Budapesti Közlöny, 1916. március (50. évfolyam, 49-74. szám)

1916-03-01 / 49. szám

Budapest, 1916, 49. szám Szerda, március 1 BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a­­Hivatalos Értesítő, és az Országgyűlési Értesítő, című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre..................... 40 korona Félévre ................................ 20 » Negyedévre............................... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér.’ Hivatalos hirdetések: A­­Hivatalos Értesítő .-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fül. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelső kéziratokat méltóztatott leg­kegyelmesebben kiadni: Kedves rokon József Ferdinand fő­herceg ur! Kinevezem Kedvességedet vezérezre­dessé. Kelt Bécsben, 1916. évi február hó 26-án. Ferencz József s. k. Kedves gróf Beck gyalogsági tábornok! Azok közt a férfiak közt, akiknek a tevékenysége már sok év óta nagy hatás­sal volt védelőm fejlődésére és akiknek ezáltal, a minden fronton olyan örven­detes eredményekben érdemeik vannak, Ön, Kedves gróf Beck, kiváló helyet foglal el. Véderőm körüli érdemeinek hálás méltánylásául kinevezem Önt vezér­ezredessé. Kelt Bécsben, 1916. évi február hó 26-án. Ferencz József s. k. Kedves gróf Paar lovassági tábornok! Kinevezem Önt vezérezredessé. Kelt Bécsben, 1916. évi február hó 26-án. Ferencz József s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Privellc Ivánnak, a zemini rendőrbiztosság rendőrőrmesterének, sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet adományozom. Kelt Bécsben, 1916. évi február hó 13-án. Ferencz József s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége mél­tóz­­tatott legkegyelmesebben adományozni: a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadi­­ékitménynyel, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül. Hermák Róbert 8. vonatoszt.-beli alezredesnek; Iglo Albin 8. vonatoszt.-beli és Welser Károly cs. kir. 7. orsz. csendőrpar.­­beli őrnagyoknak, utóbbi az 5. hads. par.-nál; az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül: a következő századosoknak: Stiebeck Alajosnak a 31. és Seiler Mihálynak a 33. gy.-e.-ben; Drechsler-Szombatiig Józsefnek az 5. árk.-z.­­ban; Rácz Ödönnek a m. kir. 4 honv. gy.-e.-ben, a 20. hadoszt. távir. p. par.-nak; Kosér Jaroszlávnak, számf. a cs. kir. 17. Ldw. gy.-e.-ben, beosztva a vezérkarhoz; Pflanzl Károlynak a cs. kir. 14 .dv. gy.-e.­­ben, a 15. hegyi dand.-nál; Dr. Binder Rezső 8. t. v.-z.-beli szkv. száza­dosnak ; Rödl Rezső 3­7. utász századbeli főhadnagy­nak ; Weisser Bertold 11. és Flaschka Alajos 87. gy.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Her­epei Károly 31. és Vajda Jenő 60. gy.-e.-beli és Köstenberger Frigyes 16. t. v.-z.-beli tart. hadnagyoknak; a köv. századosoknak: Podhajsky Ottokárnak a 27. gy.-e.-ben, beosztva a vezérkarhoz; lovag Gröller Antalnak a 2. tir. cs. v.-e.-ben; Halbwicl Adolfnak a 10. t­v.-z.-ban; a köv. nyug. századosoknak: Melzer Károlynak az 1. tir. cs. v.-e.-ben; Polinagoi gróf Montecuccoli Ernőnek, a brölwi mozsár o. par.-nak; továbbá: Cvitas Milosch 16. és Beyer Vilmos 32. gy.-e.-beli, ns. Pohlreich Oszkár 1. tir. cs. v.-e.-beli és Gürthenfeldi Gürth József 9. t. v.-z.-beli fő­hadnagyoknak ; Gellner Lipót 1. és Schlacher József jt. 13. gy.-e.-beli és Siolzenbacher Otmár 1. tir. cs. v.-e.-beli tart. főhadnagyoknak; Sebera Emil 1. tir. cs. v.-e.-beli hadnagynak; Krebs Rezső 1., Woldon Vince 13. és Siawicz Bertalan 77. gy.-e.-beli, Deutsch Ferenc 20. t. v.-z.-beli és Hunkár Aladár 7. h.-e.-beli tart. hadnagyok­nak; az ellenséggel szemben repülői minőségben vitéz magatartásáért: Csoll Emil 70. gy.-e.-beli főhadnagynak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tuk elismeréséül: Hochhäuser György 1. várt.-7.-beli őrnagynak; Gluth Frigyes 27. gy.-e.-beli századosnak; Petsch Brúnó 3. és Czervesz Károly 85. gy.-e.-beli főhadnagyok­nak; vitéz magatartásuk elismeréséül, az ellenség előtt elesett: Becker Károly századosnak a 79., Vili Alajos jt. tart. főhadnagynak a 48. és Ney András tart. hadnagynak a 37. gy.­­e.-ben; dr. Krug Mór 3. árk.-7.-beli cs. kir. Ldv. nyilvt.-beli főhadnagynak; a lelkészi érdemkereszt 2. osztályát a fehér­vörös szalagon, az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartása elismeréséül; Adamik József 1. gy.­e.-beli tart. táb. lel­késznek, a 11. hegyi dand. par.-nál; az ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó szolgálatuk elismeréséül: a köv. tart. táb. lelkészeknek: Méstan Vencel 2. egészs. o.-beli, Hufnagel Ferenc 2/4. táb. karh. és Szikora Mihály, Hausteni őrnagy népf. hegyi dand.-beli tart. táb. lelkészeknek; megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag tudtul adassék : az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : Altenburger Péter 1. t­­. cs. v.-e.-beli őr­nagynak; a köv. századosoknak; Müller Frigyesnek a 99. gy.-e.-ben, beosztva a vezérkarhoz; Widmann Henriknek a 26. t. t.-e.-ben; továbbá: ns. Kenyeres Kálmán 62. gy.-e.-beli. Kedves báró Bolfvas gyalogsági tábornok! Kinevezem Önt vezérezredessé. Kelt Bécsben, 1916. évi február hó 26-án. Ferencz József s. k. Kedves báró Krobatin táborszernagy! Kinevezem Önt vezérezredessé. Kelt Bécsben, 1916. évi február hó 26-án. Febencz József s. k. Kedves ns. Kövess gyalogsági tábornok! Kinevezem Önt vezérezredessé. Kelt Bécsben, 1916. évi február hó 26-án. Febencz József s. k. oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« háromnegyed ív melléklettel. A lau mai számának 8-dik

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék