Budapesti Közlöny, 1917. február (51. évfolyam, 26-48. szám)

1917-02-01 / 26. szám

Budapest, 1917. 26. szám. Csütörtök, február 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőségi VII. kerület, Rákóczi-út 54. szára. Telelőn .­ József 20—21. Kiadóhivatal­­ VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telelőn . József 13—91. Előfizetési árak: a­­Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre ...........................­ 40 korona Félévre ............................... 20 » Negyedévre.............................­ 10­­ Egy teljes lap ára 60 fillér.' ........... ■" ■ 1 ■■ 1 — Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések dija előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig e­gy­szeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K, 200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fül., a háromszor vagy többször beiktatva 30 fül. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Ő császári és apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelső kéziratot méltóztatott legkegyel­mesebben kiadni: Kedves rokon Károly Albrecht főher­ceg ur! Az ellenséggel szemben vitéz és kiváló magatartásának ujabbi elismeréséül ki­nevezem Önt rangsoron kivül alezredessé. Baden, 1917. évi január hó 27-én. KÁROLY s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minis­zerem előterjesztésére dr. Székely István nagyváradi latin szertartású székesegy­házi kanonok, magyar királyi udvari tanácsos, budapesti tudományegyetemi nyilvános rendes tanárnak a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett mézkuti címzetes apátságot adományozom. Hadszintér, 1917. évi január hó 19-én. Károly s. k. Jankovich Béla s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben kinevezni: egészségügyi hadnagyokká a tar­talékban . (1917. jan. 1-vel — 1917. jan. 1-től szám. ranggal); a köv. tart. egészségügyi zászlósokat. (Folytatás.) Fleischmann Lajost és Neumann Albint a 72., Kassian Sándort a 79., Domperz Bélát a 81., Metzl Oszkárt, Kiss Mihályt és Welzel Frigyest a 94., Eckhardt Frigyest a 99., Janka Albint a 102. gy.-e.-ben; Majorkovits Jánost, Siegl Antalt és Scharfetter Helmutot az 1. és Lhotta Károlyt a 3. tkz. cs. v.-e.-ben; Baidenthaller Rezsőt a 10. t. v.-z.-ban; Niedermayer Róbertet a 28. t. t.-e.-ben; Feld Miksát a 15 , Madzsar Károlyt a 34., Wolf Károlyt az 59., Tolvay Istvánt a 66., Mark Samut a 79., Kazatsai Antalt a 82., Schindler Oszkárt a 91. gy.-e-ben; Blascke Henriket a 3. t­z. cs. v.-e.-ben; Dsért Ferencet az 1. egész.-o.-ban; Ulrich Wladimirt a 2. o.-ban; Tobola Nándort a 86., Klein Ottót a 99., Kőnig Róbertet és Pollak Károlyt a 4, Simkovic Pál a 101., Babicher Hugót és Kajon Ezrát a b.-h. 1., Kósa Györgyöt a 76., Bozer Jánost a 13., Sochodoler Jede Eireiy Farkast a 95. gy.-e.­­ben; Eille Artúrt az 1. t­z. cs. v.-e.-ben ; Sternbach Zattelt a 77., Schmetterling-Wiedermann Simont a 93. gy.­­e.-ben; Both Zsigmondot a 23. t. v.-z.-ban; Aradi Kálmánt a 46., Bziha Lajost a 23., Kotzmann Oszkárt a 14., Palmovic Leót a 4., Sándor Gézát és Minkov Istvánt a 6. gy.-­ ben; Gábriel Alfonzét a 8. t. v.-z.-ban; Bódis Istvánt és Frankl Lászlót a 86. gy.-e.-ben; Messner Ferencet az 1. tkz. cs. v.-e.-ben; Komlós Gyulát a 9. t. v.-z.-ban; Radomich­ Ivót a 4., Tonello Károlyt a 17., Kniczky Eusebiust a 68. gy.-e.-ben; Gerhardt Károlyt a 16., Szabó Istvánt a 19. és Kerekes Aladárt a 29. t. v.-z.-ban; Eirsch Ernőt az 54, Lukács Bélát az 5., Czsuban Mártont a b.-h. 4. gy.-e.-b­en; Tenczi Józsefet a 19. t. v.-z.-ban; Klar Andrást és Oszmann Elemért a 44. gy.-e.-ben; Schwarz Miksát az 1. tkz. cs. v.-e.-ben; Zimmer Henriket a 41., Fiedler Frigyest a 4, Rozsnyai Miklóst a 34. gy.-e.-ben; Strenge Frigyest az 1. t­z. cs. v.-e.-ben; Kahane Gyulát a 24, László Samut a 29., Kadletz Henriket a 7., Schorr Pinkast a 90., Cymbalisty Pált a 87., Polevkovic Gusztávot a 72., Brix Henriket az 1., Szabados Mártont a 7., Dzutynski Vitoldot a 20., Alexiss Simont a 29., Schnur Gyulát a 61., Weiner Vilmost a 71., Bozic Gábort a 76., Heller Ferencet és Fi­ser Józsefet a 91., Kunewalder Ervint és Rothenberg Jaroszlávot a 99. gy.­e.-ben; Leithner Ferencet a 2. és Szilbermann Majort a 4. t­z. cs. v.­e.-ben; Erlach Józsefet a 7., Andreatta Ludovicot a 22., Wolf Ferencet és Laczczak Tádét a b.-h. 1. t. v.-z.-ban, Serragh­ Henriket és Sarcevic Mátyást a 22., Kittay Vilmost a 27., Aufgabel Farkast a 41., Kende Hilárt a 44., Koréii Dezsőt a 48., Bálidban Károlyt az 55., Révész Melchiort és Fischbach Frigyest az 59., Träger Nándort a 73., Biha Udalrikot a 74. gy.­e.-ben; Kisz Rikárdot és Filic Bozidart a 3. t­­. cs. v.­e.-ben; Pirchhoff Pircher Alfrédot az 1. egészs.­o.­­ban; Schiller Jánost a 99., Buján Róbertet a 94., Barber Nándort a 24., Stern Ferencet a 6., Fiedler Bélát a 22., Radó Lajost a 69., Singer Gyulát a 29. gy.-e.-ben; Rieger Imrét a 7. várt.-e.-ben; Schalter Frigyest a 8. t. v.-z.-ban; Szatka Istvánt a 100., Kolzmann Dezsőt, Morovitz Istvánt és Weisz Bélát a 71., Braun Majer Nuklimot a 80., König Miksát a 45., Horváth Miklóst a 62., Despoth Józsefet a 19., Herczanyi Ábrahámot a 80., Szabó Idei Májért a 85., Reis Józsefet a 12., Ringer Edét az 56. gy.-e.-ben; Fischer Alfrédot a 21. t. v.-z.-ban; Krassó Hugót a 43., Blau Károlyt a 64., Temple János Ernőt a 24., Mayr Jánost a 7. gy.-e.-ben; Falta Vincét a 3. tkz. cs. v.-e.-ben Kn­ga Alajost a 25. t. v.­z.-ban , Szívós Józsefet és Sokét Istvánt a 38 , Joklik Jaromirt a 11., Lotocki Szilárdot a 13., Weil Waltert a 16., Oszlányi Árpádot a 19., Kindler Dávidot az 55., Longin Adolfot a 75., Menczel Bódogot a 76., Ponikner Bernátot a 80., Hammerschmidt Izidort a 87. gy.­e.-ben , Köhler Józsefet az 1. tir. cs. v.-e.-ben; Dreisztampf Imre Bélát a 43., Weisz Frigyest és Tábori Lajost a 71., Joachimowicz Róbertet a 78, Szenk Antalt a 91., Weinreb Győzőt a 95. gy.-e.-ben; Ludovics Edét az 1. és Fragner Antalt a 4. tir. cs. v.-e.-ben; Klasarek Miksát a 7. várt-e.-ben, háromnegyed iv melléklettel, csatolva van hó 31-diki 691-dik üléséről. A »Budapesti Közlöny« mai számának 18-dik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesitő« továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1917. évi január

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék