Budapesti Közlöny, 1916. december (50. évfolyam, 280-304. szám)

1916-12-01 / 280. szám

Budapest, 1910. 280. szám, Péntek, december 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon» József 20—21. Kiadóhivatal, VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon­ József 13—91. Előfizetési árak: a «Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...........................- 40 korona Félévre ............................ 20 » Negyedévre............................-10 ■ Egy teljes lap ára 60 fillér.­ Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K,100—200 szóig 4 K,200—­300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-kü­lön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben (Folytatás) adományozni: a katonai érdemkereszt 3. osztályát a hadi­­ékitménynyel, az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk elismeréséül: Kneifel Lajos 17. gy.-e.-beli ezredesnek; Patkós-Teszéri Zámori Imre 46. gy.-e.-beli őrnagynak; Katyanszky György 29. és Lanzenaueri Hähling Gusztáv 97. gy.-e.-beli, Boros Béla 13. hegyi t.-e.-beli és Schmidt Győző 11. árk.-t.-beli századosoknak; Bednár­d Lajos 4., Raut­y Béla 71. és Khern Ervin 88. gy.-e.-beli, Killian Ferenc 7. drag.-e.-beli, Stiasny Ottó 29. t. t.-e.-beli, Svoboda Bohusláv 8. és Kralj Dusán 31. t. tar.-e.-beli és Langer Albin 1.várt.-e.-beli főhadnagyoknak; Franca Miklós 31., Wagner Wilibald 88. gy.-e.-beli és Bunzl Ernő 9. drag.-e.-beli tart. főhadnagyok­nak; Sztankovics Mihály 26. t. v.-t.-beli szkv. fő­hadnagynak ; Strohschneider Ottó cs. kir. udv. nyilvt. főhad­nagynak, az 58. tart. t. t.-e.-nél; Langer Vilibald 4. várt.-e.-beli századosnak, Laudenbach Emil 84. gy.-e.-beli, Lederle Ede 21. t. v.-t.-beli, Ludvigh Árpád b.-h. 3. gy.-e.-beli, Lederer Ferenc 36. t. t.-e.-beli és Leeb Lipót 4. várt.-e.-beli főhadnagyoknak; Láz Ferenc 18. gy.-e.-beli tart. főhadnagynak; gróff Lodron Alberik 2. dzs.-e.-beli hadnagy­nak ; Lukáts András 48. gy.-e.-beli, Schranz Károly 6. t. v.-t.-beli és Löwenberg Erik 8. dzs.-e.-beli tart. hadnagyok­nak ; Schwarzl József 5. t. tav.-e.-beli, az ellenség­től szenvedett sebesülésében elhalt tart. főhad­nagynak; az ellenség előtt elesett: Stadlhauer Nándor 72. gy.-e.-beli főhadnagy­nak; Pinková Vencel 91. gy.-e.-beli, Calligaris Alfréd 9. és Leitner Ernő 10. drag.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Kenedi László 72. gy.-e.-beli és Ko­pperi Vilmos 2. t. v.-t.-beli tart. had­nagyoknak ; az ellenséggel szemben repülői minőségé­ben vitéz magatartása elismeréséül: Lukas-Shija Fábián 7. t. tar.-e.-beli tart. hadnagynak; az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásuk és kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Oltramari Spetzler Arna századosnak, számi, a táviró-e.-ben; Gröbl Lipót 25. gy.-e.-beli és Szabó Mihály 12. árk.-z.-beli főhadnagyoknak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Pick Ernő cs. kir. 4. Ldw. dzs.-e.-beli tart. őrnagynak; Sychra Károly hadmérnöki törzsbeli és Miákich Alajos 38. gy.-e.-beli századosoknak; Kloss Oszkár 6. vonatoszt.-beli őrnagynak; Schlarb Miksa 10.vonatoszt.-beli századosnak; megparancsolni, hogy a legfelső dicsérő elismerés újólag másod­szor tud túl adassák: az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásukért : Loncai Béla 24­, Deissler János 88. gy.