Budapesti Közlöny, 1915. szeptember (49. évfolyam, 202-226. szám)

1915-09-01 / 202. szám

Budapest, 1915. 202. szám. Szerda, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre............................... 40 korona Félévre ................ 20 » Negyedévre................................ 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések : A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések dija előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fillt kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., a háromszor vagy többször beiktatva 30 fOL számonkint külön-külön. Nyilvános ható­­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. ő császári és apostoli királyi Felsége az alább következő kinevezéseket leg­kegyelmesebben teljesíteni és elrendelni méltóztatott: 1. hogy az előléptetések csak akkor lépjenek érvénybe, ha az előléptetéshez megkívánt összes feltételek a kinevezés napjával teljesítve voltak; 2. hogy az ezen Rendeleti Közlönyben kihirdetett szolgálati beosztások csak annyiban bírnak érvénynyel, amennyiben azok időközben a hadrakelt seregnél nem változtak meg; 3. hogy az 1. és 2. pont értelmében szükségessé váló helyesbítések a közvet­len elöljáró parancsnokságok (hatóságok, főnökök) által a hadügyministeriumnak mielőbb közvetlenül bejelentessenek. rÉs pedig: (1915. szept. 1-vel): a gyalogságnál, vadászcsapatnál és a mű­szaki csapatoknál: hadnagyokká. (későbbi rangmeghatározással). (Folytatás.) a következő zászlósokat: Ludvig Ferencet a 12., Uhl Józsefet a 35., Metzner Henriket a 4., Karnók Ágostot az 1., Eisensehr Józsefet a 68., Buchner Ödönt a 99., Körinek Károlyt a 35., Thurnlackhi Garzorelli Farkast a 14., Bader Ferencet a 69., Weiss Jánost a 8. és Steiner Ferencet az 59. gy.-e.-ben; Böszl Emilt a 29. t. v.-z.-aljban; Habiger Károlyt a 88., Binder Hugót a 2., Bautz Fülöpöt a 48., Toldi Árpádot az 5., Cherechián Aurélt a 31., Hetzer Frigyest a 92., Zetting Károlyt a 69., Sauer Antalt a 94., Teuffel Sándort a 26., Ecker Szaniszlót a b. h. 2., Lubovsky Ottót az 1. és Mayriechner Oszkárt a 14. gy.-e.-ben; Lévák Istvánt a 31. t. v.-z.-aljban; Genstaler Ottót a 64., Wolf Jánost a 46., Kerekes Józsefet a 39., Wáldinger Jánost a 79., Fiola Károlyt a 8. és Farok Ferencet a 84. gy.-e.-ben; Bunge Ferencet a 3. tkz. cs­­v.-e.-ben; Winkler Károlyt a 101., Hiersche Hubertet a 94., Bolesch Ottót a 2., Hain Hubertet a 91., Moravec Rezsőt a 11., Krevets Oszkárt a 19., Hrazdira Ernőt a 74. és Sever Tamást a 78 gy.-e.-ben; Vojnovic Vazult a b.-h. t. v.-z.-aljban; Hava Manót a 70., Koukal Ottmárt a 93., Rozboril Rezsőt a 91., Woschalik Ferencet a 77., Bachlechner Hugót a 81., Kober Rezsőt a 27., Terzetta Alajost a 22., Dittrich Gézát a 29., Goldgruber Vilmost a 72., Ludvicek Emilt a 13., Schuhh Edét az 59., Ferry Bélát a 44., Perkó Ferencet a b.­h. 4., Grobniki Durbesic Milivojt a 16., Dukborn Józsefet a 61., Hinczel Gézát a 62., Baier Antalt a 74., Gutla Jánost az 50., Wüstinger Oszkárt a 36. és Hruschka Richárdot a 84. gy.