Budapesti Közlöny, 1916. október (50. évfolyam, 225-250. szám)

1916-10-01 / 225. szám

Budapest, 1916. Vasárnap, október 1. . szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. Előfizetési árak: a «Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre................................ 40 korona Félévre ......................... 20 • Negyedévre................................­10 » Egy teljes lap ára 60 fillér.­ HIVATALOS LAP: Szerkesztőség, VII. kerület, Rákóczi-út 54 szám. Telelőn­­ József 20—21, Kiadóhivatal­­ VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épü­let. Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések­ dija előlegesen küldendőbe, s még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és igy tovább. — Ezenfelül beküldendő­­ az esedékes nyugtatványbélyeg és az­­ esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben adományozni : a Lipót-rend lovagkeresztjét a hadiékít­­ménynyel, díjmentesen, az ellenséggel szemben eredményes maga­tartása elismeréséül: Haustenaui Haustein Henrik, hadifáradalmak következtében elhalt vezérőrnagynak; az ellenséggel szemben kiválóan vitéz és eredményes magatartása elismeréséül: Burger József 59. gy.­e.-beli őrnagynak; az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartása elismeréséül: Yellerié Alfréd 29. t. v.-z.-beli őrnagynak; a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékit­­ménynyel, díjmentesen, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül: Czikel József ezredesnek, egy gy--e. par.-nak; Frühauf Ernő 74. gy.-e.-beli alezredesnek, egy­­cs. kir. népf. gy­­ e. par.-nak; Eirich Albert 82. gy.-e.-beli őrnagynak; Gerzabek Ernő 92. gy.-e.-beli századosnak; Kneehtl József alezredesnek, egy gy.-e. ideigl. par.-nak; Kurmano­vicz Győző 13. gy.-e.-beli őrnagynak; Neujahr Lajos 23. t. v.-t.-beli századosnak; Wolfram Alajos b.-h. 1. gy.-e.-beli tart. fő­hadnagynak ; az ellenséggel szemben eredményes maga­tartása elismeréséül: Schneider Rezső 9. lov. t.-v.-beli őrnagynak; a hadiékitményt a Ferencz József-rend lovagkeresztjéhez, a háború ideje alatt kitűnő szolgálata elismeréséül: Doubravsky Henrik alezredes-hadbirónak, a prágai Ldw. hadoszt. bíróság vezetőjének, a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a hadiékítménynyel, az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartásuk elismeréséül: dr. Pumálka Jaroszláv 47. gy.­e.-beli cs. kir. népf. ezredorvosnak; dr. Gebhardt Ferenc háború tart.-beli m. kir. honv. ezredorvosnak, a budapesti 9. cm. ágyús oszt.-nál, az ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó szolgálatuk elismeréséül. • dr. Spiegel Szigfrid cs. kir. népf. főorvosnak, egy rögt. dand. egészs. int.-nél; Kemény Ede táb. superiornak, egy hads. par.­nál ; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: Intichar Rezső hadbiztosnak, egy gy. had­oszt.-nál ; a háborúban kitűnő szolgálata elismeré­seül: Hohensinner Adolf kát. éleim, gondnoknak, a grazi nyilvt. éleim, rakt.-nál; a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadi­ékitménynyel , az ellenséggel szemben vitéz magatartá­suk elismeréséül: Böhm Gyula m. kir. honv. gy.-e.-beli száza­dosnak ; Them Ödön 67. gy.-e.-beli tartalékos főhad­nagynak ; Prica Milivoj 78. és Rosenbaum Egon 82. gy.-e.-beli, Aczél Sándor 13. és Németh János 29. t. v.