Budapesti Közlöny, 1915. november (49. évfolyam, 254-277. szám)

1915-11-03 / 254. szám

Budapest, I.fc. 254. szám. Szerda, november 3. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. ra— Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon : József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre .............................. 40 korona Félévre .................................. 20 » Negyedévre................................ 10 * Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések dija előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz* annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill. kétszer beiktatva egyenkint 36 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30 HU, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50 % engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére Újházi Sándor főügyészi helyet­tesi címmel és jelleggel felruházott székes­fehérvári ügyésznek, saját kérelmére tör­tént nyugalomba helyeztetése alkalmából, sok évi hű és buzgó szolgálatai elismeré­séül, a főügyészi címet adományozom. Kelt Bécsben, 1915. évi október hó 30-án. Ferencz József s. k. Dr. Balogh Jenő s. k. , császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­t­atott legkegyelmesebben adományozni. (Folytatás.) az arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Sarcevic Uros tart. hadnagynak a m. kir. 26. honv. gy.­e.-ben, a 15. gy. hadoszt. par.-nál; Zinner Sándor népi, alállatorvosnak, a 2­6. mozgó tart. kórháznál; Mückstein József cs. kir. Landw. számjárul­­noknak, a 2. hads. hadtáppar.-nál; Peska József b.-h. 1. gy.-e.-beli tart. hadnagy­szám­vivőnek, a 10/9. életm. táb. kórháznál; a következő kat. éleim. járulnokoknak: Jaromorsky Jánosnak, az 5. hegyi sütöde par.­­nak; Strele Herbertnek a sarajevói kát. élelm. rak­tárnál, az 1. gy. hadoszt.-nál; továbbá: Bares László tart. kát. élelmezési járulnoknak, a mostari kát. élelmezési raktárnál, az 5. hegyi sütődénél; Berger József jt., tart. élelm. jelöltnek, all. hadtáp csoportpar.­nál; Lukásek János tart. kát. gyógysz. járulnoknak, a 26. helyőrs. kórháznál, a 3/16. tab. kórháznál; az ellenséggel szemben kitűnő és önfeláldozó szolgálata elismeréséül: dr. Schön Jenő 61. gy. hadoszt. egészs. int. segédorvos-helyettesnek; a koronás ezüst érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján: Weisz János 20. t. t.-e.-beli 1. oszt. tüzérségi műmesternek; Penny József 27. gy.-e.-beli őrmesternek, a 3. hadtestpar.-nál; a következő tart. őrmestereknek: Schäffler Ferencnek és Worell Leónak a 27. gy.-e.-ben, a 3. hadtest­par.-nál; Terese Ferencnek a 78. gy.-e.-ben, a 18. gy. hadoszt.-nál; Vogler Jánosnak a 83. gy.-e.-ben, a 3. had­testpar.-nál ; továbbá: Höhne Vilmos 1. oszt. őrmesternek, a m. kir. V. orsz. csendőrker. par.-nál, az 1. hads. par.-nál; a köv. őrmestereknek : Huittner Ferencnek a m. kir. 7. népf. huszár 6.-ban, az 1. hads. hadtáppar.-nál; Petrunic Lukának a zagrebi csendőrpar.-nál, a 13. hadtest vonatpar.-nál; Paulo Mátyásnak a m. kir. III. csendőrker. par.-nál, a Szurmay csoportnál; Nagy Józsefnek a m. kir. II. csendőrker. par.­­nál, a 16. gy. hadoszt.-nál; továbbá: Egyed Béla és Hubert György 7. vonatoszt.-beli tart. őrmes­tereknek, a 7. hadtest vonatpar.