-e.-ben; Jaryna Tádét a 4. t. v.-z.-aljban; Titze Emilt az 54., Dini Sándort a 75., Immenburgi Peinlich Bélát a 39., Plavetic Józsefet a 4., Málly Józsefet a 18., Buna Vencelt a 10-, Péter Józsefet a 73. és Krist Rezsőt a 100. gy.-e.-ben; Percig Egont a 3. t­z. cs. v.-e.-ben; Hegedusi­ Pétert a b.-h. 1., Richter Rajmondot és Bethe Ottokárt a 24., Kaszás Ferencet a 19., Kreysar Pált a 3., Tahi Árpádot a 60., Mader Bódogot a 77., Pőche Benőt a 27., Lányi Frigyest a 60., Horváth Bélát az 52., Schön Gézát a 65., Seraphin Alfrédet az 51., Werbach Ármint a 93., Seyfried Jánost a 92., Bomber­a Henriket a 3. és Pocula Mihályt a 70. gy.-e.-ben; Reinisch Jánost az 1. t. v.-z.-aljban; Lebentenbergi Miorini Albertet a 7., Decani Valdemárt a 63. és Gotthardt Dezsőt a 48. gy.-e.-ben; Hillebrandt Frigyest a 4. tk­. cs. v.-e.-ben; Malik Károlyt az 58., Fiebiger Oszkárt a 9., Mezulianik Károlyt a 89., Vukovic Kamillt a b.-h. 2., Fischer Rezsőt a 17., Skalicky Jaroszlávot a 102. és Reinisch Miklóst a 7. gy.-e.-ben; Fau­si Tabarelli Ferencet a 2. tir. cs. v.-e.­­ben ; Linhart Ernőt a 80., Pilát Bélát a 40. és Leiter Rezsőt a 73. gy.-e.-ben; Arientii Novak Miksát az 1. tir. cs. v.-e.-ben; Nadachowski Juliánt az 5. t. v.-z.-aljban; Preprotic Ferencet a 23., Matkovic Gusztávot a 2. Scheda Rezsőt a 84., Povrzanovic Antalt a b.-h. 4.,­­ Ghilardi Emilt a 96- és Nogya Jánost a 93. gy.-e.-ben; Neumann Alfrédet a 22. t. v.-z.-aljban; Mohler Frigyest az 54., Rakauf Vilmost a 31., Mikus Ferencet a 17., Schoffingeni Adler Károlyt a 99., Enders Ferencet a 49., Küchler Jenőt a 25., Mayer Rezsőt az 52., Forkarth Józsefet a 73., Bák­or Rajmondot a 20., Prpic Józsefet a 96., Maros Károlyt a b.-h. 3., Villan Mirkót az 53., Gudac Radoszlávot a 95., Pilar Jánost a 29., Witasek Józsefet az 53. és Princ Kálmánt a 65. gy.-e.-ben; Nejedig Jenőt a 30. t. v.-z.­aljban. (Folytatása következik.) A császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott legkegyelmesebben adományozni. (Folytatás.) a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadi­­ékitménynyel, az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül: Mattanovich Sándor m. kir. 4. honv. t. t.-e.­­beli ezredesnek, egy t. t.-dand. par.-nak; Wit József 13. gy.-e.-beli őrnagynak; Zerjav Alfonz 17., Kovacevic Dusán és Michl János 53 , Grossmann Ottó és Metzger József 78. gy.-e.-beli századosoknak; Kirajic Győző és Paja Imre 53. gy.-e.-beli és Wasser­er Alfréd 35. t. t.-e.-beli főhadnagyok­nak; Lettner Márkus 78. gy.-e.-beli tart. főhad­nagynak ; Kropek Brankó 53. gy.-e.-beli hadnagynak; Hruschan Ferenc 93. gy.-e.-beli tart. had­nagynak ; Suchan Jaroszláv 27. t. t.-e.-beli századosnak; Böbék Dusán 13. neh. tar.-o.-beli főhad­nagynak ; Grünspan Leó 78. gy.-e.-beli tart. főhad­nagynak . A lap mai számának 7-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« háromnegyed iv melléklettel. *

Next