Budapesti Közlöny, 1917. január (51. évfolyam, 1-25. szám)

1917-01-01 / 1. szám

a Budapesti Közlöny rendkívüli Budapest, 1917. 1. szám. Hétfő, január 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség, VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal * VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület, Telefon ; József 13—91. Előfizetési árak: a­­Hivatalos Értesítők és az Országgyűlési Értesítők című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre............................... 40 korona Félévre ............................. 20 * Negyedévre................................'10 t Egy teljes lap ára 60 fillér.1 Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, mégpedig 100 szóig egy­szeri hirdetésért 2K,100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., * háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS-ő császári és apostoli királyi Felsége megkoronáztatása alkalmából a magyar igazságügy­miniszter előterjesztésére 1916. évi december hó 23-án kelt legfelsőbb elhatározásával számos elitéltnek a királyi bíróságok által kiszabott kisebb büntetését általános kegyelem útján elengedni és egyszersmind az igazságügyminisztert felhatalmazni méltóztatott arra, hogy javaslatot tehessen a királyi bíróságok által az 1917. évi január hó 1-éig jogerősen elitélt oly egyének megkegyelmezése tárgyában, akik az általános kegyelemben nem részesülnek, azonban kegyelemre méltóknak látszanak. * Felelős »serkentő: BÁRSONY ISTVÁN. Budapest, 1917. Az »Atheneeum« myo»4e*

Next