Budapesti Közlöny, 1915. október (49. évfolyam, 227-253. szám)

1915-10-01 / 227. szám

Péntek, október 1. Budapest, 1915. 4 BUDAPESTI szám. KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon : József 13—91. ---- gg. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.............................. 40 korona Félévre .................................. 20 * Negyedévre.............................. 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100—200szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fül. kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., * háromszor vagy többször beiktatva 30 fül. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Magyar ministeriumomnak a magyar ministertanács 1915. évi augusztus hó 13. napján hozott határozatához képest. Házam és a külügyek ministerével egyet­értve tett előterjesztésére Técsői Móric Péter főconsult, a Konstantinápolyban működő consuli főtörvényszéknél viselt magyar helyettes főbírói állásától felmen­tem és a consuli főtörvényszékhez magyar helyettes főbíróul dr. Gajzágó Lászlót, a consuli főtörvényszék titkárát osztom be. Kelt Bécsben, 1915. évi szeptember hó 14-én. Ferencz József s. k. Gróf Tisza István s. k. ő császári ás apostoli királyi Felsége méltóz­­hatott legkegyelmesebben adományozni. (Folytatás.) a vaskoron­a-rend 3. osztályát a hadiékit­­ménynyel, az ellenséggel szemben kitű­nő szolgálatuk elismeréséül: a következő alezredeseknek : Ferjentsik Ottokárnak, vezérkari, egy gy. hadoszt. vezérkari főnöke; Leguignol gróf Scapinelli Ágostnak, tüzérs. törzsbeli, a 6. hads. hadtáppar.-nál; továbbá: Hackenberger András 4. árk.-7.-beli ezredesnek; Fritsche Ewald vasúti e.-beli századosnak; az ellenséggel szemben repülői minőségben vitéz magatartása és kitűnő szolgálata elismeréséül: Deutelmoser Nándor mérn. tisztikarbeli őrnagy­nak a léghajós csapatpart­nál; az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartása elismeréséül: Boldea Gergely 51. gy.-e.-beli századosnak; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a katonai érdemkereszt szalagján; az ellenséggel szemben kitűnő és önfeláldozó szolgálata elismeréséül: dr. Kidovec Ferenc 17. gy.-e.-beli tábori lel­késznek; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Müller György hadbiztosnak a 12. had táp­­csoportpar.-nál; Andorfer Antal kat. élelm. gondnoknak, a péterváradi erődélelm­. raktáránál; Dinstl Károly vasúti e.-beli főhadnagynak; a háborúban kitűnő szolgálata elismeréséül: Atlas Zsigmond jt. népf. főhadnagy-hadbíró­nak a tescheni táb. csendőrkülönitménynél; a 3. oszt. katonai érdemkeresztet a hadi­­ékitménynyel, az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül; a következő alezredeseknek: Frauendorfer nevezve Demetschek Ferencnek az 57. gy.­e.-ben, egy m. kir. menetezred pa­rancsnoka ; Ramböck Rajmondnak a 15. utász-z.-aljban; a következő századosoknak: Patscheider Károlynak a 6. t. v.-z.-aljban; Komid lovag Jasienicki Dénesnek a 9. t. v.-z.-aljban, a 93. gy.-e.-nél; Lenz Adolfnak, számf. a 31. t. t.-e.-ben, a cs. kir. 43. Ldw. t. tar.-o.-ban; Degenwarti lovag Schleif Józsefnek, számf. a 7. t. tar.-e.-ben, a cs. kir. 13. Ldw. t. tar.-o.