Budapesti Közlöny, 1917. április (51. évfolyam, 76-99. szám)

1917-04-01 / 76. szám

Budapest, 1917. 76. szám. Vasárnap, április 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VI. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre ............................. 48 korona Félévre ................................ 24 » Negyedévre.............................. 12 » E­­y teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések dija előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K,100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill. kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Jljegovan Viktor altábor­nagy, nagyszebeni katonai parancsnok­nak, valamint törvényes utódainak a magyar nemességet díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Badenben, 1917. évi március hó 7-én. KÁROLY s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére dr. Fest Lajos belügy­­ministeriumi ministeri osztálytanácsosnak, valamint törvényes utódainak, régi magyar nemességük épségben tartása mellett, a »Hars­ágii előnevet díjmentesen adomá­nyozom. Kelt Laxenburgban, 1917. évi március hó 19-én. Károly s. k Báró Roszner Ervin s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére dr. Bogdán Aladár királyi tanácsosnak, a Nógrád vármegyei »Mária Valéria« közkórház igazgató-főorvosának, a közegészségügyi szolgálat terén a háború alatt szerzett érdemei elismeréseit, har­madosztályú vaskorona-rendemet díjmen­tesen adományozom. Kelt Laxenburgban, 1917. évi március hó 19-én. Károly s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz­terem előterjesztésére dr. Vámbéry Rusztem budapesti tudomány-egyetemi magántanár­nak az egyetemi rendkivüli tanári címet adományozom. Kelt Badenben, 1917. évi március hó 11-én. KÁROLY 8. k. Jankovich Béla s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére dr. Sándorfi Miksa Vesz­prém vármegyei tiszteletbeli főorvos, nyugalmazott veszprémi járásorvosnak, a közegészségügyi szolgálat terén szerzett érdemei elismeréséül, Ferencz József­­rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Laxenburgban, 1917. évi március hó 19-én. Károly s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére buzgó és eredményes köz­hivatali szolgálatuk elismeréséül dr. Fel­­szeghy Béla, Besztercze-Naszód vármegyei aljegyző, tiszteletbeli fő­szolgabirónak Ferencz József-rendem lovagkeresztjét, Jungsz József Besztercze-N­aszód vár­megyei irodaigazgatónak pedig a koronás arany érdemkeresztet adományozom. Kelt Laxenburgban, 1917. évi március hó 19-én. Károly s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére Teuber Ágoston alcsuti lakosnak, Klotild főhercegasszony ő császári és királyi fensége titkári hiva­tala irodatisztjének, a közegészségügyi szolgálat terén a háború alatt kifejtett eredményes tevékenysége elismeréséül, a koronás arany érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Badenben, 1917. évi március hó 14-én. Károly s. k Báró Roszner Ervin s. k. , császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­tatott legkegyelmesebben kinevezni, rangsoron kivü­l: (1917. március 9-vel — 1917. március 9-től számítandó ranggal); századossá: Puhaca Radoszláv 65. gy.-e.-beli főhadnagyot; főhadnagyokká a tart.-ban : Schlechter, Rezső 2. t. v.-t.-beli, Szakmáry Béla 85. és Szabó Lajos 67. gy.-e.-beli, Maurerr Endre 27. t. tar.-e.-beli és Voith Ármin 3. t. t.-e.-beli tart. hadnagyokat; hadnagyokká a tart.-ban: Ferenczi László 82. gy.-e.-beli és Joris Mettes Domenico 3. t­­. cs. v.-e.-beli egyévi önk. hadapródjelölteket; ezredorvosokká a tart.-ban: Hohenbichler Adolf 49. gy.-e.-beli és Kronenfels Guidó 1. helyőrs. kórh. tart. főorvosokat, orvostudorokat; főorvossá a tart.-ban: dr. Kleibel Ágost 2. helyőrs. kórház tart. s.-orvost; adományozni: a századosi címet és jelleget a szkv.-ban: Marienburgi báró Reinlein Miksa szkv. fő­hadnagynak, a X. hadtest par.-nak személyi s. -tisztje; a katonai érdemkereszt 2. osztályát a hadiékitménynyel és a kardokkal: egy m. kir. honv. gy.-hadoszt.-nak az ellenséggel szemben eredményes veze­tése elismeréséül : Tanárky Béla vezérőrnagynak ; az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartása elismeréséül: Tardoskeddi Benke Béla vezérőrnagynak, egy m. kir. honv. gy.-dand. volt par.-nak; a Lipót-rend lovagkeresztjét a hadiékit­ménynyel és a kardokkal, díjmentesen, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartása elismeréséül: Wolff Emil ezredesnek, számf. a 2. nehéz t. t. -e.-ben; a Ferencz József-rend tisztikeresztjét a hadiékitménynyel, a háborúban kitűnő szolgálata elismeré­séül : Janitzi Ármin nyug­­sorhajókapitánynak, a klagenfurti cenzúra állomáspart­nak; a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékít­ménynyel és a kardokkal, díjmentesen, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül: Marburg Frigyes 15. drag.-e.-beli őrnagynak ; Dvorak Rajmund 6. lov. t.-o.-beli százados­nak; Sepsibaczoni Toókos Gyula századosnak, számf. a m. kir. 7. honv. h.-e.-ben ; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a hadiékitménynyel, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: Dorflinger Frigyes jt., cs. kir. Ldv. nyilvt. A »Budapesti Közlöny« mai számának 16-dik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és egynegyed iv melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1917. évi március 30-diki 723-dik üléséről.

Next