Budapesti Közlöny, 1917. május (51. évfolyam, 100-123. szám)

1917-05-01 / 100. szám

Budapest, 1917. 100. szám Kedd, május 1. BUDAPESTI H­IVATALOS KÖZLÖNY. LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesitő« és az Országgyűlési Értesítő« című­ mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva . Egész évre .............................48 korona Félévre ................................ 24 » Negyedévre............................ 12 * Egy teljes lap ára 60­illér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenként 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 HU., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30 fü. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Magyar belügyminiszerem előterjesz­tésére Kövecsesi Lukács Gézát, Gömör és Kishont vármegye alispánját e vármegye főispánjává kinevezem. Kelt Budapesten, 1917. évi április hó 14-én.Károly s. k. Sándor János s. k. Vallás- és közoktatásügyi magyar minisz­terem előterjesztésére Gosztony Aladár és dr. Jankovich György miniszteri osztály­­tanácsosokat miniszteri tanácsosokká, to­vábbá dr. Szűcs István miniszteri osztály­tanácsosi címmel és jelleggel felruházott miniszteri titkárt és dr. Pogány Frigyes miniszteri osztálytanácsosi címmel és jel­leggel felruházott tanfelügyelőt miniszteri osztálytanácsosokká kinevezem, továbbá dr. Wolff Nándor és dr. Schröder Ervin miniszteri osztálytanácsosoknak a minisz­teri tanácsosi címet és jelleget, Rothari­­desz Endre és Angeli Róbert miniszteri titkároknak pedig a miniszteri osztály­­tanácsosi címet és jelleget díjmentesen, végül dr. Pilinszky Ferenc miniszteri segédtitkárnak a miniszteri titkári címet adományozom. Kelt Laxenburgban, 1917. évi április hó 26-án. Károly s. k. Jankovich Béla s. k. , császári és apostoli királyi Felsége méltóz­tatott legkegyelmesebben adományozni: a vaskorona-rend 2. osztályát a hadiékit­­ménynyel és a kardokkal, díjmentesen, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartása elismeréséül. J Mutnik Ferenc ezredesnek, számi, a 100. gy.-e.-ben, megbizva egy gy.-dandár par.-val; a Lipót-rend lovagkeresztjét a hadiékit­­ménynyel és a kardokkal, díjmentesen, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül: Klemmenhorsti Klemm Ferenc vezérkari őr­nagynak ; Wielki-Scibori lovag Rylski Szaniszlónak, az ellenség előtt elesett 56. gy.­e.-beli századosnak; a Ferencz József-rend tisztikeresztjét a hadiékitménynyel, a háborúban kitűnő szolgálatuk elismeré­séül : gróf Blanckenstein Henrik — Ő Felsége első arclére test. testőrnek és őrnagynak; a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékit­ménynyel és a kardokkal, az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül: Felekii Rech Ferenc 94. és Metzner Vencel 100. gy.-e.-beli őrnagyok­nak ; Lipcsei Szártory Géza 34. gy.-e.-beli, Bartholy Béla 24. t. v.-z.-beli és ns. Falkhausen Herbert 2. th­. cs. v.-e.-beli századosoknak; az ellenséggel szemben vitéz magatartása elismeréséül: Farkas József 23. t. v.-z.-beli századosnak; az ellenséggel szemben vitéz magatartásuk és kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Phlips Arthur vezérkari és Tisch Miksa 51. gy.-e.-beli századosoknak; Schaffer Isik­ár­d­ századosnak, számf. a b.-h. 2. gy.-e.-ben, beosztva a vezérkarhoz; a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékit­ménynyel, díjmentesen, az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: ns. Bossek Józsefnek, egy lavinánál áldozatul esett 5. drag.-e.-beli századosnak; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a hadiékitménynyel és a kardokkal, az ellenséggel szemben vitéz és önfeláldozó magatartásuk elismeréséül: Kende-Lever János 103. gy.-e.-beli tart. tábori lelkésznek; Dédouch Lajos 9. b.-e.-beli és Visy Károly 17. helyőrs. kórh. ezredorvosok­­nak, orvostudoroknak; dr. Fuchs Jenő 8. dzs.-e.-beli tart. ezred­­orvosnak; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a hadiékitménynyel, az ellenséggel szemben kitűnő szolgála­tuk elismerésül: Czelechowsky Rezső szkv. századosnak, a vasúti e.-ben; Zoufaly Ottokár egy hadtest hadbizt­­oshad­­biztosnak; Eminger József nyug. őrnagynak, egy hadtest anyagraktár par.-nak; az ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó szolgálatuk elismeréséül: dr­ Lenauer Károly 3. t. tar.-e.-beli törzs­orvosnak ; dr. Mizsey István 16. helyőrs.­­kórh. ezred­­orvosnak; Almer Antal 27. gy.-e.-beli tart. tábori lelkész­nek ; dr. Stocrk-Karsay Eriknek, egy lavinánál ál­dozatuk esett m. kir. pozsonyi népf. ker. par. népf. főorvosnak; a háborúban kitűnő szolgálatuk elismeré­séül : Czech Manó hadm. törzsb. őrnagynak, az. erődítési építésvezetőségnél Pulányban ; Mensife Károly nyug. őrnagynak címmel és jelleggel, a 7. lóraktár par.-nak; Hoffmann Richárd tart. kat. épít.­ mérnök­nek egy hadtest, kat. épit. o.-nál, a krakói erődpar.-nál, hadi vasúti szolgálatban kitűnő szolgálata elismeréséül: Dezsié János 87. gy.-e.-beli tart. főhadnagy­nak, beosztva a vasúti e.-hez. (Folytatása következik.) A császári és apostoli királyi Felsége leg­kegyelmesebben kinevezni méltóztatott: Czitó Károly vezérőrnagyot, a budapesti hon­védkerület parancsnokává, Vizeki Tulkán Zsigmond, a 13. honvéd gya­logezrednél létszámfelett vezetett ezredest, a honvédelmi ministérium 3. osztályának vezető­jét, ugyanezen ministérium II/b. csoportjának főnökévé és Barabásszegi Bihar Elemér, 1. honvéd gya­logezredbeli, vezérkarhoz beosztott alezredest, a honvédelmi ministerium 3. osztályának vezető­jévé; kinevezni méltóztatott, soronkivül: 2. osztályú főtörzsorvosokká: 1917. évi április hó 1-ével: 1917. évi április hó 1-ei ranggal: az ellenség előtt tanúsított vitéz maga­tartása és kiváló szolgálatainak elisme­réséül : dr. Magyar Lajos törzsorvost és az ellenség előtt tanúsított önfeláldozó és kiváló szolgálatainak elismeréséül: dr. Pfann József törzsorvost, mindkettő a Zita királyné budapesti honvéd helyőrségi kór­ház állományában; kinevezni méltóztatott : a háború tartamára: népfölkelő hadnagygyá, 1916. évi augusztus hó 1-ével, 1916. augusztus 1-ei ranggal: Waldapfel Ernő népfölkelő zászlóst, beosztva a kb. és kir. 5. vonatosztály póttáránál, a 15. népfölkelő parancsnokság nyilvántartásában, elrendelni méltóztatott, hogy: Demeter Béla 32. honvéd gyalogezredbeli al­ezredesnek és Szoboszlai Imre 30. honvéd gyalogezredbeli várakozási illetékkel szabadságolt őrnagynak, mindkettőnek a megejtett felülvizsgálat ered- A »Budapesti Közlöny« mai számának 11-ik lapján kezdődik a »Hivatalos Értesítő«egy és fél év melléklettel.

Next