-ban; Pilz Lipótnak, számf. a 14. t. tar.-e.-ben, a cs. kir. 26.,Ldw. t. t.-o.-nál; Göbölös Árpádnak a 12. neh. tar.-o.-ban; a következő főhadnagyoknak: Müller Ervinnek az 51. gy.-e.-ben; Pelegey Győzőnek, számf. a 12. t. tar.-e.-ben, a cs. kir. 46. Landw. t. tar.-e.-ban; Löw Henriknek a 37. t. t.-e.-ben; a következő tartalékos főhadnagyoknak: Krebs Lajosnak és Jánosy László jt.-nak az 51. gy.-e.-ben; Kadlec Vencelnek a 6. t. v.-t.-ban; Maró Frigyesnek a cs. kir. 3. Ldw. gy.-e.-ben, a 31. t. t.-e.-nél; továbbá: Mihály István 50. és Madaras Jenő 51. gy.-e.-beli tart. hadnagyok­nak; a háborúban kitűnő szolgálata elismeréséül: lovag Pogacnik József cs. kir. Ldw. nyilvt.-beli századosnak, a 94. gy. hadoszt.-nál; különleges alkalmazásban kitűnő szolgálata elismeréséül: Gaisin György nyug. alezredesnek, a jedrzejówi körzetpar.-nál ; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Bodenstein Gusztáv nyug. őrnagynak, a 4. hads. hadtáppar.-nál; ns. Banekovic Imre főhadnagynak, száml. a 4. várt.­e.-ben, beosztva a vezérkarhoz, a Hof­mann hadtestnél; Demus Nándor vezérkari ezredesnek, egy had­test vezérkari főnökének; Hofbauer Nándor nyug. alezredesnek, a stryji személygyűjtő állomáson; az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül: Pák­as Károly 73. gy.e.-beli őrnagynak; Frohner Adolf, Lötsch Antal és Stepanek Miksa 4. és Gottlieb Rikárd 73. gy.-e.-beli; Bauml Ferenc és Bossier Ármin 12. neh. tar.-o.-beli és ns. Mindl Rezső 9. drag.-e.-beli századosoknak; ns. Clossmann Károly 4. gy.-e -beli főhad­nagynak ; Eisner Rikárd, Allerhand Salamon jt., tart. főhadnagyoknak és Geissler Vencel tart. hadnagynak a 13. gy.­­e.-ben , az ellenséggel szemben repülői minőségben vitéz magatartása elismeréséül. Steiner József m. kir. 3. honv. gy.-e.-beli századosnak a 13. repülő századnál; az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül: Szandtner Ernő 7. hads. par.-beli m. kir. népf. főhadnagynak; az ellenség előtt elesett: Mikocki Valter 8. dzs.-e.-beli főhadnagynak; Mendik Károly 16. t. t.-e.-beli tart. főhad­nagynak ; Bicher Vilmos 4. gy.-e.-beli tart. hadnagynak; megparancsolni, hogy: a legfelső dicsérő elismerés újólag tudtul adassék: az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : Bednar Albin 4. gy.-e.-beli és Cop Bálint 8. t. t.-e.-beli főhadnagyoknak; Gausert Károly 12. neh. tar.-e.-beli tart. fő­hadnagynak ; Frankievoicz Konrád 13. dzs.-e.-beli had­nagynak ; Kühnel Lőrinc 88. gy.-e.-beli századosnak; Wack Károly 15. h.-e.-beli századosnak; Padevit Alfréd és Ortner József 81. gy.-e.-beli főhadnagyoknak; Coufal Ferenc és Napravnik Vencel 81. gy.-e.-beli és Heilpern Vilmos 13. dzs.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; továbbá: Zehuder Nándor cs. kir. Ldv. nyilvt.-beli főhadnagynak, a 40. t. t.-e.-ben; Langecker Emil 31. t. t.-e.-beli népf. főhad­nagynak ; Tonko­vic Rezső 79. gy.-e.-beli nyug. főhad­nagynak; Kosik Gusztáv 7. utász-t.-beli hadnagynak; Bloch Leó 102. gy.-e.-beli tart. hadnagynak; az ellenséggel szemben kitűnő és önfeláldozó szolgálatáért; dr. Kleinikel Ferenc 22. t. v.-z.-beli ezred­­orvosnak; A lap mai számának 9-dik oldalán kezdődik a­­ Hivatalos Értesítő fél iv melléklettel.

Next