Budapesti Közlöny, 1915. július (49. évfolyam, 150-176. szám)

1915-07-01 / 150. szám

Budapest, 1915. 150. szám. Csütörtök, július 1. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre.............................. 40 korona Félévre .................................. 20 * Negyedévre............................... 10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szára. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések : A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egy­szeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., a háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére dr. Kolltay Rudolf, Szabolcs vármegyei tiszteletbeli főorvos, a vár­megyei »Erzsébet« közkórház igazgató­főorvosának, nyugalomba vonulása alkal­mából, a közegészségügy terén szerzett kiváló érdemei utóbbi elismeréséül, a magyar királyi udvari tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1915. évi junius hó 25-én, Ferencz József s. k. Báró Roszner Ervin s. k. , császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben adományozni: (Folytatás) a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a katonai érdemkereszt szalagján, az ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó szolgálatok elismeréséül: dr. Seidner Sámuel 2. oszt. fő törzsorvosnak, a 2/7. mozgó tart. kórh. par.-nak; Mura-Mészáros Dénes 46.­ gy.­e.-beli és Hvozdovics Antal 7. táb. kórházi ezredorvosok­­nak, orvostudoroknak; dr. Albrecht Otmár 3. hads. hadtáppar.-beli törzsorvosnak; dr. Rydhlik Manó 9/8. táb. kórházi népf. ezred­­orvosnak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgá­lata elismeréséül: Holndonner Béla m. kir. bonv. hadbizt.-nak a Szurmay csoportnál; a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadi­­ékitménynyel, az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül: Vollgruber Alajos ezredesnek, egy t. t.-e. par.­­nak : Hedrich Rezső 39., Schaffer Győző és Schwarzenfeldi lovag Schreitert Hugó 43. és Novotny Szaniszló 81. gy.-e.-beli, valamint Pfannenstiel Albert 7. lov. t.-o.-beli százado­soknak ; Albrecht Emil főhadnagynak, számf. a 32. gy.-e.-ben, beosztva a vezérkarhoz, a 34. gy. dand. par.-nál; Piace­c Antal 43. gy.-e.-beli tart. hadnagynak; Brondre Károly 99. gy.-e.-beli alezredesnek; Metzler Frigyes és Pokorny Rikárd 99. gy.-e.-beli, ns. Morawek Gyula 24. és Halkó János b.-h. t. v.-z.-beli századosoknak; Masié Milán b.-h. t. v.-z.-beli főhadnagynak; a következő alezredeseknek: Bebrinagornjai Lemesic Józsefnek, tüzérs. törzsbeli, a 14. t. tar.-e.-ben; Meissner Frigyesnek a 18. gy.-e.-ben; Olbrich Oszkár és Mautner Pál 18. gy.-e.-beli, Hanák Antal 19. t. t.-e.-beli, Teinitzer Henrik 1. árk.-z.-beli és Haubner Károly 12. drag.-e.-beli százado­soknak ; Pech Adolf G. t. t.-e.-beli főhadnagynak, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül : Vitesz-Sokolgradai báró Gyurits Tivadar vez.­­kari alezredesnek, a 36. gy. hadoszt. vez.-kari főnökének; Zdrazilejc Miksa vez.-kari századosnak, a 19. gy. hadoszt. par.-nál; Lehóczky József vez.-kari századosnak az 56. gy. dand. par.-nál; az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásuk elismeréséül: Weisz Károly 29., Debrez Guerrino, Felkel Rezső, Roll Károly, Heisenberg Kázmér és Nowak Alfonz 30. gy.-e.-beli; Adam Gyula 21. t. t.-e.-beli, báró Schwaben-Durneiss auf Altenstadt Gyula és Homrogdi Homorody Pál 7. h.-e.-beli száza­dosoknak ; Janicki Sándor, Mucek Károly és Wlodarski János 30. gy.-e.-beli és Galánthai gróf Esterházy Alajos 7. h.-e.-beli főhadnagyoknak; Lencsewski Henrik tart. főhadnagynak és Khau Mátyás hadnagynak a 30. gy.­e.-ben; Möhwald Károly, Rab­ Mihály és Petrovic Döme 78. gy. e.-beli és Slawskowsky Vilmos 1. várt.-7.-beli százado­soknak , az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül; Friedmann Vilmos nyug. főhadnagynak a várt. különítménynél, beosztva a német had­sereghez ; Jannuschkowetz József tart. hadnagynak a táviró-e.-ben; a hadügyministeriumban kitűnő szolgálata elismeréséül : Lehr Ferenc 101. gy.-e.-beli századosnak; az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül: Weber Vilmos 11. neh. tar.-o.-beli és Buschbeck Valter 14.árk.-z.-beli századosoknak; Cernek Leander 6. várt.-z.-beli főhadnagynak, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Teslic Péter századosnak, száml. a 28. honvéd I gy.-e.-ben, beosztva a vezérkarhoz, a 17. gy. dand. par.-nál; Pollach Gusztáv századosnak, a cs. kir. 12. orsz. csendőrpar.-nál, a 2. hads. par.-nál; az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül, az ellenség előtt elesett: Richter Ferenc 20. t. v.­z.-beli őrnagynak; Rant József századosnak; Czejka Károly, Fink Ferenc és Sesin Ede 78. gy.-e.-beli és gróf Wolkensteini- Trostburg Oszvald 7. h. e.­­beli főhadnagyoknak; Rotter Ferenc 39. gy.-e.-beli hadnagynak; Szabó Sándor 39. és Dobesal Károly 81. gy.-e.-beli tart. hadnagyok­nak ; Müller Oszkár 59. gy.-e.-beli hadnagynak; No­votny János 3. tiz. cs. v.-e.-beli; Slavik­­János 2. t. v.-z.-beli és Götz Emil 89. gy.-e.-beli tart. hadnagyoknak; a lelkészi érdemkereszt 2. osztályát a fehér­­vörös szalagon: 41 . '­­ . '.'f­ " az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó ma­gatartásuk elismeréséül: a következő tart. táb. lelkészeknek: Dittrich Józsefnek a 46. gy.­e.-ben: Bokor Ernőnek a wado­vicei cs. kir. Ldw. kórháznál; az ellenséggel szemben kitűnő és önfeláldozó szolgálatuk elismeréséül: a következő németrendi áldozatoknak: Kirchlechner Ede paternak a 3. és Gögele Károlynak a 4. német lovagi­ sebesül­tek kórházánál; megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag tudtul adassák: az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásukért : Novák Gyula századosnak a 18. gy.-e.-ben; Heimbach Károly századosnak a 8. drag.­e.­­ben; továbbá: Jarosch József és Walenta- Sabik Emil főhadnagyoknak és Utschig Károly tart. hadnagynak a 18. gy.-e.­­ben ; a következő főhadnagyoknak: Gluth Frigyesnek a 28. és Pittner Józsefnek e 89. gy.-e.-ben; Pazdirek Udalriknak, számf. az 1. t. tar.-e.­­ben, a cs. kir. 43. Ldw. t. tar.-o.-ban; Flórer Károlynak és Kolar Henriknek a 12. t. v.-z.-ban; továbbá: Klamt Ármin, Silberbauer János és Zettneritsch Ferenc 12. t. v.-z.-beli és A lap mai számának 8-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és egynegyed iv melléklettel.

Next