Budapesti Közlöny, 1915. szeptember (49. évfolyam, 202-226. szám)

1915-09-02 / 203. szám

6 Budapesti Közlöny 1915. szeptember 2. Atlasz Lajos és Máthé Mihály; 1915. évi szeptember hó 1-vel: 1915. szeptember 1-ei ranggal: a következő segédgyógyszerügyi tisztek: Gergely Jenő, MerU József, Hanak Bogumil, Lenhardt Károly, Fried Ferenc, Ser ess József és Kovács Lajos ; segédgyógyszerügyi tisztekké: 1915. évi május hó 1-vel: 1915. május 1-ei raggal: a következő gyógyszerügyi gyakornokok: Faragó Ármin, Bohus József ; 1915. évi szeptember hó 1-vel: 1915. szeptember 1-ei ranggal: Aczél Elemér; továbbá: a következő gyógyszerészmesterek és őr­mesterek : Siklósi Henrik a 19., Juszt Oszkár a 14., Préda József a 8., Erős Endre az 1., Groszmann Jenő a 13., Bázel Elek a 8 , Apró Dezső az 5,, Beleznay Károly és Strauss Jakab a 25., Vajdoher Ferenc a 26., Markovatz Alfréd a 23., Aradszki István a 6., Lengyel Attila és Krinitzky Pál az 1., Lederhilger Alfréd a 23., Kellner (Keller) Ödön a 10., Venczel Lajos a 6., Mandel György a 9., Perédi Sándor a 4., Keviczky Gyula és Bermann Lajos az 1., Péterit István a 23, Kis (Kohn) Yilmos a 6., dr. Reiner Miksa a 4., Szálai István a 7., Rusz Gyula a 22., Csohány Jenő a 3., Tahy István a 9., Tráhlik Ferenc és Kardos Miklós a 29., Körösi István a 6., Künsztlinger Ármin a 9., Freudenreich Yojiszláv a 25., Kolarovic Yladimir a 28., Seitz Bozidar és Zelenka Pál a 25. és Czeisberger György a 28. honvéd gyalogezred­nél; gyógyszerügyi gyakornokokká: 1915. évi szeptember hó 1-vel: 1915. szeptember 1-ei ranggal: a következő gyógyszerészmesterek és őrmes­terek : Wéber Géza az 1., Garzó Gyula a 19., Vaszócsik András a 12. és Deécsi Varga László, a 23. honvéd gyalog­ezrednél ; B) a népfölkelésnél: nép fölkelő gyógyszerügyi tisztekké: 1915. évi május hó 1-ével: 1915. május 1-ei ranggal: a következő népfölkelő segédgyógyszerügyi tisztek: dr. Windisch Richard, Kavic Lajos, Barsy Ernő, Weiss Sándor, Thorma Károly, Tagányi Artur, dr. Simon Ernő, Ridler Gábor, Weisz Gusztáv, Fáik Richárd, dr. Biró Géza, Vargyassy Gyula, Toffer Károly, Czuczy Lajos, Neumann Álfréd, Asztalos Ferenc, Deutsch Barna, BudayFerenc, Huss Ödön, Wolf Béla, Kon Levin, Rotschild Henrik és Vajda Endre; nép fölkelő segédgyógyszerügyi tisztté: 1915. évi május bő 1-ével: 1915. május 1-ei ranggal: Somogyi Somogyi János, népfölkelő gyógy­szerügyi gyakornok. Kineveztetett: a cs. és kir. 7. hadsereg parancsnoksága által; a háború tartamára: 1915. évi augusztus hó 19-vel: nép fölkelő mérnökhadnagygyá: Widder Sándor, népfölkelő mérnök, a 10.: népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában; a cs. é3 kir. 2. hadsereg parancsnoksága által: a háború tartamára : 1915. évi augusztus hó 20-val: népfölkelő mérnökhadnagygyá: Jassniger Alfréd, népfölkelő mérnök, az 1. népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában; a háború tartamára : népfölkelő mérnökhadnagygyá: 1. a cs. és kir. 7. hadsereg parancsnok­sága által: 1915. évi augusztus hó 22-vel: Lengváry Zoltán, népfölkelő mérnök, az 1. népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában; 2. a cs. és kir. hadcsoport parancsnok­ság által: 1915. évi augusztus hó 14-vel: Biliege János, népfölkelő mérnök és Havas Ernő, népfölkelő mérnök, az 1. nép­fölkelő parancsnokság nyilvántartásában; a háború tartamára: 1915. évi augusztus hó 31-vel: népfölkelő mérnökhadnagygyá: Ducker Ödön, népfölkelésre kötelezett polgári mérnök, a 14. népfölkelő parancsnokság nyilván­tartásában ; 1915. évi szeptember hó 1-vel: 1915. szeptember 1-től számítandó ranggal: népfölkelő építészmérnökké: Mazanecz János népfölkelő épitészsegéd­­mérnök, a 27. népfölkelő parancsnokság nyilván­tartásában ; 1914. évi november hó 1-vel: 1914. november 1-től számítandó ranggal: népfölkelő építészmérnökké ^ Benedek József, népfölkelő építészeti segéd­mérnök, az 1. népfölkelő parancsnokság nyilván­tartásában. 