Budapesti Közlöny, 1916. november (50. évfolyam, 251-279. szám)

1916-11-01 / 251. szám

Bud­ape­st, 1916. Szerda, november 1., 251. szám. Bu­DAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon : József 20—21. Kiadóhivatal­­i VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon : József 13—91. Előfizetési srak:­­a .Hivatalos Értesítők és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre................................40 korona Félévre ..................................­ 20 * Negyedévre................................’10 « Eggy teljes lap ára 60 fillér.' Hivatalos hirdetések: A­­Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és igy tovább. —­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fül. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz­terem előterjesztésére dr. Réth­ey Ferenc kecskeméti református jogakadémiai nyil­vános rendes és egyetemi magántanárt, a kassai jogakadémián üresedésben levő magyar és osztrák magánjogi tanszékre a VII. fizetési osztályba, a törvényszerű illetményekkel nyilvános rendes tanárrá kinevezem. Kelt Bécsben, 1916. évi október hő 16-án. Feerner József s. k. Jankovich Béla s. k. 6 császári és apostoli királyi Felsége mél­­tóztatott legkegyelmesebben (Folytatás.) megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag másod­szor tudtul adassák : az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért : Wolfrum Frigyes cs. kir. Ldv. nyilvt. főhad­nagynak, a X. tart. t. tar.­e.-ben; Horváth Gyula 34. gy.-e.-beli századosnak; Spondcdungai lovag Mete Rezső 1. thz. cs. v.­­e.-beli és Halindl Ferenc 9. lov. t.-o.-beli főhadnagyok­nak; Méreg Dezső 31. t. v.-t.-beli, Pompe Gusztáv b.-t., 29. t. t.-e.-beli és Knapp János 7. lov. t.-o.-beli tart. főhad­nagyoknak ; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sáért és kitűnő szolgálatáért: Kolomyjczuk Sándor 64. gy.­e.-beli száza­dosnak ; az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­táért : Kiesling Róbert tüzérs. törzsbeli századosnak; hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag tudtul adassák : az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásukért : Hessner Hugó századosnak, számf. a 19. t tar.-e.-ben, a cs. kir. 26. Ldw. t. t.-e.-ben; Lackinger Frigyes cs. kir. 13. orsz. csendőr­­par.-beli századosnak, egy dand. par.-nál; Frank Ferenc 9. t. tar.-e.-beli, ns. Reinöhl Vilmos 14. árk.­z.-beli és ns. Domaseivski Alfonz cs. kir. 5. Ldw. dzs.­­e.-beli főhadnagyoknak; Hubacek Milán 15. és Bodonyi Sándor 37. gy.-e.-beli, Prokop Lajos 9. vonatoszt.-beli és Baltm­ester Guidó jt., cs. kir. 22. Landw. t. tar--o.-beli tart. főhadnagyoknak; Linka Antal cs. kir. Ldw. nyilvt. főhadnagy­nak, a cs. kir. 29. népf. ker. par.-nál; Grábovac Vladimir 29. gy.-e.-beli hadnagynak; ns. Verrette Ármin 3. t. t.-e.-beli és Bernatz Tivadar cs. kir. II- védlövész e.-beli századosoknak; Pruckmair Rezső tart. főhadnagynak, a cs. kir. II. védlövész e.-ben; Feszi Henrik 2. vonatoszt.-beli cs. kir. Ldw. nyilvt. főhadnagynak; Sajovic Rezső jt., cs. kir. 1. és Rosenbaum Alfréd cs. kir. 25. népf. kér. par.­­beli népf. főhadnagyoknak; Pecka Vencel cs. kir. 21. Ldw. t. t.-e.-beli tart. hadnagynak; Naleczi lovag Kurpivski Győző és Schivabik Aurél 3. tkz. cs. v.-e.-beli és Thomann Nándor 4. t. t.-e.-beli őrnagyoknak; Gamber Miklós 64. és Gruss Rikárd 84. gy.-e.-beli, Buchberger György b.-h. 1. t. v.-t.-beli és Kubinszky Lajos 5. h.-e.-beli századosoknak; Bauer Lajos 69. gy.-e.-beli főhadnagynak; Göbel Károly 11., 12., Lempart Ceszláv 13. és Lustig Alajos 21. gy.-e.-beli, Salzmann Ármin 4. tiz. cs­­v.-e.-beli, Truksa József b.