a 44. és Mach Frigyesnek a 90. gy.-e.-ben; del Fabro Alfrédnek, számfeletti a 9. h.-e.-ben, beosztva a vezérkarhoz, a cs. kir. 20. Landw. gy.-hadoszt. par.-nál. A lap mai számának 7-dik oldalán kezdődik a » Hivatalos Értesítő » egy és háromnegyed iv melléklettel.

Next