-t.-beli és Novotny Ernő 11., 14. t. t.-e.-beli tart. had­nagyoknak ; Raidel Márton 64. gy.-e.-beli századosnak; Bronhólz Artur 4. dzs.-e.-beli századosnak; Chmel Hugó és gróf Belcredi Rikárd 6. és Bormili Botschan Frigyes 14. drag.-e.-beli; ns. Geldern Oszkár 12. és Jamniki Jóny László 14. h.-e.-beli főhad­nagyoknak ; Pick Alfréd és Anzenbacher Albert 42., Beilschmied Gottfried 48., Vajda Sándor 65., Furgyik György és Slavetic Jakab 70. és Rechner Lipót 86. gy.-e.-beli, Kloucek Károly j1., 5. drag.-e.-beli, Raffelsperger János 4. dzs.-e.-beli és Gosztonyi László 31. t. tav.-e.-beli tart. fő­hadnagyoknak ; Dytrych Tamás 18. t. v.-t.-beli szkv. főhad­nagynak ; Zapf Vilmos 1. árk.-t.-beli hadnagynak; Gál Ferenc 2., Navrátil József 25., Héber Mátyás 51., Pinát Domonkos 64., Rosenberg Jenő 11., 70. gy.-e.-beli és Pruc­a József 5. várt.-e.-beli tart. hadnagyok­nak; Wagner Ede 44. és Petermann Hugó 84. gy.-e.-beli századosok­nak; Spieth­off Erik 29. t. v.-z.-beli tart. százados­nak; Pillwein Lipót cs. kir. 3. udw. dzs.-e.-beli századosnak, egy gy.-dand. par.-nál; Rudolph Brúnó 42. gy.-e.-beli, Szúnyoghi Szúnyogh Rezső 7. h.-e.-beli, Smolka Ervin 32. t. t.-e.-beli, Förster Róbert 29. t. tar.-e.-beli, Adametz Antal 2. várt.-e.-beli és Várady István m. kir. 25. honv. gy.-e.-beli főhadnagyoknak; Nikodem Henrik 81. gy.-e.-beli tart. főhad­nagynak ; Dobay Károly m. kir. népf. főhadnagynak, Korytowski főhadnagy különítményénél; Pajdak Julián 57. gy.-e.-beli hadnagynak; Oberhummer János táviró-e.-beli és Horovitz reche Verständig Alte cs. kir. 32. Ldv. gy.-e.-beli tart. hadnagyoknak; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­suk és kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Fáik Konrád 9. utász-7.-beli főhadnagynak; Horváth József 5. árk.-z.-beli tart. hadnagy­nak; Töbör-Ethel báró Nagy Árpád m. kir. népf. főhadnagynak, egy gy. hadoszt.-nál, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Sternecki báró Zeidler-Daublebsky Egon és ns. Meritzi Elek vezérkari ezredeseknek, a köv. századosoknak, báró Procházka Henriknek a 13. vonatoszt.-ban; Korpitsch Otmárnak a cs. kir. Ldw.-nél, a flitschi csoportpar.-nál; Steffel Hubertnak a cs. kir. 2. orsz. csendőr­­par.-nál; továbbá: Gruber Antal 6. hegyi t.-e.-beli főhadnagynak; vitéz magatartásuk elismeréséül, az ellenség előtt elesett: Haller Alfréd 93. gy.-e.-beli főhadnagynak; Pásztor István 27. gy.­e.-beli tartalékos had­nagynak ; a lelkészi érdemkereszt 2. osztályát a fehér­vörös szalagon, az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartása elismeréséül: Wusz József tart. táb. lelkésznek, a Kartner önk. lövész e.-nél; az ellenséggel szemben kitűnő és önfeláldozó szolgálatuk elismeréséül: a köv. tart. táb. lelkészeknek; Forgács Jánosnak egy hegyi dand. par.-nál; Lisicai Vincének egy partvéd par.-nál; megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag másod­szor tud túl adassék: az ellenséggel szemben eredményes maga­tartásért : Dolinschi Gergely 10. hegyi t.-e.-beli száza­dosnak ; az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásukért : Orbán Rezső 51. gy.-e.-beli és Wirth József 19. t. tar.-e.-beli főhadnagyok­nak. A »Budapesti Közlöny« mai számának 7-dik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítők háromnegyed év melléklettel.

Next