Budapesti Közlöny, 1915. december (49. évfolyam, 278-298. szám)

1915-12-01 / 278. szám

Szerda, december 1. Budapest, 1915. 278. szám. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre................................ 40 korona Félévre .......................................20 » Negyedévre................................ 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám, telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill. kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., * háromszor vagy többször beiktatva 30 fül, számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50 ít engedmény. 1I . »■­«• HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben (Folytatás.) megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag tudtul adassék : az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sáért : Hedrick Herbert 5. várt.-7.-beli tart. had­nagynak ; az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért : Plöchcinger Ferenc vezérkari és Heiss Gottfried 22. gy.-e.-beli századosoknak; Huber Károly 22. gy.-e.-beli főhadnagynak; Faragó József jt., 101. gy.-e.-beli tart. főhad­nagynak; Wahrer Ferenc 2. árk.-z.-beli nyug. főhad­nagynak ; megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés tudtul adassék: az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért : Muthambergi Kapeller József 15. utász-7.-beli alezredesnek; Tiefenseei Fischer Károly vezérkari és Setét Károly 76. gy.-e.-beli századosoknak; Várallyay Béla 38. gy.-e.-beli tart. százados­nak; Fogarasi Emil 92. gy. hadoszt. par.-beli nyug.­­századosnak; Bányász Jenő jt., 33. gy.-e.-beli, báró Haimberger Pál 11. drag.-e.-beli, gróf Bethlen Pál 6. h.-e.-beli, gróf Montecuccoli degli Erzi Rezső 7. és Bud­é Manó jt., 12. dzs.-e.-beli, Wertestätteni lovag Gossler Ferenc 3. t. tar.-9.-beli, Katona Joachim 7. utász-7.-beli és Richter Ernő táviró-e.-beli tart. főhadnagyok­nak ; Lukász Károly 61. gy.-e.-beli, Czepa Alajos b.-t., 11. hegyi t.-e.-beli, Mega Sámuel 7. utász-7.-beli, Roller József táviró-e.-beli, Beran József 3. és Wielend Károly 15. vonatoszt.-beli tart. had­nagyoknak ; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : Vásáry Géza 37. gy.-e.-beli nyug. századosnak; Butta Károly b.-h. 3. és Welisch Emil b.-h. 4. gy.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; dr. Kern János 4., Kardos Imre 46., Kabilla Izsák b.-h. 3. gy.-e.-beli és Kodera Alajos 1. vart.-e.-beli tart. hadna­gyoknak ; John József 9. t. tar.-e.-beli századosnak; Egger Rezső 29. gy.-e.-beli és Vrecko Ferenc 24. t. t..e.-beli főhadnagyok­nak ; báró Wessely Zdenko jz., 23. t. t.-e.-beli és Kessler Ferenc 4. várt.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Magenknecht Brúnó nyug. főhadnagynak, a 2/4. árk. században; Hidegvölgyi Bún Aristides 7. h.-e.-beli had­nagynak ; Pleier Jenő 7., Kliepera József 91. és Lovas Sándor b.-h. 3. gy.-e.-beli, Moldován László 1. h.-e.-beli, Wolf Helmut 3., Kostarkiewicz Román 29. és Bátor Elemér 35. t. t.-e.-beli tart. hadnagyok­nak, az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért : dr. Hartmann Ede szkv. századosnak, a pra­­cai vasutbizt. oszt.-on; Piatnik Lajos 12. és Suchy Sándor 26. t. t.-e.-beli, Vaniek Dezső II/6. t. tar.-o.-beli, Saborsky Róbert 2., Rychly Alfonz 11. és Szerényi Béla 12. vonatoszt.