Budapesti Közlöny, 1916. január (50. évfolyam, 1-24. szám)

1916-01-01 / 1. szám

Budapest, 1916. 1. szám. Szombat, január 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATAL­O­S L­A­P. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VIlI., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon : József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre...................... 40 korona Félévre ................. 20 ► Negyedévre..................................­10 » Egy teljes lap ára 60 fillér.­ Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz­terem előterj­esztésére Gént János nagy­váradi görög katholikus kerületi esperest és Gera Sándor címzetes főesperes, nagy­váradi görög katholikus szentszéki ülnököt a nagyváradi görög katholikus székes­káptalan tiszteletbeli kanonokjává ki­nevezem. Kelt Bécsben, 1915. évi december hó 20-án. Ferencz József s. k. Jankovich Béla s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére dr. Szentimrey Sándor Ung vármegyei közigazgatási gyakornok, tisz­teletbeli szolga­bírónak, közhivatali műkö­dése közben szerzett kiváló érdemei el­ismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1915. évi december hó 24-én. Fedencz József s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Kovács István magyar államvasuti vonatfékezőnek, emberéletnek saját élete veszélyeztetésével véghezvitt megmentése alkalmából tanúsított bátor magatartása elismeréséül, az ezüst érdem­­keresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1915. évi december hó 26-án. Ferencz József s. k. Báró Roszner Ervin s. k. ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott a legkegyelmesebben (Folytatás.) megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag tudtul adassék: az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásukért . fj. a következő századosoknak: Kossár Gyulának az 59. gy.-e.-ben; Petru Rezsőnek, számf. a 7. t. t.-e.-ben, a cs. Air. Ldw.-nél; továbbá: Rom­us Ottó és Erzstätti Kirnbauer Frigyes 59. gy.-e.-beli, ns. Geldern Oszkár 12. h.-e.-beli, Heime Ervin 8. és Auer Artur 17. t. t.-e.-beli, Wehofer Ottó 6. t. tar.-e.-beli, Hückel Károly 1. és lovag Winiwarter Ferenc 9. lov. t.-e.-beli és Krejcik József 3/3. utász századbeli főhad­nagyoknak ; Egger Ferenc 87. gy.-e-beli, Meyer György 32. és Hlatky Aladár 35. t. t.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Kopka Rezső 4. és Buzás Ágoston 35. t. t.-e.-beli és Szabó Artur 12. neh. tar.-e.-beli hadnagyok­nak; Schuller Győző 16. t. tar.-e.-beli tart. had­nagynak , az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért : Bucsek Győző 46. gy.-e -beli, Schneider Lipót 13. hegyi t.-e.-beli és Gritz Nándor 14. vonatoszt.-beli főhadnagyok­nak; Szent-Tornyai Bobory György jt., 12. h.-e.-beli tart. főhadnagynak; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : Mayer Antal 52. gy.-e.-beli főhadnagynak; Winkler Vilmos jt. és Gáspár Ede 52. gy.-e.-beli tartalékos főhad­nagyoknak ; Barnegg Oszkár 4. t. t.-e.-beli cs. kir. Ldw. nyilvt.-beli főhadnagynak; Gibitz Engelbert cs. kir. 5. Ldw. gy.-e.-beli tart. hadnagynak, beosztva a 7/1. árk. században; megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés tudtul adassék: az ellenséggel szemben vitéz magatartá­­sukért: báró Kielmansegg Miksa Ő Felsége első arclére testőrségebeli őrnagynak, a 3. drag.-e.-ben; továbbá: Hamza Jeremiás és Flicker József 43. és ns. Caesar Rezső 52.gy.-e.-beli századosoknak; Kaizler Lajos 43. gy.-e.-beli nyug. száza­dosnak ; Klement Engelbert 35. gy.-e.-beli és Strasstc Lajos 4. ti­. cs. v.-e.-beli főhad­nagyoknak : Zenovicz Zeno 52. gy.-e.-beli, Rónai Béla államt. tud. 10.,­­Smrz Tivadar jz. 25. és Frenzel Károly 26. t. t.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Hackler Gottfried cs. kir. Landw. nyilvt.-beli főhadnagynak; a 9. t. tar.-e.-ben; a következő népf. főhadnagyoknak: Erber Ottónak a 4­75, 9 cm. t. t.-a.-nél; Smekál Rikárdnak az 1. t. tar.-e.-ben; továbbá: Deutsch Valter 21. gy.-e.-beli, Szilasi és Pilisi Szilassy László 6. h.-e.-beli, Friedbergi Salamon Egbert és Mossóczy János 8. dzs.-e.-beli hadnagyoknak: Balog Ferenc 34. és Hradecny Miloszláv 59. gy.-e.-beli és ns. Oberleithner Kurt 3. drag.-e.-beli, Smereker Oszkár 12., Schmiedl Ferenc 17., Keresztessy Lajos 18. t. t -e.-beli, Rössler Adolf 13. t. tar.-e.-beli, Kastner Ármin 5. várt.-e.beli, Jandl Alfonz 6. várt.-t.-beli és Gábriel Ferenc táviró-e.-beli tart. hadnagyok-­ nak, az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért: Weiss Nándor nyug. századosnak, a mostari kat. par.-nál; Grünwidl Sándor szkv. századosnak, a 3. erőd. gy.-z.-ban; Miksch Herbert vasúti e.-beli főhadnagynak; Denk Ferenc 60. és Procházka Rezső 73. gy.-e.-beli, Vlcek Károly 42. t. t.-e.-beli és Viertel Bertold 14. vonatoszt.-beli tart. főhad­nagyoknak, utóbbi a Hofmann hadtest vonat­pár.- nál; a következő cs. kir. Landw. nyilvt.-beli főhadnagyoknak: Herschan Miksának a cs. kir. 27. Ldv. gy.­­e.-ben, az 56. b.-b. 2. kat. munkás o. par .-nak; Haluschka Hugó jt.-nak a II/3. t. tav.-o.-ban; továbbá: Dánéi Gusztáv 9. drag. e.-beli és Bencsetler János 4. lov. t -o.-beli főhadnagy­­élelm. tiszteknek; Mikolajewiczi Mietta László 4. t. v.-z.-beli, Pleskot Adolf 6. dzs.-e.-beli, Szomori és Somodori Pázmándy Pál és ns. Halász József 5. lov. t.­o.-beli, Kozma Imre 6. és Lampl Vilmos 14. vonatoszt.-beli, valamint Zimá­c József 2. egészs. o.-beli tart. had­nagyoknak ; Gróger Frigyes népf. mérnök-hadnagynak, az 58. hegyi dand. par.-nál; a háborúban kitűnő szolgálatukért ;­a köv. nyug. századosoknak: Kraus Károlynak a 6. várt.-7.-ban; Zimmermann Istvánnak, vezényelve a vezér­karhoz, a 47. gy. hadoszt.-nál; a vasúti hadiszolgálat terén kitűnő szol­gálatáért : Stejskal Frigyes szkv. főhadnagynak, a táb. szállí­tásvezetőségnél. A lap mai számának 8-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« háromnegyed ív melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék