Budapesti Közlöny, 1916. február (50. évfolyam, 25-48. szám)

1916-02-01 / 25. szám

Budapest, 1916 25. szám. Kedd, február 1 BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Kiadóhivatal, VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre............................... 40 korona Félévre .....................................20­­ Negyedévre.............................. 10 * Egy teljes lap ára 60 fillér.­ Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi­ út 54. szám. Telefon: József 20—21. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50 % engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz­terem előterjesztésére dr. Pruzsinszky Jánost, a budapesti középiskolai tanár­képző intézettel kapcsolatos gyakorló fő­gimnázium rendes tanárát és címzetes középiskolai igazgatót ezen főgimnázium igazgatójává a VI. fizetési osztályba ki­nevezem. Kelt Bécsben, 1916. évi január hó 13-án. Fedencz József s. k. Jankovich Béla s. k. 6 császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben elrendelni, hogy: Hentke Ede várakozási illetékkel szabadságolt vezérőrnagy, az utóbbi felülvizsgálat eredményé­hez képest mint szolgálatra alkalmas, a tény­leges állományba áthelyeztessék, elrendelni, hogy a nyugállományba átvétessenek 1916. febr. 1-ável. Entremont Ede tábornok főnökhadbiró, saját kérelmére; Stuphly Károly 67. gy.-e.-beli alezredes, a felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapat­­szolgálatra a hadseregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas, a következő őrnagyok :­Kugel Leó, 78. gy.-e.-beli, a felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmatlan, helyi szolgálatokra alkalmas; Blaas Guidó 1. t­z. cs. v.­e.-beli, az utabbi felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan; elrendelni, hogy várakozási illetékkel szabadságoltassanak (1916. február 1-vel).­­ Mihálovics Ferenc 19. gy.-e.-beli alezredes, a felülvizsgálat eredményéhez képest mint ez idő­­szerint szolgálatra alkalmatlan, három hónap tartamára; Brandner Manó 61. gy.-e.-beli őrnagy, a felülvizsgálat eredményéhez képest mint ezidő­­szerint szolgálatra alkalmatlan, három hónap tartamára; dr. Sir Vencel 22. gy.­e.-beli törzsorvos, a felülvizsgálat eredményéhez képest mint ezidő­­szerint szolgálatra alkalmatlan, három hónap tartamára; elrendelni, hogy: Seeber József műszaki kat. akad. 2. oszt. akad. lelkész, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint rokkant, mindenféle népfelkelői szolgálatra is alkalmatlan, a nyug­állományba átvétessék és megparancsolta, hogy neki ez alkalomból a legfelső megelégedés ki­fejezése tudtul adassák; elrendelni, hogy­ dr. Feltner Ferenc kat. orvosi gyakorlóiskolai segédorvos-helyettes, 1916. február 1-ével mint főorvos a cs. kir. Landv. tényleges állományába áthelyeztessék; kinevezni: ns. Zsedényi József 34. gy.­e.-beli századost 1915. május 1-vel őrnagygyá 1915. május 1-ei rangfen­tartással ; dr. Kwiatkowski Szaniszló, troppaui megfigyelő állomásbeli főorvos, — 1915. május 18-val a cs. és kir. hadseregbe ezredorvossá a háború tartamára; legfelső kegyelemből és kivételesen Hummel Vencel 8. t. v.­z.-beli főtörzsvadászt — had­­nagygyá; adom­ányozni, legfelső kegyelemből és kivételesen Reinett Flórián 7. h.-e.-beli tart. századosnak a tart. őrnagyi címet és jelleget a díj elengedésével. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott legkegyelmesebben adományozni: a Lipót-rend lovagkeresztjét a hadiékit­­ménynyel, díjmentesen, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül: Schulhof Henrik 4. t. t.-e.-beli ezredesnek, egy t. t.­­land. par.-nak; Teutsch Vilmos nyug. ezredesnek, egy gy.-e. ideigl. par.-nak; a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékit­­ménynyel, díjmentesen; az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartása elismeréséül: Nachtnebel Antal 8. neh. tar. o.-beli őrnagy­nak ; az ellenséggel szemben vitéz magatartása elismeréséül: Strauss József 62. gy.­e.-beli őrnagynak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: a következő őrnagyoknak: Pokár­niki Lauppert Egonnak és Betti Józsefnek, vezérkarnak és lovag Küchler Edének, hadméri. törzsbeli, erődítési csoportpar. a 7. hadtestnél; a Ferencz József rend lovagkeresztjét a katonai érdemkereszt szalagján, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: Minarik János mérn. tisztikari századosnak, az ellenséggel szemben kitűnő és önfeláldozó szolgálatuk elismeréséül: dr. Poledne Vencel nyug. hadteng. törzsorvos­nak, a triesti teng. 7.­aljnál; dr. Kasparek Ottokár 5. helyőrs. kórh. ezred­­orvosnak; dr. Lecstein Leó népf. ezredorvosnak, a 11. hadtest hadoszt. egészségügyi int.-nél; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: Vörös István, honv. hadbiztosnak a 7. hads. par.-nál; a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadi­­ékitménynyel ,­az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül: Fejérváry Béla 16. h.-e.-beli őrnagynak; Hutter József 21. gy.-e. beli, lovag Mehlem Ervin 10. lov. t.-o.-beli és Bill Emílián 8. árk. r­alibeli századosoknak; Kasper Rezső 84 gy.-e.-beli tart századosnak; ns. Szentkirályi Gyula 16. h.-e.-beli és gróf Breza Szaniszló 8. dzs.-e.-beli századosok­nak ; Trinkl Rikárd 27., Linhart Ferenc 63. és Bauer Lajos 69. gy.-e.-beli, Weineggi Lobenwein Farkas 25. t. v.-z.-aljbeli, König Frigyes 6. dzs.-e.-beli és Petrovic Milenko 37. t. t.-e.-beli főhadnagyok­nak; Csiky Jenő j1., 5. és Révész Imre 61. gy.-e.-beli és Hillinger Lajos 9. t. v.-t.-aljbeli tart. főhad­nagyoknak ; Nagy Dániel 63. gy.-e.-beli és Marquis Oozani Artur 1. h.-e.-beli had­nagyoknak ; Zollneritsch­ Ferenc 12. t. v.-t.-aljbeli tart. hadnagynak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: ns. Matzenau József századosnak, számf. a 28. t. t-e.-ben, beosztva a vezérkarhoz; vitéz magatartásuk elismeréséül: az ellenség előtt elesett. Hónig Ödön 52. gy.-e.-beli tart. főhadnagy­nak ; Mikus Ferenc 17. és Hofbauer Ernő 102. gy.-e.-beli hadnagyoknak; Skolai Rezső 17. gy.-e.-beli tart. hadnagynak; a lelkészi érdemkereszt 2. osztályát a fehér­­vörös szalagon, az ellenséggel szemben kitűnő és önfeláldozó szolgálata elismeréséül; Jankovits Dömötör tart­­ták. lelkésznek a sarajevói erődkórháznál. (Folytatása következik.) A lap mai számának 10-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesitő« háromnegyed év melléklettel.

Next