Budapesti Közlöny, 1915. augusztus (49. évfolyam, 177-201. szám)

1915-08-01 / 177. szám

Budapest, 1915. Vasárnap, augusztus 1. 177. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő* című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre.............................. 40 korona Félévre .................................. 20 • Negyedévre.............................. 10 * Egsy teljes lap ára 60 fillér. -------------------------------------------- -----------n Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi­ út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30 fül. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelsőbb kéziratot méltóztatott legkegyel­mesebben kibocsátani: Kedves rokon Jenő főherceg úr! Átadom Kedvességednek mai napról kelt Hadi- és Hajóhadparancsomat és Önnek, az Olaszország ellen harcoló hősök kipróbált vezetőjének, a hadidíszítményes 1. osztályú katonai érdemkeresztet ado­mányozom. Úgy, a­mint Ön a legteljesebben be­igazolta azt a bizalmat, a­melylyel Én mindama vitéz harcosok parancsnokságát az Ön kezébe tettem le, éppen úgy sikerült Önnek a maga részére alárendeltjei fel­tétlen odaadását biztosítania. Az ily céltudatos vezetés s vele együtt a kiváló csapatok Isten segítségével kezes­kednek a végleges eredményért. Kelt Bécsben, 1915. évi julius hó 29-én. Ferencz József s. k. Báró Hazai Samu s. k. Hadi- és Hajóhadparancs. Olaszország ellen harcoló Hadierőimhez! Hetek óta álltok nehéz harcban Ti, a monarchia minden részéből származó Vitézeim, a számban messze túlnyomó ellenséggel. Vezetők és minden rendfoko­­zatú legénység, idős férfiak és ifjú har­cosok vetélkednek a halált megvető vitéz­ségben. Bércek tetején, a nehezen járható karsztvidéken és a tengeren oly tetteket hajtotak végre, a­melyek méltók elődei­tekhez, a­kik az azonos ellenség ellen küzdöttek s azt legyőzték. Semmivé tet­tétek azt az ábrándját, hogy harcba veze­tett tömegeivel könnyű szerrel fog szere­tett hazánkba betörhetni. Még kemény feladatok előtt álltok. Ha azonban az ily kitűnő, kiválóan vezetett csapatok, igaz lelkesedéstől eltöltve legjobb tulajdonságaikat vetik latba, akkor a legnehezebb feladatok is megoldhatók a Ti dicsőségtekre s a haza üdvére. Hálával telt szívvel gondolok gyönyörű, fegyverrel vívott tetteitekre, csodálattal néz a haza szárazföldön és tengeren egy­aránt hős szülötteire, bizalomtelten tekint Reátok, a délnyugaton híven őrködő fiaira. Kelt Bécsben, 1915. évi július hó 29-én. Ferencz József s. k.­­ császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott legkegyelmesebben adományozni; a hadiékitményt a vaskorona-rend 1. osz­tályához , szervezési és erődítési téren kiváló szolgá­latai elismeréséül: Bohr Ferenc lovassági tábornok, egy hads. csoport par.-nak; a vaskorona-rend 1. osztályát a hadiékit­­ménynyel, díjmentesen, szervezési és erődítési téren kiváló szolgá­latai elismeréséül: lovag Chmelatz Jenő polai révtengernagynak és erődparancsnoknak; a Lipót-rend középkeresztjét a hadiékit­­ménynyel, díjmentesen, hadosztályának az ellenséggel szemben kiváló vezetése elismeréséül: Ooiginger Henrik altábornagynak, egy gy. hadoszt. par.-nak; a katonai érdemkereszt 2. osztályát a hadi­­ékitménynyel, hadosztályának az ellenséggel szemben kiváló és eredményes vezetése elismeréséül: Pilisi Kornhuber Adolf altábornagynak, egy m. kir. honv. gy. hadoszt. par.-nak; különleges alkalmazásban kitűnő szolgálata elismeréséül: gróf Stürgich József altábornagynak; a Lipót-rend lovagkeresztjét a hadiékit­­ménynyel, díjmentesen, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül ; a következő vezérőrnagyoknak: Hennel Emilnek, egy m. kir. népf. és Hankó Lajosnak, egy m. kir. honv. gy. dand. par.-nak; Werz Manó 34. t. t.-e.-beli ezredesnek, egy tüzérs. dand. par.-nak; az ellenséggel szemben egy hadtest vezér­kari főnöki minőségében kitűnő szol­gálata elismeréséül: Csoban Dragutin vez.-kari ezredesnek; az ellenséggel szemben eredményes maga­tartása elismeréséül : Küttner Nándor 57. gy.­e.-beli ezredesnek, a lengyel légió egy dandára par.-nak; a Ferencz József-rend tiszti keresztjét a katonai érdemkereszt szalagjával, az ellenséggel szemben kitűnő és­­önfel­áldozó szolgálata elismeréséül: dr. Lode Alajos 1. oszt. főtörzsorvosnak a háború tartamára, a 6. hads. hadtáppar.-nál; a háborúban kitűnő és önfeláldozó szol­gálata elismeréséül: dr. Thomán Miklós 1. oszt. fő törzsorvosnak, a krakói kat. par. egészs. főnökének; a háborúban különleges alkalmazásban ki­tűnő szolgálata elismeréséül: dr. lovag Wiesner Frigyes cs. kir. Landw. nyilvt.-beli főhadnagynak és osztálytanácsosnak, a külügyminiszer helyettesének a hads. főpar.-nál; a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékit­­ménynyel, díjmentesen, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül. Lesic Antal és Rikovszky Károly ezredeseknek és ezred­parancsnokoknak ; Migula Vilmos 45. gy.-e.-beli alezredesnek; Schönn Mór 3. tir. cs. v.-e.-beli és lovag Toms Pál 12. h.-e.-beli őrnagyoknak; Kirchner Jenő 62. gy.-e.-beli századosnak; ns. Boog Henrik 2. t. tar.-e.-beli őrnagynak; Prochiaska Ferenc 88. és báró von und zu Aichelburg József, Poten­­hoff és Greiffenstein ura, 41. gy.-e.-beli száza­dosoknak ; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: Maschek Leó 3. árk.-7.-beli alezredesnek; az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül: Gamisch Károly 10. t. v.-t.-beli és Heise György 42. t. t.-e.-beli századosoknak; továbbá: az ellenség előtt elesett ns. Bisenius Ede b.-h. 4. gy.-e-beli alezredesnek; az ellenséggel szemben kiválóan vitéz maga­tartásuk elismeréséül : az ellenség előtt elesett: Donhauser Gyula 54. gy.-e.-beli és Zabransky József 3. t­z. cs, v.-e.-beli száza­dosoknak; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a katonai érdemkereszt szalagján, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Andrich Alajos 15. vonatoszt.-beli alezredesnek; Gaupp Ferenc 5. hads. hadtáppar.-beli mér­nöki tisztikari századosnak; Trnka József hadbiztosnak a 12. hadtest hadbiztosságánál; a háborúban kitűnő szolgálatuk elisme­réséül ; Joffe Károly nyug. alezredesnek a krakói tér­­par.-nál; Sternfeldi lovag Kriegelstein József mérnöki tisztikari őrnagynak, a krakói erődpar.-ság kat. épit. fiókosztályán; Dérnél József nyug. alezredesnek a krakói térpar.- nál; a háborúban kitűnő és önfeláldozó szolgá­lata elismeréséül: dr. Posedel Ferenc ezredorvosnak, a tescheni tart. kórház par.-nak; oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« A lap mai számának 15-dik háromnegyed­év melléklettel.

Next