88.600/IV. 1915; vm. szám. Pályázati hirdetmény. Ferencz József aranyösztöndíjra: Az 1915/16.- tanévtől kezdve a budapesti kir. József műegyetemen egy Ferencz József arany­ösztöndíj kerül évi 300 aranyforint 714 korona 29 fillér értékben kiosztásra. Az ezen ösztödíj elnyeréséért folyamodóknak Ő császári és apostoli királyi Felségéhez inté­zendő kérvényükhöz a következő mellékleteket kell csatolniok: 1. keresztlevelet vagy születési bizonyítványt; 2. a folyamodó szegénységét igazoló hiteles okmányokat, amelyekben a szülők polgári állása, valamint vagyoni, jövedelmi és családi viszonyaik igazolandók, árvaság esetében gyámhatósági bi­zonylatot a folyamodó vagyoni állapotáról ; 3. érettségi bizonyítványt és amennyiben folyamodó már főiskolai hallgató, a tanulmányi előmenetelről szóló megfelelő bizonylatokat; meg­­jegyeztetik azonban, hogy hasonló körülmények közt azok a pályázók fognak előnyben részesülni, akik főiskolai tanulmányaik kezdetén állanak. A kér­vényben az is felemlitendó, hogy az illető élvez-e már ösztöndíjat vagy bármely más segélyt vala­mely közpénztárból, az esetben továbbá, midón a folyamodó még főiskolai tanpályája kezdetén áll, az is megjelölendő, melyik szakosztályon szán­dékozik tanulmányait végezni. A magyar nyelven irt kérvények legkésőbb 1915\ évi szeptember hó 20-ig nyújtandók be a legfelső magán- és családi alapok cs. és kir. vezérigaz­gatóságánál (Wien, I., Hofburg). Később beérkező vagy nem kellően okmányolt kérvények nem vétet­nek figyelembe: Wien, 1915. augusztus 21-én: A legfelső magán- és családi alapoh vezérigazgatósága. 52.684/IV: 1915. szám. Pályázat. A bibliai tanulmányok előmozdítására és a kap­csolatos alapnyelvek tökéletes elsajátítására léte­sített Lackenbacher-féle alapítványból a hé­ber Pentateuchus sorshúzás által meghatározandó 15—20 versének legsikerültebb és az alapítólevél határozmányainak leginkább megfelelő latin fordí­tásáért és nyelvbeli, valamint tárgybeli magyará­zatáért 945, azaz kilencszáznegyvenöt korona tűze­tik ki jutalmul. A feltételek a következők: 1. Mózes öt könyve mindegyikének a sors által kijelölt helyéről 3—4 versszak lesz a pályázók által héberből latin nyelvre lefordítandó és nyelvbeli valamint rövidre fogott tárgyi magyarázatokkal ellátandó. A pályázóknak rendelkezésére bocsáttatnak a héber biblián kívül Onkolos Targuma (Berliner­féle kiadás 1884.), a szyr Peschittónak szöveg­­kiadása és az arabs verzió megjelent Beyrouthban 1877., vagy a Saadia haggaonnak arabs verziója (héber betűkkel kiadott Derenbourg J. Oeuvres complétes de Saadia I. Paris 1893. az u. n. LXX: a következő kiadásban: The old Testament in greek by H. Barclay Swote Cambridge University Press 1901.) Hasonlóképen átengedtetnek a pályázóknak használat végett a héber, szyr, aramái és arabs nyelvek szótárai. Pályadíjnyertes azon munkálat lesz, mely a héber szöveget a leghelyesebben adja vissza és amely­nek nyelvbeli és tárgybeli magyarázatai a versek­nek és a legfontosabb verzióknak semmiféle lényeges nehézségét nem hagyja figyelmen kívül. 2. Az e célra kijelölt helyen összegyűlt pályázók dolgozataikat az e végből felállított bizottság fel­ügyelete alatt tartoznak befejezni. 3. A pályázatban résztvehetnek: a) mindazon magyar és osztrák állampolgárok, akik a folyó évben vagy a legközelebb mult 1, 2 vagy legfeljebb 3 évben a theologiai tanfolya­mot a bécsi, prágai vagy budapesti egyetemen befejezték és a római katholikus presbyteri fokot elnyerték: b) mindazok, kik az előbbi feltételeknek meg­­felelőleg a két első pályázatban résztvettek, azon­ban jutalmat nem nyertek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék