Budapesti Közlöny, 1917. június (51. évfolyam, 124-148. szám)

1917-06-01 / 124. szám

Budapest, 1817. Péntek, junius 1. 124. szám. KÖZLÖNY. H­IVATALOS LAP. Szerkesztőség: HTIL. épület, Rákóczi-út 54. vám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: ZIL. R Rákóczi-út 54., Athenaema-épü­let. Telefon: József 13—91. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesitők és az Országgyűlési Értesítő» című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel. Vagy helyben házhoz hordva : Egész évre.............................. 48 korona Félévre ................... 24 » Negyedévre................. 12 » Egy teljes lep ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A­­Hivatalos Értesítő i-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K, töd—200szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint­­50 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fUL, kétszer beiktatva egyenkint 36 öli., • háromszor vagy többször beiktatva 30 föL számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% _____ engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Személyem körüli magyar ministerem előterjesztésére Melchner Róbert ezredes­nek, valamint törvényes utódainak, a magyar nemességet » Dychowai« előnévvel díjmentesen adományozom. Kelt Laxenburgban, 1917. évi május hó 22-én. Károly s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Személyem körüli magyar miniszerem előterjesztésére, a háború tartama alatt teljesített különösen buzgó és eredményes közhivatali szolgálatuk elismeréséül Kassa szabad királyi város következő tiszt­viselőinek és pedig: dr. Blandt Béla polgármesternek, dr. Kriebel Edgár­ polgár­mester-helyettesnek , dr. Vukovics Károly városi tanácsnoknak, Váczy József rendőr­­főkapitánynak és Gönczy János aljegyző, tiszteletbeli főjegyzőnek a II. osztályú polgári hadi érdemkeresztet adományozom. Kelt Laxenburgban, 1917. évi május­­ hó 9-én. Károly s. k. Báró Roszner Ervin s. k. Személyem körüli magyar miniszerem­­előterjesztésére Lukács Ödönnek, Nagy­várad törvényhatósági joggal felruházott város főjegyzőjének, a háború tartama alatt teljesített buzgó és eredményes mű­ködése elismeréséül a II. osztályú polgári hadi érdemkeresztet adományozom. Kelt Laxenburgban, 1917. évi május­­ hó 17-én. Károly a. k Báró Roszner Ervin s. k. Földmivelésügyi magyar miniszerem elő­terjesztésére Kovács Imrét, az országos gyapjuminősítő intézet igazgatóját a VI. fizetési osztályba kinevezem. Kelt G­yöngyösön, 1917. évi május hó­­ 23-án. Károly 8. k. Báró Ghillány Imre s. k. Földmivelésügyi magyar miniszerem elő­terjesztésére dr. Szabó Zoltán budapesti tudományegyetemi adjunktus és állat­orvosi főiskolai magántanárnak az állat­orvosi főiskolai nyilvános rendkívüli tanári címet adományozom. Hadszíntér, 1917. évi május hó 16-án. Károly s.­­ Báró Ghillány Imre s. k. Kedves báró Roszner! Indíttatva érez­tem Magamat, hogy Madár Lajos tűz­oltónak, a gyöngyösi tűzvész alkalmából tanúsított bátor magatartása elismeréséül az ezüst érdemkeresztet adományozzam. Kelt G­yöngyösön, 1917. évi május hó 23 án. Károly s. k. Báró Roszner Ervin s. k. ő császári és apostoli királyi Felsége az alább következő kinevezéseket leg­kegyelmesebben teljesíteni és elrendelni méltóztatott, hogy: 1. az előléptetések csak akkor lépje­nek érvénybe, ha az előléptetéshez meg­kívánt összes feltételek a kinevezés nap­jával teljesítve voltak; 2. hogy az ezen Rendeleti Közlönyben kihirdetett szolgálati beosztások csak annyiban bírnak érvénynyel, amennyiben azok a hadrakelt seregnél időközben nem változtak meg; 3. hogy az 1. és 2. pont értelmében szükségessé váló helyesbítések a közvet­len elöljáró parancsnokságok (hatóságok, főnökök) által a hadügyministériumnak közvetlenül mielőbb bejelentessenek. A háború tartamára ténylegesített nyugállo­mányú igazságügyi tisztek csoportjában : alezrede­s-h­adbirákká : (Folytatás.) (1917. május 1-ei ranggal): Mauczka Ernő és Ryska Ferenc őrnagy-hadbirákal; ő­r­n­a­g­y-h­a­d­b­i­r­ó­v­á : (1917. május 1-ei ranggal) : Holly József százados-hadbirót; a katonaorvosi tisztikarban : vezértörzsorvosokká: a köv. 1. oszt. főtörzsorvosokat, orvostudo­­rokat: Elbogen Károlyt és Markéi Ágostot; dr. Majewski Sándor 1. oszt. főtözsorvos rang­jának a fentartásával dr. Taussig Zsigmond 1. oszt. főtörzsorvost; első oszt. főtörzsorvosokká: (1917. május 1-ei ranggal); a köv. 2. oszt. főtörzsorvosokat, orvostudo­rokat : Hlavicka Cyrialt és Janowski Jozafátot; dr. Dabrowski Lajos 2. oszt. főtörzsorvos rangjának a fentartásával a köv. 2. oszt. főtörzsorvosokat, orvostudo­rokat : Leichtmann Miksát, Lederer Alfrédet, Kurylovicz Istvánt, Müller Ferencet és Reder Bertholdot; másodosztályú főtörzsorvo­sokká: (1917. május 1-ei ranggal), a köv. törzsorvosokat, orvostudorokat: Szántó Miksát, Zuzák Hugót, Niezgodai Uderski Bronislávot, ns. Czesany Ferencet, Jakesch Broniszlávot, Fischer Dezsőt, Presslich Vilmost, Feix Józsefet, Grossmann Miksát, Tatzl Adolfot, Skutetzky Sándort, Straussler Ernőt, Rein Áront, Kopfinger Ignácot, Hayn Alajost és Steier Kázmért, dr. Csikkarczfalvai Gidro Gergely törzsorvos rangjának a fentartásával a következő törzs­orvosokat, orvostudorokat: Beyer Tivadart és Weinstein Emilt; törzsorvosokká: (1917. május 1-ei ranggal) ; a köv. ezredorvosokat, orvostudorokat; lovag Förster Frigyest, Bittmann Alfonzot, Stavianicek Ferencet, Jonász Antalt, Roksandri Gyulát, Grosz Jánost. A »Budapesti Közlöny« mai számának 11-ik lapján kezdődik a»Hivatalos Értesítő« egy és fél év melléklettel.

Next