Budapesti Közlöny, 1916. június (50. évfolyam, 126-147. szám)

1916-06-11 / 134. szám

Budapest, 1916. 134. szám. Vasárnap, június 11. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon : József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.............................. 40 korona Félévre ................................. 20 » Negyedévre................. 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Földmivelésügyi magyar miniszerem elő­terjesztésére a magyarországi kincstári erdők kezelésénél Csik Imre ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott főerdőtanácsost a rendszeresített illetmé­nyekkel ministeri tanácsossá, továbbá Lágler Gyula, Kovács Aladár és Pájer István főerdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott erdőtanácsosokat a rendszere­sített illetményekkel főerdőtanácsosokká kinevezem. Egyszersmind az állami kezelésbe vett községi erdők szolgálati ágazatánál Bod­nár Richárd és Förster Gyula erdőtaná­csosoknak a főerdőtanácsosi címet és jel­leget, Uniók János főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi címet és jelleget, Gyurcsó József, Gulyás Jenő és Ivaskó Sándor erdőmérnököknek a főerdőmérnöki címet és jelleget, továbbá a magyarországi kincs­tári erdők kezelésénél Burdáts János, Martián Livius és Balogh Ernő erdő­tanácsosoknak a főerdőtanácsosi címet és jelleget, Térfi Béla főerdőtanácsosi címmel felruházott erdőtanácsosnak a főerdőtaná­csosi jelleget, Gurányi István, Budescu Terentius, Konok Tamás, Furherr János, Barsy Richárd, Tomassek Miklós és Biró Zoltán főerdő­mérnököknek az erdőt­aná­­csosi címet és jelleget, Török Aladár, Bauer Jenő és Lux Árpád erdőmérnö­köknek a főerdőmérnöki címet és jelleget, Spengel Sándor, Simonffy Gyula, Lengyel Viktor és Bartók Ernő erdőmérnököknek a főerdőmérnöki címet, a horvát-szlavon­­országi kincstári erdők kezelésénél Perc Vilmos főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi címet, végül az erdészeti kisért­etügyi szolgálatnál Róth Gyula főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi címet adományozom. Kelt Bécsben, 1916. évi május hó 19-én. Ferencz József s. k. Báró Ghillány Imre s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Gobbi Alajos királyi taná­csosnak, a Nemzeti Zenede igazgatójának, művészi működése ötvenedik évfordulója alkalmából, a magyar zeneművészet terén szerzett érdemei elismeréséül, Ferencz Jó­­zsef-rendem tisztikeresztjét adományozom. Kelt Bécsben, 1916. évi május hó 27-én. Ferencz József s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Nyitrai István kalocsai érseki hivatalszolgának, nyugalomba vonu­lása alkalmából, sok évi hű szolgálata elismeréséül, az ezüst érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Bécsben, 1916. évi junius hó 2-án. Ferencz József s. k. Báró Roszner Ervin s. k. 6 császári és apostoli királyi Felsége mellet­­tiltott legkegyelmesebben adományozni: a Lipót-rend nagykeresztjét a díj elen­gedésével , kiváló szolgálatai elismeréséül: báró Hazai Samu honv. magyar minister, gyal. tábornoknak; a katonai érdemkereszt 2. osztályát a hadi­­ékitménynyel; egy gy. hadosztálynak az ellenséggel szem­ben vitéz és eredményes vezetése elis­meréséül : Kacsera Hugó, hadi fáradalmakban elhalt nyug. altábornagynak; a Ferencz József-rend középkeresztjét a kát. érdemkereszt szalagján; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: ns. Mosing Ernő vezérhadbiztosnak a had­­ügymin.-ban; a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékit­­ménynyel, díjmentesen, a háborúban kitűnő szolgálata elismeré­séül : ns. Csorgi Bála 9. t. t.-e.-beli ezredesnek; az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül: Kostecki Zdiszláv ezredesnek, egy dzs.-e. par.-nak; Köhler Károly 80. gy.-e.-beli őrnagynak; Hruschka Rikárd 25. és Langer Henrik 86. gy.-e.-beli századosoknak; az ellenséggel szemben vitéz magatartása elismeréséül: Riebasam Lajos b.-h. 4. gy.-e.-beli százados­nak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Mik Ignác 7. utász-7.-beli ezredesnek; Belsei Buday Ráfael 15. utász-7.-beli alezre­desnek ; Schmied József vezérkari századosnak; az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül: ns. Erlach Jenő 101. gy.-e.-beli és Maris Frigyes alezredesnek, utóbbi egy t. v.-z. par.; Pavlcs Rikárd 7­3. gy.-e.-beli őrnagynak; Friedl Lajos b. h. 2. t. v.-z.-beli és Schaffu­sz András 2. várt.-e.-beli századosok­nak ; az ellenséggel szemben repülői minőségük­ben vitéz magatartásuk elismeréséül: Zeidner Oszkár 5. és Grabensprungi lovag Cavallar Nándor 90. gy.-e.-beli századosoknak; kiválóan vitéz magatartása elismeréséül: Angyalossy Árpád 69. gy.-e.-beli, az ellenség előtt elesett századosnak; vitéz és eredményes magatartása elisme­réséül : Zachaczeluski Ödön 80. gy.-e.-beli, az ellen­ségtől szenvedett sebesülésében elhalt tart. főhad­nagynak ; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a katonai érdemkereszt szalagján, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül; Weinert Lipót és Dalnokfalvai Bartha Győző vasúti e.-beli századosoknak; Lap Mihály 10. helyőrs. kórh. kat. számtaná­csosnak ; az ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó szolgálata elismeréséül: dr. Popper Lajos 13. helyőrs. kórh. törzs­orvosnak ; az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartása elismeréséül: dr. Adamek József 6. helyőrs. karh. főorvosnak; a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadi­­ékitménynyel, az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül : Bauer Gyula ezredesnek, egy gy.-e. par.-nak ; Lukup János 22­, Leyenburgi Poglagen Károly 35., ns. Tornyos Ödön 39. és Andres Rezső 96. gy.-e.-beli és Mann Alajos 4. várt. 7.-beli századosoknak; Zajac Vazul 80. és Schumann István 87. gy.-e.-beli főhadnagyok­nak; Baudisch Alfréd 39., Hab­on János 41. és A lap mai számának 8-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és háromnegyed ív melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a főrendiház 1916. évi junius 10-diki, 79-dik üléséről.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék