Budapesti Közlöny, 1916. május (50. évfolyam, 100-125. szám)

1916-05-02 / 100. szám

Bis­daps sí* 1916. Kedd, május 2­­00. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség­: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon : József 20—21.* Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.................... 40 korona Félévre ........................ 20 » Negyedévre.. ......................... 10 • Egy teljes lap ára 60 fillér.5 Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig e­gy­szeri hirdetésért 2K,100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Néhai Lipót szász-coburg és gothai herceg, szász herceg e fenségéért az udvari gyász legfelső rendeletre keddtől 1916. évi május 2-tól kezdve nyolc napon át változtatás nélkül bezárólag május 9-ig viselendő. _______ Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­hatott legkegyelmesebben. (Folytatás.) • adományozni: a koronás arany érdemkeresztet a vitéz­­ségi érem szalagján, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatok elismeréséül: Dénes Mór 4. vonatoszt.-beli tart. kat. állat­orvosnak ; Fries Ottokár 6. és Koritsánszky Ottó 18. helyőrs. kórh. tart. kat. gyógysz. tiszteknek; az ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó szolgálatuk elismeréséül: dr. Nemes Sándor 22. helyőrs. kórh. tart. segédorvosnak; dr. Müller Nándor 13. helyőrs. kórh. ezred­­orvosnak; a következő népi. főorvosoknak, orvostudo­roknak : Schäfer Józsefnek, az 1/16. mozgó betegállo­más par.-nak ; Fexa Vencelnek, az egésze, személy tart.-nál; Lederer Károlynak a 4. bads. 3. rögt. tart. kórh.-nál; továbbá: Pásztor Imre 7. b­e.-beli és Feuer Imre 16. helyőrs. kórh. tart. segéd­orvosoknak, orvostudoroknak, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Neugebauer József 13. drag.­e.-beli tart. kat. állatorvosnak; Thur Dávid Ldw. nyilvt. állatorvosnak, az 1. hads. hadtáp­lókórháznál; Razny János népf. állatorvosnak, a 106. had­oszt. lőszertelepnél; a köv. cs. kir. udv. nyilvt. éleim. tisztek­nek ; Golab Szaniszlónak, a 12. gy. hadoszt. éleim. hivatalnál; Weinert Henriknek a 9. szállásmest. oszt.-on; Hermntner Jenő népf. élelm. tisztnek, a 16. hadoszt. sütődénél; Reinhardt Pál tüzérs. szert. tisztnek, a trienti tüzérs. szert.-nál; Gerlich Rezső kát. éleim, tisztnek, a bozeni kát. éleim, rakt.-nál; Fahrherr Károly tart. kát. éleim, tisztnek, az innsbrucki nyilv. éleim, rakt.-nál; Furch Lénárd kát. épit. főművezetőnek, az innsbrucki kát. épit. oszt.-on; az arany érdemkeresztet a vítézségi érem szalagján; az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartásuk elismeréséül: Jakob Hirsch 13. és Jarolin Adolf 53. gy.-e.-beli tart. egészs. zászlósoknak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Puschel Rezső 4. drag.-e.-beli és Hofmann Henrik 44. gy.-e.-beli hadnagy­szám­vivőknek ; a köv. tart. kát. alállat orvosoknak: Hutter Jánosnak a 11. drag.-e.-ben; Mesterovitz Gyulának a 34. t. tar.-e.-ben; Schöpf Aminnak a 14. neh. tar.-e.-ban; továbbá: Prodnigg Gyula innsbrucki és Mléoch József mostari nyilvt. éleim. rakt. kát. éleim. járulnokoknak; Fischer Bódog grazi kát. éleim. rakt. tart. kát. éleim. járulnoknak; Kammerhofer Ferenc 11. hegyi t.­e.-beli tüzérs. szerz. járulnoknak; Mond Náthán 3. helyőrs. kórh. tart. kát. gyógysz. járulnoknak; Bencsáth Ferenc 1. helyőrs kórh. tart. kat. gyógysz. gyakornoknak; Strohriegel József vasúti e.-beli és Tsuk Rezső 6. vonatoszt.-beli tart. zászlósok­nak ; Matheuze Ferenc 8. t. v.-7. beli tart. egészs. zászlósnak; Schächer János vasúti e-beli tart. hadapród­nak; Krizek Vencel vasúti e.-beli tart. zászlósnak; dr. Ondracsek­ János táviró-e.-beli népfölkelő zászlósnak; Márczi Lajos 4 lov. t. o.-beli kát. alállat­­orvosnak; Labyner False Isserles Illés 2. vonatoszt.-beli tart. kát. alállatorvosnak; Kyrie György 4. helyőrs. kórh. tart. kát. gyógysz. járulnoknak; az ellenséggel szemben különösen köteles­­séghü szolgálata elismeréséül : Löffler Ernő cs. kir. 1. népf. ker. par.-beli hadi önk. orvosnak, a 2. mozgó járvány laborat.­­nál; a koronás ezüst érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján; az ellenséggel szemben különösen köteles­séghű szolgálatuk elismeréséül: Rajkov Milán 15. vonatoszt.-beli törzsőrmes­ternek ; Demscher Emil 52. ey.-e.-beli 1. oszt. főfegy­vermesternek, Gutz Sámuel görzi helyőrs. börtöni törzs­foglárnak ; Vosecky József 34. és Luca Miklós 64. gy.-e.-beli, Fasching Rikárd és Richter János táviró e.-beli és Gajdos Mihály temesvári nyilvt. élelm. rakt. őrmestereknek; Jindracek Károly vasúti e.-beli tart. őrmes­ternek ; Teich Bódog cs. kir. 1. Landw. gy.-e.-beli póttart. őrmesternek, Haluska ezredes IX. eredit. csoportjánál; Eich­ler Antal cs. kir. 9. népf. ker. par.-beli népf. őrmesternek, a 4. hads. par.-nál; Katzier Rezső 8. és Meiszel József 81. gy.-e.-beli és Gabrijevch­ András 2. egészs. o.-beli szakasz­­vezetőknek, címz. őrmestereknek; Bahniuk Döme 1. gy.-e.-beli és Pfohl János távir­ó-e.-beli tart. szakaszveze­tőknek, címz. őrmestereknek; Cermak Vencel 91. gy.-e.-beli tizedes, címz. őrmesternek; Klosowski János 14. egész s. o.-beli tart. tizedes, c­ímz. őrmesternek; Dittrich Ferenc 16. és Genzerek Manó 1. vonatoszt.-beli tart. őrmes­tereknek ; Fux Béla 14. vonatoszt.-beli tart. őrmesternek; Fügert Ferenc 14. vonatoszt.-beli népf. őrmes­ternek ; Freyburger János 16. és Kolar József 16. vonatoszt.-beli tart. szakasz­vezetőknek, címz. őrmestereknek; Borysko Zsigmond Szaniszló 11. vonatoszt.-beli népf. szakaszvezető, címz. őrmesternek; Metelko és Oretnik Károly 47. gy. hadoszt.-beli és Différi József metkovici partszakaszpar.-beli 2. oszt. őrmestereknek; Lorch Bálint, Krupski József és Zytkiewicz Zsigmond cs kir. 5, Löhnert József, Duhovnik Ágoston, Sárié Lukács és Schimek Vilmos cs. kir. 9. orsz. csendőrpark­­beli alőrmestereknek; Langhans Ottó 10. t. t.-e.-beli tűzmesternek; Baumgartner Gyula 2- várt.-e.-beli tart. tűz­mesternek ; Hak Marcin II/ll.t. tar.-e.-beli szakaszvezető, címz. tűzmesternek; Engel Rezső 8. és Jóst János 28. t. t.-e.-beli tart. szakaszveze­­tőknek, címz. tűzmestereknek; Matwijcio­v Mihály 80. és Tarna Miksa 91. gy.-e.-beli, Weisz Lipót 24. t. v.-z.-beli, Luput Dragutin b.-h 2. gy.-e.-beli és Masser József Ede 3. vonatoszt.-beli 1. oszt. számv. altiszteknek; Kramer Ármin 27. gy.-e.-beli, Kaspar Károly 75. gy.-e.-beli, Müller József 23. t. t-e.-beli, Rybicka Károly 7. hegyi fc.-e.beli, Lauscher Emil vasúti e.-beli és A lap mai számának 13-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő* egy és egynegyed ív melléklettel

Next