Budapesti Közlöny, 1916. szeptember (50. évfolyam, 200-224. szám)

1916-09-01 / 200. szám

Budapest, 1016. 200. szám. Péntek, szeptember 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a­­Hivatalos Értesítő, és az Országgyűlési­­ Értesítő, című mellékletekkel együtt,­­ naponkint postai szétküldéssel, vagy­­ helyben házhoz hordva . Egész évre...............................,40 korona • Félévre ................................ 20 . Negyedévre..............................­10 . Egy teljes lap ára 60 fillér.' Hivatalos hirdetések: A­­Hivatalos Értesítő­k-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K,100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Szerkesztőség, VII. kerület, Rákóczi­ út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal­­ VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91, Magánhirdetések. Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége méltóztatott legkegyelmesebben megen­gedni, hogy Ferencz Szalvátor főherceg lovassági tábornok ur ő cs. és kir. fensége a neki adományozott ottomán császári ezüst és arany hadi Imitaz-érmet elfogadja és viselje. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére, nyugdíjazásuk alkalmából, a közszolgálat terén szerzett érdemeik elismeréséül Bulyovszky János földmive­­lésügyi ministériumi ministeri tanácsos­nak Lipót-rendem lovagkeresztjét, Sas Ede ministeri osztálytanácsosnak pedig XII. oszt. vaskorona-rendemet, mindkettő­nek díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1916. évi augusztus hó 19-én. Ferencz József s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére kiváló és eredményes mű­ködésük elismeréséül a Budapest székes­­fővárosi adófelügyelőség következő tiszt­viselőinek, még­pedig: Becsehelyi Gaszner Pál ministeri tanácsos, adófelügyelőnek Lipót-rendem lovagkeresztjét, Komáromy­­ István királyi tanácsos, adófelügyelő-helyet­tesnek és Szilassy Géza királyi tanácsos, adófelügyelő-helyettesnek III. osztályú vas­korona-rendelet — mind a háromnak díjmentesen, — dr. Zsolnay Imre, Eber­­hardt Antal és Sántha Ernő pénzügyi tanácsosoknak, valamint dr. Rózsahegyi Jieredné István pénzügyi titkárnak Ferencz József­ rendes lovagkeresztjét, továbbá dr. Balás­falvy Kiss Géza pénzügyi segéd tit­kárnak a koronás érdemkeresztet s végül Hann Arnold királyi tanácsos, adófel­ügyelő-helyettesnek és törvényes utódainak a magyar nemességet »Budai«­ előnévvel díjmentesen adományozom. Kelt Bécsben, 1916. évi augusztus hó 28-án. Ferencz József s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz­terem előterjesztésére dr. Ortvay Rudolf egyetemi magántanárt a kolozsvári tudo­mányegyetemen üresedésben levő mennyi­ségtani tanszékre nyilvános rendkivüli tanárrá a VII. fizetési osztályba, a tör­vényszerű illetményekkel, kinevezem. Kelt Bécsben, 1916. évi augusztus hó 16-án.Ferencz József s. k. Jankovich Béla s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltó?u­­tatott legkegyelmesebben adományozni: a vaskorona-rend 2. osztályát a hadiékit­­ménynyel, díjmentesen; a háború ideje alatt odaadó és kitűnő szolgálata elismeréséül; lovag Margutti Albert vezérőrnagynak, be­osztva gróf Paar Ede vezérezredeshez, Ő Felsége főhadsegédéhez; a Lipót-rend lovagkeresztjét a hadiékít­­ménynyel, díjmentesen , a háborúban kitűnő szolgálata elismeréséül; Hlavácek Vince altábornagynak; az ellenséggel szemben hadtest vezérkari főnöki minőségében kiválóan eredményes magatartása elismeréséül Langenrodei lovag Langer Ármin vezérkari ezredesnek ; a Ferenc József-rend tisztikeresztjét a hadiékitménynyel, különleges alkalmazásban kitűnő szolgálata elismeréséül; Flor­schütz Nándor m. kir. horvát-szlavón csendőrezredesnek, a belgrádi kat. főkorm.