Budapesti Közlöny, 1916. április (50. évfolyam, 75-99. szám)

1916-04-01 / 75. szám

Budapest, 1916 75. szám Szombat, április 1 BUDAPESTI KÖZLÖNY. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre................................ 40 korona Félévre ................................... 20 * Negyedévre................................ 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. HIVATALOS LAP. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva 'egyenkint' 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Magyar belügyminiszerem előterjeszté­sére dr. Gáspár Arthur, Mattyasovszky György és Mihálffy Vilmos ministeri osztály tanácsosi címmel és jelleggel fel­ruházott ministeri titkárokat ministeri osztálytanácsosokká kinevezem. Kelt Bécsben, 1916. évi március hó 30-án. Ferencz József s. k. Sándor János s. k. ír császári és apostoli királyi Felsége m­éltóz­­tatott legkegyelmesebben (Folytatás.) megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag tudtul adassék: az ellenséggel szemben vitéz magatartá­­­siukért: ns. Gottesmann Ernő 10. h.-e.-beli alezre­desnek ; Kivkovic Sándor 48. gy.-e.-beli és Bratmann Rezső 23. t. t.-e.-beli őrnagyok­nak ; Hartenthurni Haardt Károly 88. és Fürst Adolf 102. gy.-e.-beli, Rolle Ignác és Mudorch Kamill 23. t. t.-e.-beli, Rabensteini és Kobachi Gasteiger Rikárd 15. és ns. Lupkovics Miklós 27. t. tat.-e.-beli száza­dosoknak ; ns. Stojanovits Győző 13. h.-e.-beli száza­dosnak ; ns. Máthé Kálmán 64. gy.-e.-beli, Turek Rikárd 7. drag.-e.-beli és Reymann Rikárd 5. várt.-e.-beli főhadnagyok­nak ; Vio Loris 69. és Veit Pál 102. gy.-e.-beli, Oberguggenberger Károly 1. t­z. cs. v.-e. -beli és Goriup Alajos 25. t. t.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Richter Vilmos 88. gy.-e.-beli hadnagynak; Neubauer Rajnold 87. gy.-e.-beli, Laufer Ágost 36. t. t.-e.-beli és Wlodarczyk Károly 2. várt.-e.-beli tart. had­nagyoknak; az ellenséggel szemben repülői minőségben vitéz magatartásáért: Dahinten Alfréd 63. gy.-e.-beli századosnak; az ellenséggel szemben léghajó megfigyelői minőségében vitéz magatartásáért: Boltzmann Artur b­h. 3. t. t.-e.-beli tart főhadnagynak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért : Borovica Pan­teli­na vezérkari és Köbért Károly 11. lov. t.-e.-beli számf. száza­dosoknak ; Sohay József 39. gy.-e.-beli tart. százados­nak;­­ Sternecki és Ehrensteini báró Daublebski Ármin 15. drag.-e.-beli és Schmoll András vasúti e.-beli főhadnagyoknak; Pleininger Rezső 9. árk.-t.-beli tart. főhad­nagynak ; Enzmann Arnold alhadbiztosnak, a 6. szállás­­ment. oszt.-on; Lauer Károly vezérkari századosnak; Bartók Ferenc 22. t. t.-e.-beli főhadnagy­­élelmi tisztnek; az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásukért : Novacek Emil és Russ Henrik 13. gy.-e.-beli és Zechner József 19. t. v.-t.-beli századosoknak; Zaar Rezső 4. drag.-e.-beli és Fuhrmann Károly 35. t. tav.-e.-beli főhad­nagyoknak ; Frys Rezső 13. gy.-e.-beli tart. főhadnagynak; Janich József 7. h.-e.-beli főhadnagy-élelm. tisztnek; Neumann Gottlieb 13. gy.-e.-beli és Pfeifer Henrik 27. t. v.-z.-beli tart. had­nagyoknak ; megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés tudtul adassák: az ellenséggel szemben eredményes maga­tartásukért : Sujaric Lukács altábornagynak, egy. gy. had­oszt. par.-nak; Schaible Ernő vezérőrnagynak, egy gy. dand. par.-nak; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : Stranogradi Stransky Ferenc ezredesnek, egy gy.-e. par.-nak; a köv. alezredeseknek: Haas Vilmosnak a 73. gy.-e.-ben; Dobringer Lőrincnek, egy t. t.-e. par.-nak; Kaderschafka Józsefnek az 1. t. t.-e.-ben; lovag Bergler Edének a 15. t. tar.-e.-ben; továbbá: lovag Grecod Oktávián 41. és Malek Gottfried 43. gy.-e.-beli századosok­nak; Laad Rikárd 42., Pacal Ferenc 47. és Novak Alfonz 56. gy.-e.-beli és Kroker Hugó b.-h. 1. t. v.-z.-beli tart. száza­dosoknak, utóbbi a 26. népf. gy.-e.-ben: Polyák Ferenc 26. és Popovics Döme 50. gy.-e.-beli főhadnagyoknak; Luh Rezső 4. tkz. cs. v.-e.-beli, Majer Jaroszláv 4. t. v.-z.-beli, Schütz Ferenc 4. és Vivenaut Rezső 7. várt.­7.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Nemes Podhrágyi Podhrádsky Antal 50. gy.­­e.-beli és Schmidt Gusztáv 11/12. t. tar-o.-beli had­nagyoknak ; Vecera Ferenc 9., Bouchner János 10. és Molnár István 26. gy.­e.-beli, Győr­ffy Gyula 16., Mandiak Frigyes 32., Dziubinski Boleszláv 33. és Siklósi István 38. t. t.-e.-beli, Mares Anastázius 2. várt.-e.-beli, Kargel Rajnold és Poloszynowicz Izidor 1. várt.-t.-beli tart. had­nagyoknak ; az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért : Andra Tivadar 1. Vonatoszt.-beli alezredesnek; Parkos Pál nyug. főhadnagynak, pilecai tér­parancsnok ; a köv. századosoknak: ns. Petrich­ Szilárdnak a 6. t. t.-e.-ben; Schatzler Alfrédnak a 3. mozgó utászszertár par.-nak; Lükő Alajos szk. századosnak a 4. hegyi t.-e.-ben ; Schimbersky Ferenc főhadnagynak, a 15. t. t.-e.-ben; továbbá: Hondl József 14. t. v.-t.-beli, Bálványosi Salzger Géza 10. h.-e.-beli, Peukert Ottó 24. t. t.-e.-beli, Staats Mór 1. és Bernhard Ede 5. várt.-t.-beli, Katara Jaromir 5. és Kuc­ar Ernő 10. vonatoszt.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Sólymos Ottó nyug. főhadnagynak, a 3. hads.* par.-nál; Löwy Rikárd tart. erődít. főhadnagynak, a trienti hadmérnök igazg.-nál; Kirchberger János 1. várt.­e.-beli, Fizi Alajos, Werner Oszkár és Watzke Ernő 2 , Mautner István 5. és Perner Ferenc 8. vonatoszt.-beli és Moszeszopoicz Deodat 3. egésze, o.-beli tart. hadnagyoknak; az ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó szolgálatukért: dr. Spitzer Jakab 11. vonatoszt.-beli tart. főorvosnak; dr. Böhm Miksa 73. gy.­e.-beli tart. segéd­orvosnak ; az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartásukért : Lauer Ervin 4. és Dedié Stojan 70. gy.­e.-beli és és egynegyed ív melléklettel. A lap mai számának 9-dik old­ alán kezdődik a­­ Hivatalos Értesí­tőj­egy

Next