-h. 1. gy.-e.-beli, Hellinger Adolf 14. t. tar.-e.-beli és Laszgallner Zoltán 6. hegyi t.-e -beli tart. főhadnagyoknak, Heinrich Jenő 64. gy.-e.-beli nyug. főhad­nagynak ; Liebscher Károly 11., Kékessy Pál 29., Lang Vilmos 64. és Rosenkranz Ferenc 92. gy.-e.-beli, Zeisberger Rezső 1. th­. cs. v.-e.-beli, Breitwieser Gyula III/36. t. tar.-o.-beli, Nagyjeszeni Jeszenszky Ferenc 10. lov. t.­o.-beli és Fál­isz János vasúti e.-beli tart. hadnagyok­nak; az ellenséggel szemben repülői minőségük­ben vitéz magatartásukért: a köv. századosoknak: Losonczy Bélának, számf. a 34. t. t.-e.-ben; Schonowsky Brúnónak, számf. az 5. t. tar.-e.­­ben; Király Kornél főhadnagynak, számf. a 82. gy.-e.-ben; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért és kitűnő szolgálatukért: Steszl Ferenc 80. gy.-e.-beli és ns. Ocskay Rezső 27. t. t.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Kolar Szaniszló tart. erődit. hadnagynak, Fitinger százados erődépít. csoportjánál; gróf Segúr-Cabanac Ágost cs. kir. 6. udw. dzs.-e.-beli tart. főhadnagynak; az ellenséggel szemben vitéz és önfel­áldozó magatartásukért: Hollegaui Hollegha Károly 27. és Kiss Ernő 82. gy.-e.-beli, Pühringer Károly 2. és Pécsi Miklós 19. helyers., kórh. tart. segéd­orvosoknak, orvostudoroknak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért : Klumbergi lovag Pollack Albert 4. h.-e.-beli századosnak; báró Rothschild Maier Alfonz 6. drag.-e.-beli tart. századosnak; Kálorda Rezső és Kops­chit­z Walter 1. és Rudolph Brúnó 42. gy.-e.-beli, Schwarzer Herbert 5. drag.-e.-beli, Schlagetter Rezső 4. h.-e.-beli, Widmann Walter 12. vonatoszt.-beli, Rothnagel Rezső 17. és Zádor János 22. egész s. o.-beli főhadnagyok­nak ; Kalas Cestmir 67. gy.-e.-beli, Flachsieder Miksa 13. t. v.-t.-beli, Lakstetter József 7. t. t.-e.-beli, báró Ringhoff­er Alfréd 19. t. tar.-e.-beli, Értei Rezső és Czayka Ödön vasúti e.-beli, Ganster Károly, Biederer Ferenc, Walenta Antal, Machatschek Károly, Winkler Róbert, Klauber Vilmos és Entner Vencel távíró-e.-beli, Wolfsthurm­ Grebner Ede 14. vonatoszt.-beli és Kedzierski Szaniszló 3. egészs. o.-beli tart. főhadnagyoknak; Feichtner János századosnak, száml. a cs. kir. 9. Ldw. gy.-e.-ben; ns. Ziegler Artur cs. kir. Ldw. 2. hadkieg. kir. par.-beli szkv. századosnak; Keller Oszkár 1. tir. cs. v.-e.-beli főhad­nagynak ; Pleva Károly 15. gy.-e.-beli és Skoda Alajos erőhajtócsapatbeli tart. főhad­nagyoknak ; Khány Nándor cs. kir. I. népf. kir. par.-beli cs. kir. Ldw. nyilvt. főhadnagynak; Patrák Zdenkó cs. kir. népf. főhadnagynak, egy dand. par.-nál; Minner Vilmos cs. kir. Ldw. nyilvt. főhad­nagynak, a 13. hadtáp vonatpár.-nál; az ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó szolgálatáért: dr. Jarisch Adolf cs. kir. 3. Ldv. gy.-e.-beli tart. segédorvosnak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatáért és egy altisztnek a vizbefullástól saját élete veszélyeztetésével véghezvitt meg­mentéséért : Thornton Rikárd 2. vonatoszt.-beli tart. fő­hadnagynak ; a háborúban kitűnő szolgálatukért: Lanié Ernő erőhajtócsapatbeli főhadnagynak; báró Mersey Alajos cs. kir. népf. hadnagynak, a zagorzi körzetpart­ nál; a vasúti hadiszolgálat terén kitűnő szol­gálatukért : Wittlin Sámuel cs. kir. Ldw. nyilvt. főhad­nagynak­ és Gapp Károly cs. kir. népf. főhadnagynak, az 5. táb. szállitásvezet.-nél; különleges alkalmazásban kitűnő szolgá­latáért : Chischy Antal cs. kir. Ldw. nyilvt. főhadnagy­nak, a lublini kat. főkorm.-nál. A »Budapesti Közlöny« mai számának 11-dik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő« háromnegyed év melléklettel.

Next