-beli, valamint Karhan-Jicha Ferenc 22. egészs. o.-beli tart. főhadnagyoknak; Biber Artur tart. eredit. főhadnagynak, a trebinjei hadmérnök igazg.-nál; Ludwig Arnold 8. vonatoszt.-beli tart. had­nagynak; Holleschek Reinhard tart. erődit. hadnagynak, a verseczi erődépit. vezetőségnél; az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartásáért; dr. Précechtél Jaroszláv 1. t. tar.­e.-beli tart. főorvosnak; a vasúti hadi szolgálat terén kitűnő szol­gálatáért : dr. Winkler Elemér szkv. főhadnagynak, az újvidéki pályaudvar par.-nál; a háborúban kitűnő szolgálatáért: Wanierka Róbert nyug. századosnak, a 2. várt. tart. 7.-ban; az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásukért : Prylinski Zsigmond 3.dzs.-e.-beli századosnak; Schiller Leander 102­ gy.-e.-beli főhadnagynak; Rosenbek Lajos jt., 31. t. t.-e.-beli és Szikora Imre 5. t. tar.-e.-beli tartalékos főhad­nagyoknak ; a következő népf. főhadnagyoknak: Wagner Emilnek a 35. t. t.-e.-ben; Mészáros Imrének az 5/II. t. tar.-e.-ben; dr. Petragalli Oszkárnak az 5. lov. t.-o.-ban; dr.Horváth Lajosnak a budapesti 9. cm. t. v.-nél; Fissinger Pálnak az 5. várt.-e.-ben; továbbá: Sorescu György 2. gy.-e.-beli, Pindtershofeni Pindter Árpád 15. h.-e.-beli és Janisch József 10. t. t-e.-beli hadnagyoknak; Bundsmann Adolf 8., Scharf Nándor 12. és Truhlár Leontin 75. gy.-e.-beli, lovag Skwarczinski Tádé 33. és Landner Oszkár 39. t. t.-e.-beli, valamint Patta Szaniszló 2. várt.-e.-beli tart. hadnagyok­nak; továbbá: Andrefszky József népf. hadnagynak, a petro­­varadini erődpart­nál; az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért ; Kropek Ignác 78. gy.-e.-beli századosnak; Pfeifer Leander nyug. századosnak, a b.-h. vezénylő tábornoknál; Keresztszegi és Adorjáni gróf Csáky Aladár szkv. századosnak, a zamoscei hadtáp állomás­­par.-nál; Baitz Jenő m. kir. csend­őr testületbeli főhad­nagynak, a 3. hads. hadtáppar.-nál; a következő tartalékos főhadnagyoknak: ns. Skarbek-Malczewicki Szaniszlónak a 11. lov. t.-o.-ban; Siebenschein Móricnak a 13. vonatoszt.-ban; Vitéz Aladárnak a m. kir. 1. honv. t. t.-e.-nél, a 31. hadoszt. lőszertelepnél; Prügenbergi lovag Pechan Valdemárnak az erőhajtó csapatnál; dr. Pazár Dezső szkv. főhadnagynak, a petro­­varadini erődpar.-nál; a következő népf. főhadnagyoknak: dr. Krayzell Bélának az 5. hadtest vonat­telepnél ; Tekulics Sándornak a 18/2. hadtáp vonat­­csoportpar.-nál; Bürchner György 12. gy.-a-beli, Czarkoluski-Golewski Győző 1. lov. t.-o.-beli, Schramm Zsigmond 2. várt.-e.-beli, Röschl Ottó táviró-e.-beli, Pichler Gusztáv 7. és Itzkowitz Szigfrid 11. vonatoszt.-beli tart. had­nagyoknak ; a következő népf. hadnagyoknak: Kövesligethy Elemérnek a hadtáp főpar.-nál; Garzó Árminnak a pancsovai 1. őrhad­z.-ban; Kun Frigyesnek a 9. hadtáp csoportpar.-nál; Losonczi gróf Bánffy Miklósnak a Bug hads. főpar.-nál; az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartásukért: dr. Moskovits Miksa 18. t. t.-e.-beli ezred­­orvosnak; Hetényi István 69. és Bauer Zsigmond 78. gy.-e.-beli tart. segéd­orvosoknak, orvostudoroknak. A lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« háromnegyed iv melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1915. évi november 30-diki 589-dik és a főrendiház 1915. évi november 30-diki 71-dik üléséről.

Next