-nál; a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékit­­l­ménynyel, díjmentesen, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül: ns. Lüke Imre ezredesnek, egy h.-e. par.-nak Lenarduzzi Cacilián és Radeglia Alajos 97. gy.-e.-beli századosoknak; Raith Antal 5. és Schwarz Rezső 27. gy.-e.-beli alezredeseknek; ns. Issekutz Jenő 67., Walle Rikárd 93. és Kaluschice Emil 94. gy.-e.-beli őrnagyoknak; Spiegel Adolf 99. gy.-e.-beli, Fez Károly 6. t. tar.-e.-beli és Kalal Bohuszláv cs. kir. II. védlövész-e.-beli századosoknak; Trupk­owic Henrik 44., ns. Dierkes Jenő 49., Diendorfer Sándor és Zalán Antal 68. gy.-e.-beli és Winger Rikárd 9. drag.­e.-beli őrnagyoknak; Németh József vezérkari, Freiszberger Vilmos 74. és Szuntó Márton 78. gy.-e.-beli századosoknak; az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk és kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Zivkovic Jenő 11. árk.-7.-beli századosnak; Sinka Károly 53. gy.-e.-beli alezredesnek; az ellenséggel szemben vitéz magatartása elismeréséül: lovag Dzierzanowski Kázmér őrnagynak, száma a 20. t. tar.-e.-ben; az ellenség előtt elesett: Bokross János 68. gy.-e.-beli századosnak; Krepczik Oszkár 49. gy.-e.-beli tart. főhad­nagynak ; vitéz és eredményes magatartása elisme­réséül • Varga Lajos 49. gy.-e.-beli, az ellenség előtt elesett tart. századosnak; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a hadiékitménynyel, az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartása elismeréséül: Schweiger Albert bt., cs. kir. 24. Ldw. gy.­­e.-beli cs. kir. Ldw. nyilvt. táb. rabbinak, az ellenséggel szemben kitűnő és önfeláldozó szolgálatuk elismeréséül: dr. Warecha Oszkár cs. kir. 24. Ldw. gy.­e.­­beli ezredorvosnak, a 43. hadoszt. egészs. int.­­nél; dr. Bertolini Ferenc cs. kir. 1. népf. ker. par.-beli népf. ezredorvosnak, egy féldand.-nál; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: Kohlig Alajos Ldw. alhadbiztosnak, egy hads. par.-nál; a háborúban kitűnő szolgálatuk elisme­réséül : Cenetovi Podloj Alfréd nyug. ezredesnek cím­mel és jelleggel, a pólai térpar­-nál; cluster Henrik jt., cs. kir. Ldw. nyilvt. száza­dosnak, egy hadi­­párnál; a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadit­ékitménynyel, az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért : Reymann Hugó vezérőrnagynak; Oratze Miksa táviró-e.-beli századosnak; Bien János 33. vasúti századbeli főhadnagynak; Guggenberger Albin táviró-e.-beli tartalékos főhadnagynak; Kopriva Nándor vezérőrnagynak; Romanic Artur 78. gy.-e.-beli főhadnagynak; Steinsky Rezső 11. vasúti századbeli tart. hadnagynak; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­suk elismeréséül: Rudel Rezső vezérőrnagynak, a cs. kir. leg­főbb Landw. törvényszéknél; ns. Ujfalusy László 62. gy.­e.-beli őrnagynak; Stein Ferenc 3., Pauschenwein Ágost 49. és Banfield Nándor 53. gy.-e.-beli, Nikolajevic Szilárd 23. t. v.-z.-beli és Frei Lipót 4. t. t.-e.-beli századosoknak;­ Knobloch Ferenc 51. gy. e.-beli, Hablitschek Rezső 22. t. v.-z.-beli. A »Budapesti Közlöny« mai számának 10-dik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesitő« fél év melléklettel.

Next