Budapesti Közlöny, 1916. június (50. évfolyam, 126-147. szám)

1916-06-01 / 126. szám

Budapest, 1816. 126. szám. Csütörtök, junius 1. BUDAPESTI HIVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre .............................. 40 korona Félévre .....................................20 • Negyedévre.................. 10 • Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon : József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és igy tovább.­­— Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Zita főhercegasszony ő cs. és kir. fensége, Károly Ferencz József főherceg ur ő cs. és kir. fenségének neje ez évi május 31-én délután öt órakor egy főhercegnek adott életet. Első orvosi jelentés A főhercegasszony ő cs. és kir fenségének hogyléte és erőbeli állapota teljesen megnyugtató. Hőmérséklete 371. Érvelése 78. Az újszülött főherceg kiválóan fejlett, 5 kiló súlynál nehezebb gyermek. Dr. Peham tanár s. k. ő császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben megparan­csolni, hogy Vilmos Ferencz József 13. dzs.­e.-beli hadnagy ur ő cs. és kir. fen­ségének az ellenséggel szemben vitéz magatartásáért a legfelső dicsérő elismerés tudtul adassék. Magyar pénzü­gyminiszerem előterjesz­tésére dr. Schmidt József nyugalmazott államtitkárt az 1916. évi XIV. törvény­cikk alapján alakuló Pénzintézeti Köz­pont elnökévé az alapszabályszerű­ idő­tartamra kinevezem. Kelt Bécsben, 1916. évi május hó 18-án. Ferencz József s. k. Teleszky János s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére dr. Schmidt József nyugal­mazott államtitkárnak, a Pénzintézeti Köz­pont elnökének, a belső titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen adományozom s e részben Házam és a külügyek minis­terét egyidejűleg kellően utasítom. Kelt Bécsben, 1916. évi május hó 19-én. Ferencz József s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Szigetváry Géza miniszeri tanácsos, szombathelyi pénzügyigazgatónak és törvényes utódainak, nyugalmaztatása alkalmából, sok évi buzgó és sikeres szol­gálatai elismeréséül, a magyar nemességet »Szigetvári« előnévvel díjmentesen ado­mányozom s egyúttal megengedem, hogy nevezettek családnevüket »Szigetváry« alakban használják. Kelt Bécsben, 1916. évi május hó 24-én. Ferencz József s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz­terem előterjesztésére Kornis Gyula böl­­csészetdoctort, a pozsonyi Erzsébet tudo­mányegyetemen a bölcsészet nyilvános rendkívüli tanárát, nyilvános rendes tanárrá a hatodik fizetési osztályba a törvény­szerű illetményekkel kinevezem. Kelt Bécsben, 1916. évi május hó 21-én. Ferencz József s. k. Jankovich Béla s. k. ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott legkegyelmesebben adományozni: a Lipót-rend 1. osztályát a hadiékitmény­­nyel, díjmentesen, egy hadtestnek az ellenséggel szemben eredményes magatartása elismeréséül. Szurmay Sándor altábornagynak; a Lipót-rend lovagkeresztjét a hadiékít­­ménynyel, díjmentesen, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: Schneller Károly vezérkari alezredesnek; a Ferencz József-rend tisztikeresztjét a hát. érdemkereszt szalagjával, különleges alkalmazásban kitűnő szolgá­lata elismeréséül: Schneider Gyula 94. gy.-e.-beli alezredesnek; a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékit­­ménynyel, díjmentesen, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül: lovag Schragl Hugó 14. hegyi t.-e.-beli őr­nagynak ; Knappe Károly 1. és Fey Emil 4. gy.-e.-beli századosoknak; továbbá: Dittrich Artur 60. gy.-e.-beli, az ellenség előtt elesett századosnak; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a katonai érdemkereszt szalagján, a háborúban kitűnő és önfeláldozó szol­gálata elismeréséül: dr. Elias Károly ezredorvosnak, a morva- schönbergi tart. kórháznál; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Lorenz Alfréd nyug. őrnagynak, állomáspar. Raguzában; Pammer Nándor nyug. kát- épit. tisztnek, a villachi hadtáp állomáspar.-nál; a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadi­­ékitménynyel; az ellenséggel szemben vitéz magatartása és kitűnő szolgálata elismeréséül: ns. Somogyi Károly nyug. ezredesnek, a tre­­binjei erődpar.-nál; az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásuk elismeréséül : Lemhényi Gábor Antal 2., Glazer László 58. és­ Wandauf Müller Ágost 73. gy.-e.-beli őr­nagyoknak ; Kolditz Tivadar 42. és Heik Frigyes 92. gy.-e.-beli századosoknak; Hodina Ferenc 93. gy.-e.-beli tart. százados­nak; Hajnal Gyula 2. gy.-e.-beli főhadnagynak; Il­utz Döme 41. és Glaser József 48. gy.-e.- beli tart. főhadnagyok­nak; Keresztesi József 15. t. v.-t.-beli és Sajvert Marián 11. drag.-e.-beli tart. had­nagyoknak ; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: a köv. századosoknak; Brusic Imrének a tüzérs. törzsnél; Henckelsburgi Jellinek Ferencnek, számf. a 35. gy.-e.-ben és Jezek Zdenkónak, számf. a 74. gy.-e.-ben, be­osztva a vezérkarhoz; Boxleitner Alajosnak a táviró-e.-ben; Zima Györgynek a 67. gy.-e.-ben; Zahoudil Alajosnak a cs. kir. I. védlövész e.­­ben; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­suk elismeréséül .­Perger Ödön 101. gy.-e.-beli, Langer Jenő 1. thz. cs. v.-e.-beli és Schechtvy Gyula 30. t. v.-z.-beli századosoknak; Lorin Miriszláv 9. gy.-e.-beli tart. hadnagy­nak; az ellenség előtt elesett: Weinstein Károly 88. gy.-e.-beli századosnak és Strubl Ödön 91. gy.-e.-beli tart. főhadnagynak; a lelkészi érdemkereszt 2. osztályát a fehér­vörös szalagon, az ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó szolgálatuk elismeréséül; Tousa Balázs 77. gy.-e.-beli és Stampf Rezső máramarosszigeti táb. kórházi tart. táb. lelkészeknek; Baránek József 6/8. táb. kórházi cs. kir. udv. nyilvt. táb. lelkésznek; Rausch Ernő 5. hads. par.-beli háború tar­­tamabeli táb. lelkésznek; megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag tudtul adassék: az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért ; Natiesta Károly 4. gy.-e.-beli alezredesnek; Alesch Ignác 64. gy.-e.-beli őrnagynak; Salzborn Alajos 1. gy.-e.-beli tart. főhad­nagynak ; Jaschk­e Rezső 1. gy.-e.-beli tart. hadnagynak. A lap mai számának 11-dik oldalán kezdődik a­­Hivatalos Értesítő egy és fél év melléklettel.

Next