-nál; a köv. 1. oszt. szárny, altiszteknek:­­ Kardovski Ágostnak és Furka Ferencnek a 22. gy.-e.-ben; Sik­ő Antalnak a 20. és Piha Artúrnak a 24. t. v.-7.-ban, a kerékpár 7.-ban; Blumauer Istvánnak a 8. t. t.-e.-ben; továbbá: Rothbücher György 1. oszt. tart. számv. altiszt­nek, a 13. hegyi t.-e.ben, a 2/6. 13. hegyi tar. lőszeroszlopnál; Kulicka József 8. vasúti századbeli tart. sza­kaszvezető, címz. őrmesternek, az 5. hads. had­táppar.-nál ; Gyurkó János vezető, címz. őrmesternek a m. kir. IV. csendőrker. par.-nál, a 101. gy.­­e.-ben ; a következő címz. csendőrőrmestereknek: Jurás Józsefnek a m. kir. I. csendőrker. par.-nál, a 35. gy. hadoszt. vonatpar.-nál; Kajcsos Jánosnak a m. kir. VI. és Némedy Jenőnek a m. kir. III. csendőrker. par.-nál, a Szurmay csoportpar.-nál; Jocsák Gézának a m. kir. VIII. csendőrker. par.-nál, a 35. gy. hadoszt. vonatpar.-nál; továbbá: Cutean Győző egyévi orvosunk, címz. őrmes­ternek, a m. kir. 24. honv. gy.­e.-ben, a 38. gy. hadoszt. egészs. int.-nél; Szénásy Rezső főtűzmesternek, a budapesti 9 cm. t. v. 1. oszt.-nál; Deák Lajos 2. gy.-e.-beli főfegyvermesternek; Mitrovic Gjorgio mostari helyőrs. börtöni fog­lárnak, a 18. gy. hadoszt.-nál; a következő I. oszt. parkolómestereknek : Salamon Miklósnak a 14. h.-e.-ben; Hanisch Árminnak a 16. vonatoszt.-ban, a 18. gy. hadoszt.-nál; a következő őrmestereknek: Lapka Jánosnak a 8. gy.-e.-ben, a 62. gy. hadoszt. par-nál; Ullis Jánosnak a 91. gy.-e.-ben, a 8. had­testpar.-nál ; Őze Rezsőnek a 12. és Blesz Károlynak a 13. árk.-z.-ban; Landler Józsefnek a 7. egész s. o.-ban a 2­ 3. és Rozbrós Józsefnek a 15. egészs. o.-ban, a 8/1. táb. karh.-nál; Weber Antalnak a krakói kát. erőd. éleim, raktárnál; Stof Emilnek, Rusz Józsefnek és Prömm Mártonnak a nagyszebeni kát. éleim. raktárnál, a 35. hadoszt. sütődénél; Tempes Adolfnak, Bartussek Ágostnak és Lud­ow Dömének a przemysli nyilvt. élelm. raktárnál, a 106. hadoszt. sütődénél; Dobija Józsefnek a krakói erőd. vágóállat­raktárnál; Hovanyecz Andrásnak és Spekker Gyulának a 14. h.-e.-ben; Witter Ferencnek a 3. vonatoszt.-ban, a 2/3. táb. kórháznál; Wozniak Kázmérnak a 10. vonatoszt.-ban, a 37. hadoszt. lőszertelepnél; Dolinsky Vladiszlávnak a 11. vonatoszt.-ban, a 4/11. táb. kórháznál; Bech­ner Mihálynak a 16. vonatoszt.-ban, a 18. gy. hadoszt.-nál; továbbá: Novakovic Antal 1. oszt. őrmesternek a cs. kir. 9. orsz. csendőrpar.-nál, a 16. hadtestpar.-nál; a következő alőrmestereknek: Antonov Vazulnak a cs. kir. 5. orsz. csendőr­par.-nál, a 7. hadtestpar.-nál; Erzen Vincének és Zdouc Mihálynak a cs. kir. 9. orsz. csendőr­par.-nál, a 16. hadtestpar.-nál; továbbá: Redlich Alfréd 9. drag.-e.-beli tart. őrmes­ternek ; a következő címz. csendőrőrmestereknek: Sel­ő Józsefnek, Geyer Lukának és Egermayer Nándornak a b.-h. csendőrségnél, a 18. gy. hadoszt.-nál; Kral Károlynak a b.-h. csendőrségnél, az 1. hegyi dand.-nál; a következő tűzmestereknek: Urach Józsefnek a 9. t. t.-e.-ben; Neuhold Rezsőnek, a 3. hegyi t.-e.-ben, a Sall­­mann őrnagy 8. cm. t. t.-o.ban; továbbá: Herbrich János tűzmester, 1. oszt. egészs. al­tisztnek, a Wankó főhadnagy 9. cm. t. t.-a.-nél; Rappaport Leó 13. t. v.-t.-beli tart. fővadász­nak; Bittner Antal 11. drag.-e.-beli ezredkürtösnek A lap mai számának 14-dik oldalán kezdődik a­­Hivatalos Értesítő egy év melléklettel.

Next