-e.-beli, Köhler Hugó 32. t. t.-e.-beli, Ernic Rafael 5. és Pomiani lovag Cienski-Cierna István 6. dzs.-e.­­beli századosoknak; Groetschel József 5. t. tar.-beli főhadnagynak; Lundwall Erik 27. és Zachaczewski József 36. t. t.-e.-beli és Kowanetz Ferenc 2. várt.-e.-beli tart. főhad­nagyoknak ; Bernek János 43. gy.-e.-beli tart. hadnagynak, hogy a legfelső dicsérő elismerés tudtul adassák: az ellenséggel szemben vitéz magatar­tásukért : Lenz Rezső 48. és Kő József 76. gy.-e.-beli őrnagyoknak; Lujanovits Miklós 24. gy.-e.-beli és Ludwig Frigyes 10. nek. t. t.-e.-beli száza­dosoknak ; Kiszlinger István 37. gy.-e.-beli és Liszt József 5. vonatoszt.-beli főhadnagyok­nak; Kohler Miksa jt., 14. t. tar.-e.-beli és Lion Manfréd 5. vonatoszt.-beli tart. főhad­nagyoknak ; ns. Bangha Imre tüzérs. törzsbeli, Klimann András 27., Crnkovic Lőrinc 75., Kohla Rikárd 88., Baudisch Peregrin 91. gy.-e.-beli és Kollingl Győző 12. t. tat.-e.-beli századosoknak; Werkowitsch Jenő 58. tart. t. t.-e.-beli nyug. századosnak ; Krausse János 3., Fechner Kurt 4., Am­ásy Inge 44., Kellner Zsigmond 69. gy.-e.-beli, Muhl­fried Guidó 36. t. t.-e.-beli, Kramer Vilmos 3. és Witting Erik 16. t. tar.-e.-beli és Plasil Vilmos 1. várt.-e.-beli főhadnagyoknak: Bühmer Nándor 1., Bierhammer Miksa 4., Bódis István b.-i, 44., Banner Zoltán 85 , Arnstein Erik 88. és Lukaszewski Mihály 95. gy.-e.-beli, lovag Eisenstein Béla 11. drag.-e.-beli, Schadle Róbert 11., Derych Vladiszláv 29., Ritter Ferenc és Müller Rezső 33., Berald Wilfried 36. t. t.-e.-beli, Burner Károly és Isaák László 2. várt.-t.-beli tart. főhadnagyok­nak: Gutla János 50. és Brazdira Ernő 74. gy.-e.-beli, Ecsedi Csapó Loránd 28. t. v.-t.-beli, Reviczky Tibor 36. t. t.-e.-beli és Fritsch József 2. árk.-t.-beli hadnagyoknak; Krant Jenő 23. gy.-e.-beli, König Henrik 3. drag.-e.-beli, Kisfaludi báró Lipthay Béla 13. h.-e.-beli, Wolf János és Büchler Kornél 7. t. t.-e.-beli, Tarnay Dezső 8. lov. t.-e.-beli, Ludwig Vladimir 2. várt.-e.-beli, Köhler Sándor 2. és Bárdi Kálmán 4. vonatoszt.-beli tart. had­nagyoknak ; az ellenséggel szemben repülői minőségé­ben vitéz magatartásáért: Vella­c Alfonz századosnak, száml. a 79. gy.-e.-ben; az ellenséggel szemben vitéz magatartá­sukért és kitűnő szolgálatukért: Bardach Frigyes 9. drag.-e.-beli tart. főhad­nagynak ; Wolf Ambrus 4. t. tar.-e.-beli tart. hadnagy­nak; Verdross Artur cs. kir. népf. mérnök-had­nagynak, egy csoport műsz. előadójának; Weishut Frigyes 35. gy.-e.-beli tart. főhad­nagynak ; az ellenséggel szemben vitéz és önfel­áldozó magatartásukért: Ticho Frigyes 8. gy.-e.-beli és Neuda Pál 12. helyőrs. karh. tart. főorvosok­nak, orvostudoroknak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tukért : Sirowy Károly nyug. ezredesnek, címmel és jelleggel; Glickhfeldeni Schüch Rikárd 3. h.-e.-beli alezredesnek; Fuhrmann Konrád táviró-e.-beli és Berger Rezső 2. vonatoszt.-beli századosoknak; Babka Károly cs. kir. népf. századosnak; Müller Frigyes 2., Czerny Rezső 3., Köhler János 9. vonatoszt.-beli főhadnagyok­nak ; Leszik József 2. és Banák István 8. gy.-e.-beli, Tihovacs Luppis Antal 6. drag.-e.-beli, Langer Hugó 6. dzs.-e.-beli, Ziegler Jakab 10. l­v. t.-o.-beli. A »Budapesti Közlöny« mai számának 5-dik lapján kezdődik a »Hivatalos Ért­esi­tő« fél iv melléklettel.

Next