Budapesti Közlöny, 1916. augusztus (50. évfolyam, 174-199. szám)

1916-08-01 / 174. szám

Budapest, 1916. 174. szám. Kedd, augusztus 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség, VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon : József 20—21. Kiadóhivatal ; VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak; a «Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre ............................ 40 korona Félévre ............................... 20 » Negyedévre...............................10 » Errg teljes lap ára 60 fillér.' Hivatalos hirdetések: ] A «Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­­£ detések díja előlegesen küldendőbe,­­ még pedig 100 szóig e­gyszeri hirdetésért 2K,100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K ! és így tovább. — Ezenfelül beküldendő­­ az esedékes nyugtatványbélyeg és az­­ esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelső kéziratot méltóztatott legkegyelme­sebben kiadni: Kedves gróf Tisza! Második évfordulóját éljük azoknak a napoknak, amelyekben ellenségeink engesz­telhetetlen érzülete harczra kényszerített bennünket. Mélyen fájlaljam bár, hogy ilyen hosszú ideig tart az emberiségre súlyosodó nehéz megpróbáltatás, felemelő elégtétellel tölti el keblemet, ha arra a kemény tusára visszatekintek, amely a monarchia meg­törhetetlen erejébe vetett bizalmamat újra meg újra igazolja. Az ellenséges túlerő folyton megújuló támadásait dicső szövetségeseinkkel váll­vetve hősiesen visszaverő bátor fiaihoz méltón otthon is azt a lelkesült köteles­­ségérzetet tanúsítja a nemzet, amely egye­dül méltó a mai nagy és komoly idők­höz. A győzelem kivívására irányuló egyet­len nagy elhatározásban egyesülve férfias elszántsággal hoz meg a dicsőséges és állandó béke kiküzdésére szükséges min­den áldozatot. A haza javára szükséges rendszabályok helyes megértésével viseli el a gazdasági életnek a háború igényelte korlátozásait és hiúsítja meg ellenségeink­nek a békés lakosság létének rendszeres veszélyeztetésére irányuló gonosz szándé­kait. Szívem atyai együttérzéssel osztja meg minden egyes hívemnek olyan állhatatos lelki erővel viselt gondjait: a gyászt az elesettekért, a harczban álló szeretteink miatti aggodalmat, az áldásos békemunka megzavarását, az összes életviszonyok érzé­keny súlyosbodását. De a mögöttünk lévő két hadiév lélekemelő tapasztalataira támaszkodva teljes bizalommal nézek a lassanként kialakuló jövőbe abban a bol­dogító tudatban, hogy derék nemzetem valóban megérdemli a diadalt s a hívő­nek avval a reményével, hogy az Úristen kegyelme és igazságossága nem fogja tő­lünk a győzelmet megtagadni. Szükségét érzem, hogy ezekben a komoly de reményteljes emléknapokban kifejezésre juttassam, hogy büszke örömmel tölt el a nemzetnek soha nem lankadó hazafias ál­dozatkészsége s hogy hálás szívvel isme­rem el a végleges sikert biztosí­tó elszánt magatartását. Megbízom Önt, hogy ezt nevemben köztudomásra juttassa. Kelt Bécsben, 1916 július hó 31-én. Ferencz József s. k. Gróf Tisza István s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére, a hadügyministerium bécsi palotájának építése körül végzett kitűnő munkáik által szerzett érdemeik elisme­réséül Jungfer Ferenc és Jungfer József budapesti mű- és épületlakatosok és bronz­gyárosoknak Ferencz József-rendem lovag­keresztjét adományozom és megengedem, hogy Steiner Ferenc budapesti ércárugyáros­­nak ugyanilyen érdemeiért Elismerésem tudtul adassák. Kelt Bécsben, 1916. évi julius hó 20-án. Ferencz József s. k. Báró Roszner Ervin s. k. a császári és apostoli királyi Felsége folyó évi julius hó 2- án Bécsben kelt legfelső elhatá­rozásával gróf Széchenyi Bertalannak, a fő­rendiház alelnökének a belső titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi julius hó 26-án Bécsben kelt legfelső elhatá­rozásával báró Sennyei Béla nagybirtokosnak, a főrendiház tagjának a belső titkos tanácsosi méltóságot díjmentesen legkegyelmesebben ado­mányozni méltóztatott. ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott legkegyelmesebben (Folytatás) el­edelni, hogy: a nyugállományba átvétessenek (1916. augusztus 1-vel). a köv. táborn­ok-hadbirák: Kurylovicz Mihály, a legfőbb kat. törvény­szék tanácselnöke, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat eredményéhez képest mint szolgá­latra alkalmatlan, és megparancsolta, hogy neki ez alkalomból a legfelső megelégedés kifejezése tudtul adassák. Fattinger Károly, a kft. főügyész helyettese, a saját kérelmére megejtett felülvizsgálat ered­­ményéhez képest mint szolgálatra alkalmatlan, és neki ez alkalomból a Ferencz József-rend középkeresztjét adományozta; továbbá: legfelső kegyelemből és kivételesen, hogy gróf Wickenburg Ede 7. gy.-e.-beli tart. őrnagy, a hivatásos állományba helyeztessék át; Kristinus Lipót 10. t. v.-7.-beli várakozási illetékkel szabadságolt őrnagy, az ujabbi felül­vizsgálat eredményéhez képest mint szolgálatra alkalmas, nevezett zászlóalj tényleges állomá­nyába helyeztessék át, hogy a nyugállományba átvétessenek (1916. aug. 1-vel). a köv. ezredesek: Mülleneggi Müller József 36.­­­­.-e.-beli és Wiederspergi báró Wiedersperger Nándor 11. hegyi t.-e-beli ezredesek, az utóbbi, továbbá Heiss Károly 14. hegyi t.-e.-beli és Raffelsberger Frigyes 3. várt.-e.-beli alezrede­sek, a felülvizsgálat eredményéhez képest mint csapatszolgálatra a hadseregben alkalmatlanok, helyi szolgálatra alkalmasak; Dvorák Géza 11. hegyi t.­e.-beli ezredes, a felülvizsgálat eredményéhez képest mint ezidő­­szerint szolgálatra alkalmatlan, várakozási ille­tékkel hat hónap tartamára szabadságoltassák; adományozni; a díj elengedésével: az alezredesi címet és jelleget: Makkos-Hettyei Hettyey Gyula és Dragont Grubiczy László testőralőrmesterek­­nek és őrnagyoknak; az őrnagyi címet és jelleget: lovag Thierry Frigyes testőrnek és százados­nak, mindhárman Ő Felsége magyar testőrségé­­nél, eddigi testőri rendfokozatukban meghagyá­suk mellett. Bosznia és Hercegovina tartományi főnöke Gakovics Döme­kljucsi járásbirósági joggyakor­nokot albíróvá nevezte ki a IX-dik rangosz­tályba. A m. kir. pénzügyminister Urbán Béla fő­­bányabiztost a pénzügyministériumban, ebben a miségében és jelenlegi állomáshelyén való meg­hagyása mellett, a VII. fizetési osztályba, ifj. Grigercsik Géza bányabiztost a petrozsényi m. kir. bányabiztosságnál, jelen állomáshelyén való meghagyása meghagyása mellett, a VIII. fizetési osztályba főbányabiztossá és Kerényi István bányaesküdtet a gölniczbányai m. kir. bánya­­biztosságnál, jelen állomáshelyén való megha­gyása mellett, a IX. fizetési osztályba bánya­biztossá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter kinevezte: Ács Endre oki. tanítót a magyarbeczei, Ádám Anna oki. tanítót a dóczi, Adler Jenő oki. tanítót a pálosnagymező­­irtványi, Angyalné Popovich Jolán oki. tanítót a csejtei, Antonescu Mária oki. tanítót a marosborsai, Babala János zólyomternyei rk. fel. isk. tanítót a sebeséri, Bacsó Sándor szombatsági közs. isk. tanítót a beregkisalmási, Bada József turócztölgyesi ág. ev. fel. isk. tanítót a kiscsepcsényi, Baitz Béla okf. tanítót a jánoshegyi. A »Budapesti Közlöny«mai számának 9-dik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesitő« fél iv melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék