Budapesti Közlöny, 1917. március (51. évfolyam, 49-75. szám)

1917-03-01 / 49. szám

Budapest, 1917. 49. SZótel« Csütörtök, március 1. H­IVATALOS LAP. '•s.«.'.."' i ...­­Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. Szám. Telefon * József 20—21. Kiadóhivatal­­ VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon •• József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő* és az Országgyűlési Értesítő» című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre ................. 40 korona Félévre ...................... 20­­ Negyedévre..................... '10 « Egy teljes lap ára 60 fillér.' Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő­­-be iktatandó hir­detések dija előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egy­szeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenként 60 fillérjével. — ------------------ --------------------------------------» Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill, kétszer beiktatva egyenként 36 öb­., a háromszor vagy többször beiktatva 30 fül. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Karl­usa Fülöp 24. hon­véd gyalogezredbeli ezredesnek, valamint törvényes utódainak a magyar nemességet » Boryniai* előnévvel díjmentesen ado­mányozom. Kelt Badenben, 1917. évi február hó 2-án.Károly s. k. Báró Rossner Ervin s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Masic Radoslav nyugállo­mányú ezredesnek, valamint törvényes utódainak a magyar nemességet » Podumi « előnévvel, díjmentesen adományozom. Kelt Badenben, 1917. évi február hó 4-én. KÁROLY s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Haussen Henrik 2. honvéd gyalogezredbeli ezredesnek, valamint tör­vényes utódainak a magyar nemességet »Kapuvári* előnévvel díjmentesen ado­mányozom. Kelt Badenben, 1917. évi február hó 9-én.Károly s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Bán Samunak, a nagy­­kanizsai izraelita felsőkereskedelmi iskola igazgatójának, nyugalomba vonulása alkal­mából, sok évi buzgó és érdemes műkö­dése elismeréséül, a királyi tanácsosi címet díjmentesen adományozom. Kelt Badenben, 1917. évi február hó 13-án. Károly a. k. Báró Roszner Ervin s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére dr. Eckhardt Tibor bel­­ügyministeriumi minister­ segédfogalma­zónak, az első hadseregparancsnoksághoz kirendelt kormánybiztos mellett teljesí­tett buzgó és eredményes szolgálatai elismeréséül, a koronás arany érdem­keresztet adományozom. Kelt Badenben, 1917. évi február hó 18-án.Károly s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Losonczi Lajos Tápiósüly községi jegyzőnek, a háború tartama alatt kifejtett kiváló tevékenysége elis­meréséül, az arany érdemkeresztet ado­mányozom. Kelt Badenben, 1917. évi február hó 18-án.Károly s. k Báró Roszner Ervin s. k. Ő császári és apostoli királyi Felsége az alább következő kinevezéseket és adományozásokat leg­kegyelmesebben tel­jesíteni és elrendelni méltóztatott: 1. hogy az előléptetések csak akkor lépjenek érvénybe, ha az előléptetéshez megkövetelt összes feltételek a kinevezés napjával teljesítve voltak, 2. hogy az ezen Rendeleti Közlönyben kihirdetett szolgálati beosztások csak annyiban bírnak érvénynyel, amennyiben azok időközben a hadrakelt seregnél nem változtak meg, 3. hogy az 1. és 2. pont értelmében szükségessé váló helyesbítések a közvet­len elöljáró parancsnokságok (hatóságok, főnökök) által a honvédelmi ministerium­­nak mielőbb közvetlenül bejelentessenek. És pedig: A m. kir. népfölkelésnél: népfölkelő hadnagyokká: 1916. évi augusztus hó 1-vel: 1916. augusztus 1-ei ranggal. (Folytatás) a következő népfölkelő tisztjelölteket: Gajdács Jánost cs. és kir. 64. gyalogezred­beli, a 4., dr. Glück Emilt cs. és kir. 64. gyalogezred­beli, a 23., Gnädig Sándort cs. és kir. 32. nehéz tábori ágyusezredbeli, az 1., dr. Hohenberg Artúrt cs. és kir. 72. gyalog­ezredbeli, a 13., Homok Jenőt cs. és kir. 19. gyalogezredbeli, az 1., Horowitz Józsefet cs. és kir. 19. gyalog­ezredbeli, az 1., dr. Höflich Artúrt cs. és kir. 67. gyalog­ezredbeli, a 9., Aljucec Dusánt m. kir. 27. honvéd gyalog­ezredbeli, a 27., dr. Kovács Jenőt cs. és kir. 48. gyalogezred­beli, a 20., Kravarik Józsefet m. kir. 14. honvéd gyalog­ezredbeli, az 5., dr. Ladányi (Löwy) Ödönt m. kir. 14. hon­véd gyalogezredbeli, a 14., Lukán Frigyest cs. és kir. 67. gyalogezred­beli, a 9., Mészáros Jánost cs. kir. 52. gyalogezredbeli, a 19., dr. Mikita Sándort a m. kir. 11. honvéd gyalogezredbeli, a 11., Molnár Sándort cs. és kir. 101. gyalogezred­beli, az 5., Neumann Henriket cs. és kir. 101. gyalog­ezredbeli, a 4., Papp Jánost cs. és kir. 85. gyalogezredbeli, a 12., Pinkáé Ferencet cs. és kir. 16. gyalogezred­beli, a 27., dr. Pollák Pált cs. és kir. 38. gyalogezred­beli, a 3., Pólyák Jenőt m. kir. 16. honvéd gyalogezred­beli, a 16., Potzi Károlyt m. kir. 13. honvéd gyalogez­redbeli, a 13., dr. Prager Jánost cs. és kir. 48. gyalogezred­beli, az 1., dr. Révész Benczét cs. és kir. 31. gyalogezred­beli, a 29., Schalamonek Károlyt m. kir. 1. honvéd gyalog­ezredbeli, az 1., Számietz Edét cs. és kir. 71. gyalogezredbeli, a 15., dr. Szekerke Lajost cs. és kir. 46. gyalog­ezredbeli, az 5., Szél Valentint cs. és kir. 46. gyalogezredbeli, az 5., Szüy Kálmánt cs. és kir. 11. vadászzászló­­aljbeli, a 31., Teschner Móriczot cs. és kir. 5. vonatosztály­beli, a 15­., Titrrm Pált m. kir. 24. honvéd gyalogezred­beli, a 24., Újhelyi Bélát cs. és kir. 63. gyalogezredben, a 29., dr. Varga Benjámint cs. és kir. 4. vonatosz­tálybeli, a 29., Vindisch Józsefet cs. és kir. 69. gyalogezred­beli, a 17., Wilhelm Józsefet cs. és kir. 71. gyalogezred­ben, a 15., Winter Nándort cs. és kir. 63. gyalogezred­ben, az 5., Würtzler Ottót cs. és kir. 23. gyalogezred­beli, a 30., Berényi (Stangl) G­yőzőt m. kir. 31. honvéd gyalogezredben, a 31., Czéteus Károly Frigyest cs. és kir. 46. gyalog­ezredben, az 5., Czizek Lajos cs. és kir. 63. gyalogezredben, a 32., Dengel János Trajánt cs. és kir. 31. gyalog­ezredben, a 24., Deutsch Szigfridet cs. és kir. 19. gyalog­ezredben, a 20., A »Budapesti Közlöny« mai számának 10-dik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő« háromnegyed év melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1917. évi február 27-diki 706-dik üléséről.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék